zarasaiilona

Za­ra­sų kraš­to mu­zie­ju­je veikė Lat­vi­jos me­ni­nin­kų Le­o­nards Plokšts sta­čia­ti­kių iko­nų ir Ma­ri­jos Saf­ro­no­vos ta­py­bos dar­bų pa­ro­da „Sie­los švie­so­je“.

Iko­nų ga­min­to­jas L. Plokšts gy­ve­na ir ku­ria kai­my­ni­nia­me Lat­vi­jos mies­te – Daug­pi­ly­je. Šis pen­kias­de­šimt pen­ke­rių me­tų vy­ras sa­vo gy­ve­ni­mą ski­ria į dvi da­lis. Tas pa­si­da­li­ji­mas įvy­ko 1999 me­tais. Le­o­nards pa­ten­ka į au­to­ava­ri­ją, po ku­rios – il­ga me­di­kų ko­va už jo gy­vy­bę. Gy­dy­to­jai vil­ties ne­tu­rė­jo. Jei­gu ir gy­vens, tai bus var­gas ir jam, ir ar­ti­mie­siems. Toks bu­vo me­di­kų ne­gai­les­tin­gas nuosp­ren­dis.

Continue reading „Daugpilio menininkai“