Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Valstybės pažinimo centre atidarė parodą „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“.

Lietuvos atkurto valstybingumo jubiliejų Valstybės pažinimo centras sutinka unikalia paroda, pasakojančia apie ryškiausias šimtmečio idėjas ir ambicingus vizionierių užmojus, atskleidžiančius, ko siekė, apie ką svajojo Lietuvą kūrę žmonės, taip pat apie naujausias dabarties idėjas ir jų įgyvendinimą. Mūsų valstybės nepriklausomybė 20-ojo amžiaus pradžioje taip pat buvo vizija – šviesių žmonių svajonė, į kurią vedė ilgas ir sunkus kelias.

Prezidentė, atidarydama parodą, sakė, kad Lietuvoje niekad netrūko nei svajotojų, nei drąsių idėjų, nors ne visas buvo lemta įgyvendinti. Tačiau jos visos atspindi šimto metų istoriją, žmonių mąstymą, jų gyvenimą.

Paroda aprėpia tarpukario lūkesčius, nuožmų karo ir pokario laikotarpį, sovietmečio sąstingį, Sąjūdžio pakilimą ir dabartinį Lietuvos gyvenimą. Šalies vadovė parodoje pristato energetinio nepriklausomumo siekį ir tai, ką valstybė jau pasiekė šioje srityje.

Kiekvieno lankytojo laukia netikėta, į 45 minutes sutalpinta interaktyvi šimtmečio kelionė, kurioje pasitelktos inovatyvios technologijos – ne tik įprastos šiame centre planšetės bei ausinės, bet ir vaizduotę žadinančios ant sienų projektuojamos vizualizacijos, šviesos efektai, grafinės animacijos.

Kuriant parodą panaudota įvairi archyvinė medžiaga ir eksponatai. Pavyzdžiui, lėktuvo „ANBO-IV“ modeliukas primena lietuviškos aviacijos viziją. Senas „Amerikos balso“ įrašas pasakoja apie sėkmingą tarpukario svajonę išgarsinti Lietuvą, kaip krepšinio šalį. Lietuvos laisvės lygos ženkliukas parodoje simbolizuoja rezistentų kovą dėl mūsų valstybės nepriklausomybės, o NATO kario šalmas – įgyvendintą Lietuvos siekį tapti aljanso nare.

Parodoje laukiami visi – nuo moksleivių iki senjorų. Pradinukams ir tėvams su mažais vaikais bus rengiama speciali edukacinė programa. Parodos seansai vyks lietuvių ir anglų kalbomis, jie pritaikyti ir klausos negalią turintiems žmonėms.

Seansai prasidės jau ketvirtadienį, kiekviename jų galės apsilankyti iki 30 žmonių, todėl būtina iš anksto užsiregistruoti. Po seansų lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės – vizijų laboratorija. Kaip ir anksčiau, apsilankymas Valstybės pažinimo centre yra nemokamas.

Prezidentės iniciatyva įkurtas Valstybės pažinimo centras duris atvėrė prieš dvejus metus. Pernai LOGIN festivalyje jis pelnė „Metų inovacijos“ apdovanojimą, primena Prezidentės spaudos tarnyba.

Informacjos šaltinis – ELTA

2018.02.15; 06:00

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, kuris leis šalies vyriausybei bet kurią Rusijoje veikiančią užsienio žiniasklaidos priemonę įtraukti į „užsienio agentų“ sąrašą, informuoja BBC.

Įstatymui anksčiau pritarė abeji Rusijos parlamento rūmai. Tokio žingsnio imtasi po JAV nurodymo Kremliaus remiamam televizijos kanalui RT užsiregistruoti JAV „užsienio agentu“.

Vašingtonas laiko RT Maskvos propagandos skleidimo įnagiu, todėl pareikalavo jo veiklą Jungtinėse Valstijose užregistruoti pagal šalyje galiojantį Užsienio agentų registracijos aktą.

RT praėjusią savaitę pranešė, kad jau užsiregistravo JAV „užsienio agentu“. Bet kokioje savo produkcijoje RT turės nurodyti, kad jo pranešimai yra platinami Rusijos valstybės vardu. Televizijos kanalas teigė apskųsiąs šį nurodymą teisme.

Dėl naujojo įstatymo, nukreipto prieš Rusijoje veikiančias užsienyje įregistruotas žiniasklaidos priemones, gaunančias finansavimą iš užsienio šalių, gali nukentėti mažiausiai devyni JAV finansuojami transliuotojai, įskaitant radijo stotis „Amerikos balsas“ (Voice of America) ir „Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“ (Radio Free Europe/Radio Liberty)“.

Jei šioms žiniasklaidos priemonėms bus nurodyta užsiregistruoti „užsienio agentėmis“, jos savo transliacijose ir tinklalapiuose turės nurodyti, kad yra „užsienio agentės“.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.11.27; 00:01

Rusija įspėjo JAV finansuojamas žiniasklaidos priemones – radijo stotis „Amerikos balsas“ (Voice of America) ir „Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“ (Radio Free Europe/Radio Liberty)“ – kad jos gali būti priverstos užsiregistruoti Rusijoje „užsienio agentais“, informuoja BBC.

Rusijos teisingumo ministerija paminėjo devynias užsienio žiniasklaidos priemones, kurioms įtakos turės Rusijos žemesniųjų parlamento rūmų priimtas naujas įstatymas. Nors įstatymui dar turi pritarti aukštesnieji Rusijos parlamento rūmai ir galiausiai jį turi pasirašyti Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Naujas Rusijos įstatymas paveiks Rusijoje veikiančius užsienio šalyse įregistruotų žiniasklaidos priemonių, kurios gauna finansavimą iš užsienio, filialus.

Į sąrašą pateko tinklalapiai, radijo stotys ir televizijos stotys, kurias valdo JAV vyriausybės finansuojami transliuotojai ir kurie koncentruojasi į Šiaurės Kaukazą ir Krymą. Kai kurios jų transliacijos yra totorių ir baškirų kalbomis. Tarp jų pateko „The Caucasus.Reality“, „Crimea.Reality“, „Sibir.Realii“, „Idel.realities“, „the Present time“, „Radio Liberty’s Tatar-Bashkir service (Azatliq Radiosi)“ ir „Faktograf“.

Rusija tokio žingsnio ėmėsi po to, kai Rusijos valstybės kontroliuojamam transliuotojui „Russia Today“ (RT) buvo nurodyta užsiregistruoti Jungtinėse Valstijose užsienio agentu.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.11.17; 00:01

kremlius_1111

Ru­si­jos val­džia dau­giau nei 60 ra­di­jo tran­sliuo­to­jų už­drau­dė ret­ran­sliuo­ti JAV vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­mų Ru­si­jo­je tran­sliuo­jan­čių sto­čių „Ame­ri­kos bal­sas“ („Go­los Ame­ri­ki“) ir „Lais­vės ra­di­jas“ („Ra­dio Svo­bo­da“) pro­gra­mas.

Šio spren­di­mo prie­žas­ti­mi nu­ro­do­mas iš­duo­tų li­cen­zi­jų są­ly­gų pa­žei­di­mas. Ra­di­jo sto­tis „Lais­vės ra­di­jas“ šį drau­di­mą ver­ti­na kaip baus­mę už Krem­liui ne­pa­to­gių te­mų nag­ri­nė­ji­mą ir dėl griež­to nau­jojo įsta­ty­mo, ri­bo­jan­čio už­sie­nio fi­nan­sa­vi­mą ži­niask­lai­dai.

Anks­tes­niojo Ru­si­jos pre­zi­den­to Dmit­ri­jaus Med­ve­de­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va Ru­si­jos par­la­men­tas pri­ėmė ma­žai dė­me­sio su­lau­ku­sį tei­sės ak­tą, įpa­rei­go­jan­tį at­šauk­ti tran­slia­vi­mo li­cen­ci­jas ka­na­lams, ku­rie dau­giau nei pu­sę fi­nan­sa­vi­mo gau­na iš už­sie­nio. Šis įsta­ty­mas te­oriš­kai ga­li bū­ti tai­ko­mas ir ki­toms ra­di­jo sto­tims, įskai­tant pri­klau­san­čias Eu­ro­pos pra­mo­gų ver­slo kon­glo­me­ra­tams.

Continue reading „Uždraudė retransliuoti „Golos Ameriki“ ir „Svoboda““

sventickas.sutkaus

Maždaug prieš savaitę visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt buvo paskelbęs žurnalisto Vytauto Visocko interviu su rašytoju Valentinu Sventicku, išleidusiu įdomią, prasmingą knygą apie poetą Justiną Marcinkevičių.

Knyga pavadinta “Valentinas Sventickas apie Justiną Marcinkevičių”. Interviu pavadinimas: “Visa sustato į savo vietas didysis menas (Valentinas Sventickas apie Justiną Marcinkevičių)”. Tikslus internetinis pokalbio adresas: http://www.slaptai.lt/gyvenimo-skandalai/4950-sventickas-apie-justina-marcinkeviciu.html).

Šiandien skelbiame ištrauką iš mus sudominusios rašytojo Valentino Sventicko knygos “Valentinas Sventickas apie Justiną Marcinkevičių”. Knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (Vilnius, 2011-ieji metai). Ištrauką parinko pats autorius. Ištraukos pavadinimas: “Užrašų, išrašų, kalbų, pasišnekėjimų nuotrupos”.

Continue reading „Užrašų, išrašų, kalbų, pasišnekėjimų nuotrupos“

glavlitas

Bolševikų okupuotoje Lietuvoje turbūt visi žinojo, kad iš užsienio transliuojamos radijo laidos lietuvių kalba.

Tačiau niekas nedrįsdavo viešai įsijungti radijo imtuvą ir klausytis tų laidų. Žmonės žinojo, kad kiekviename kolektyve gali būti skundikas (rusiškai vadintas “stukač”) ar saugumietis. Ir šiaip – iš burnos išskridusį žodį nežinia kas gali nugirsti.

Be to, sovietinė žiniasklaida, partijos politika vykdė pašėlusią propagandą prieš specialiąsias užsienio radijo laidas sovietijos “lageriui” (taip jie patys savo imperiją vadino). Spaudoje retkarčiais pasirodydavo straipsniai su antraštėmis: “Užnuodyti balsai”, “Šmeižikai iš Miuncheno”, “Tas melagis Vatikano radijas”, “Ko siekia veltėdžiai?” ir pan.

Continue reading „Per bolševizmo imperijos geležinę uždangą be Glavlito cenzūros ir KGB kontrolės“