65 metų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per dziudo treniruotes Sočyje susižalojo dešinės rankos bevardį pirštą. Tačiau Kremliaus vadovas jaučiasi puikiai ir po susitikimo su savo kolega iš Baltarusijos Aleksandru Lukašenka ketina žaisti ledo ritulį, penktadienį stočiai „Echo Moskvy“ sakė V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas. 

Agentūra TASS citavo V. Putiną, teigusį, kad sportas padeda jam pakelti savo ūpą ir pažvelgti į pasaulį kitomis akimis.

Rusijos televizija parodė treniruotės vaizdo įrašą.

V. Putinas, kuris turi juodą dziudo diržą ir yra Tarptautinės dziudo federacijos (IJF) garbės prezidentas, prieš tai Sočyje su Turkijos ir Irano vadovais dalyvavo Sirijos klausimams skirtame viršūnių susitikime. Per jį apčiuopiamų rezultatų nepasiekta.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.02.16; 06:00

Kai Amerikos kongresmenai vyko į Rusiją, kad daugiau sužinotų apie brolius Carnajevus, jie kreipėsi į Styveną Sigalą (Steven Seagal), kuris surengė jiems susitikimą su Rusijos jėgos žinybų vadovais, praneša Businessweek korespondentė Claire Saldat. Pasirodo, kad Styvenas Sigalas ir Vladimiras Putinas seniai draugauja ir reguliariai susitikinėja, o pastaruoju metu filmų „Nepaisant mirties“ ir „Apgultyje“ žvaigždė net ėmėsi neoficialaus ryšininko tarp Maskvos ir Vašingtono vaidmens.

Rusijoje trečiaeilės vesternų žvaigždės dievinamos visiškai rimtai, sakoma straipsnyje. Be to, du kieti vyrukai turi daug bendro, pavyzdžiui, meilę kovų menui, primena Claire Saldat. V.Putinas – prityręs dziudoistas, o S.Sigalas buvo aikido instruktorius.

Continue reading „Vyriška Vladimiro Putino meilė aktoriui Styvenui Sigalui“

putinas_ranka_istiesta

Jo puiki fizinė savijauta ir kuklumo stoka ją demonstruojant buvo Putino – Boriso Jelcino „jauno, energingo“ įpėdinio – prezidentavimo pagrindas.

Dabar gi šlubčiojanti koja, nukeltos kelionės į užsienį, užsidarymas Novo-Ogariove ir „tiesioginės linijos“ perkėlimas nerangių spaudos tarnybos komentarų fone verčia atidžiai stebėti jo pozas ir mimiką.

Vladimiro Putino sveikatos būklė – ne smulkmena, pabrėžia žiniasklaida. Tiesa, Rusijos prezidento spaudos sekretorius paneigė naują gandų bangą apie V.Putino sveikatos būklę, praneša “The New York Time”s.

Continue reading „Sveikatos klausimas – naujas iššūkis Vladimirui Putinui“

video_cip

Šachmatus mes linkę laikyti viena iš taikiausių sporto šakų. Iš tiesų – šachmatai nėra nei dziudo, nei boksas. Čia niekas nieko nemuša, niekas nieko nebando pargiauti ant tatamio, niekas niekam nelaužo rankų. Priimta manyti, jog šachmatai – ne tik taiki, bet ir pati intelektualiausia sporto šaka. Kadangi prie šachmatų lentos grumiasi dviejų priešininkų protas, intelektas, mintys, bet ne muskulai ir kumščiai.

Tačiau kova dėl teisės vadovauti lietuviškųjų šachmatų sporto šakai, pasirodo, – ne mažiau intriguojantis užsiėmimas. Videostudijai Slaptai.lt teko dalyvauti viename iš tokio pobūdžio susirinkimų. Savo skaitytojams pateikiame videoreportažą, pasakojantį, kokios grumtynės nūnai prasidėjusios dėl teisės tapti lietuviškųjų šachmatų sporto šakos vadovu ir lyderiu.

Continue reading „Politinės lietuviškųjų šachmatų intrigos“

harison_333

1893 m. ko­vo 23 d., ei­da­mas dvi­de­šim­tuo­sius me­tus, Er­nes­tas Jo­nas Ha­ri­so­nas iš­vy­ko iš An­gli­jos į Nau­ją­jį Vest­mins­te­rį Bri­tų Ko­lum­bi­jo­je ir ku­rį lai­ką ūki­nin­ka­vo Ka­na­do­je. Vė­liau čia jis pra­dė­jo dirb­ti Ka­na­dos spau­dos žur­na­lis­tu.

Yra iš­li­ku­si la­bai įdo­mi fo­to­gra­fi­ja, ku­rio­je už­fik­suo­tas prie  lo­vos Van­ku­ve­rio vieš­bu­ty­je sė­din­tis jau­nas „Van­cou­ver News-Ad­ver­ti­ser“ re­por­te­ris, ša­lia jo sto­vi dar du ko­le­gos, o lo­vo­je pa­si­šiau­šęs gu­li ir at­sa­ki­nė­ja į klau­si­mus pats Mar­kas Tve­nas.

Ši re­ta nuo­trau­ka da­ry­ta pas­ku­ti­nės gar­saus JAV ra­šy­to­jo ke­lio­nės po pa­sau­lį me­tu, 1896 me­tų rug­pjū­čio 18 die­ną. E. J. Ha­ri­so­nas žy­miai vė­liau sa­vo laiš­kuo­se drau­gui, Ry­tų ko­vų spe­cia­lis­tui Ro­ber­tui Smi­tui (Ro­bert W. Smith) pri­si­mi­nė, kad tuo­met slap­čia ste­nog­ra­fa­vo sir­gu­liuo­jan­čio M. Tve­no kal­bą,  ir vė­liau (rug­pjū­čio 20 d. – R. Č.) ją at­spaus­di­no ne tik „Van­cou­ver News-Ad­ver­ti­ser“, bet te­leg­ra­fo lai­dais ji bu­vo iš­pla­tin­ta vi­sose vals­ti­jo­se.

Continue reading „Didžiausias Lietuvos ir lietuvių draugas iš Anglijos ( 2 )“

samurajus

Japoniją ištikusi nelaimė paskatino daugiau domėtis šia šalimi, nors dėmesio jai niekada netrūko. Japonų religija, kultūra, japonijos ekonomika, technologijos visada domino ir tebedomina pasaulio visuomenę. Japoniška prekė – gera, patikima prekė.

Pateikiame kai kurias ištraukas iš Irinos Kravčenko interviu su žinomu žurnalistu tarptautininku Vsevolodu Ovčinikovu, beveik dvidešimt metų dirbusiu Japonijoje (“Japonija: kristi, kad pakiltum”. Tarptautinis mėnraštis “Soveršenno sekretno” , 2011 05).

Continue reading „Japonai turi žodį “karosi”. Ką jis reiškia?“