nehorosev_m

Du JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) bendradarbiai, pabėgę į SSSR, pakeitė „Šaltojo karo“ eigą. Iki gyvenimo pabaigos jie stengėsi grįžti namo…

Vunderkindai ir propaganda

Amerikos specialiųjų tarnybų istorijos tyrėjai rašo, kad Martinas ir Mičelas buvo save mylintys idealistai ir romantikai, kurie įsivaizdavo SSSR remdamiesi informacija iš Sovietų propagandinio žurnalo „Soviet Life“, o po pabėgimo nusivylė socialistine realybe.

Sovietinė propaganda tučtuojau savo stiliumi išnaudojo perbėgėlių atvirumą. Straipsnis apie spaudos konferenciją laikraštyje „Pravda“ išėjo su sprindžio dydžio antrašte „Dar viena Amerikos žvalgybos nesėkmė“. Laikraštis „Trud“ papasakojo apie įvykius antrašte „Nusikalstami Amerikos žvalgybos veiksmai“, o „Selskaja žizn“ – antrašte „Juodi Amerikos žvalgybos darbai“.

Continue reading „Slaptas Martino ir Mičelo kodas ( 2 )“

karolina

Dar vie­na vals­ti­ja – Šiau­rės Ka­ro­li­na – šių metų gegužės mėnesį JAV su­ren­gė re­fe­ren­du­mą, ku­ria­me rin­kė­jai nu­spren­dė, kad san­tuo­ka ga­li bū­ti su­da­ry­ta tik tarp mo­ters ir vy­ro, ir at­me­tė tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kos įtei­si­ni­mą.

Tos pa­čios ly­ties san­tuo­kos jau bu­vo drau­džia­mos vals­ti­jos įsta­ty­mu, ta­čiau jas bu­vo daug kar­tų ban­dy­ta įtei­sin­ti teis­mų spren­di­mais, įsta­ty­mų in­ter­pre­ta­ci­jo­mis. Po re­fe­ren­du­mo, ku­rį žen­klia per­sva­ra lai­mė­jo ne­pri­ta­rian­tys tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­koms, jų drau­di­mas bus įra­šy­tas į vals­ti­jos kon­sti­tu­ci­ją.

Continue reading „Šiaurės Karolinos valstijoje referendumu uždrausta tos pačios lyties asmenų santuoka“

lesbiete

Seksualiai „pažangiausiose“ Europos šalyse – Anglijoje ir Švedijoje – jau pradedama įgyvendinti tai, apie ką Lietuvoje „Gender Loops“ projekto stūmėjai tegalėjo pasvajoti.

Švedų dienraštis „Aftonbladet“ aprašo vaikų darželį, kuriame vaikai auginami tariamai neutralioje lyčių santykių atmosferoje. O „Daily Mail“ rašo apie privalomą homoseksualistų problematikos įtraukimą į įvairių pamokų turinį.

Žinoma, homodiktatūros sąlygomis šioms naujovėms išsakoma tik labai švelni kritika, jokių kalbų apie vaikų žalojimą ir iškrypimų platinimą.

„Besiruošdami Šventos Liucijos šventei rašėme apie kepėją. Žodelis „jis“ (han) buvo pakeistas neutraliu belyčiu naujadaru hen.“

Continue reading „Modernus švietimas: darželinukams – nulytinimas, moksleiviams – uždaviniai apie gėjus“

juska_naujas

Jeigu manote , kad Valstybės priešu galima tapti tik papuolus į tokias sąmokslo teorijų istorijas kaip Will Smith personažas  filme „Valstybės priešas”  ( „Enemy of the State” ), – klystate. 

Tarp kitko,  šiame filme esama tiesos – tai  Elektroninio Sekimo Centras, kurio analogas yra ir Lietuvoje – valstybėje, tvirtai kovojančioje už Žmogaus Teises ir Laisves kaimyninėje Baltarusijoje ir visiškai nekaimyniniame Afganistane. bet Lietuvoje nereikia turėti slaptų dokumentų ar kito informacijos šaltinio ar netyčia iššifruoti „Merkurijaus kodo”. Lietuvoje pakanka parašyti tai, ką gali pagalvoti “statistinis skaitytojas” arba savo nuomonę – komentarą internete. Ir vargas tam žmogui, kurio nuomonė kertasi su oficialiąja arba yra netinkama įtakingai grupei asmenų, sergančių kokia nors fobija.

Continue reading „Valstybė, nubaudusį žmogų už jo įsitikinimus ar nuomonę, laiko jį savo priešu …“

bukovskis_disidentas

Vladimiras Bukovskis (g. 1942) – vienas disidentinio sąjūdžio SSRS pradininkų, neurofiziologas, rašytojas.

Nuo paauglystės užsiėmęs antisovietine veikla, už tai šalintas iš mokyklos ir universiteto, jau 1963 m. jis suimamas, pripažįstamas nepakaltinamu ir prievarta gydomas sovietinės psichiatrijos metodais. Vieno iš daugybės savo kalinimų metu jis su nelaimės bičiuliu Semionu Gluzmanu parašė ir savilaidoje paskelbė Пособие по психиатрии для инакомыслящих – vadovą tiems, kuriuos komunistai mėgino paskelbti/padaryti nepakaltinamus.

Continue reading „Vladimiras Bukovskis: “Politinis korektiškumas – blogiau už leninizmą?”“

pavojinga_1

Daug nesusipratimų kyla dėl skirtingai suprantamų žodžių prasmių. Ypač tai pasakytina apie tarptautinius žodžius. Pavyzdžiui, žodis „tolerantas“ lietuviškai reiškia pakantus. Kitaip tariant, dantis sukandęs kenčia iki tam tikros ribos, už kurios jau nebetenkama kantrybės.

Lietuvoje „tolerantais“ save įvardinantys įsivaizduoja, kad tai aukštesnioji „inteligento“ pakopa! Dar labiau suveltas reikalas yra dėl „sekso revoliucijos“. Žodis „seks“ lietuviškai reiškia „lytis“. Žodį „revoliucija“ aiškinomės sovietmečiu ir suradome, kad tai dvigubos reikšmės žodis – „evoliucija“ – vystymasis, o priešdėlis „re“ reiškia atvirkštinį veiksmą. Taigi, revoliucija – tai griovimas. Vadinasi, lietuviškai „sekso revoliucija“ būtų „lytiškumo griovimas“. Kitaip tariant, tai naikinimas meilės jausmų, išpuoselėtų tūkstantmečiais, kurių pagrindu kūrėsi šeimos, tautos ir valstybės.

Continue reading „Dėl siūlomo lietuviško atitikmens „pedodrylas“ (pagal dzūkus)“

prievarta_

Daug aist­rų su­kė­lė ho­mo­sek­su­a­lų ir jų rė­mė­jų ei­ty­nės Vil­niu­je. To­kios su­si­prie­ši­nu­sios ir pa­si­pik­ti­nu­sios vi­suo­me­nės dar ne­te­ko ma­ty­ti. Ho­mo­sek­su­a­lai skel­bia­si tai­kia ei­se­na sie­kian­tys at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į sek­su­a­li­nių ma­žu­mų dis­kri­mi­na­ci­ją, ta­čiau ši ei­se­na yra pats aki­plė­šiš­kiau­sias iš­šū­kis vi­suo­me­nei. Ir vi­suo­me­nė „tai­kiai“ su­re­a­ga­vo – taip „tai­kiai“, kad net pri­rei­kė tri­gu­bai di­des­nės už da­ly­vių skai­čių po­li­ci­jos ap­sau­gos. Ei­ty­nių da­ly­vių ap­sau­gai iš­leis­ta be­veik 200 tūks­tan­čių li­tų iš sko­lo­se pa­sken­du­sios ir sa­vo pa­sta­tus ban­dan­čios par­duo­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Iš­šū­kis mes­tas ir Baž­ny­čiai, skel­bian­čiai jog ho­mo­sek­su­a­lūs san­ty­kiai yra pa­si­bjau­rė­ti­ni Die­vui, pa­do­rioms šei­moms, sie­kian­čioms iš­au­gin­ti  do­rus vai­kus, ir di­džia­jai vi­suo­me­nės da­liai, ku­riai yra ne­pri­im­ti­nas vie­šas iš­kry­pi­mų pro­pa­ga­vi­mas.

Continue reading „Tolerancija per prievartą“

ggggggggg_2

Ge­gu­žės 8 die­ną pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vy­ko ho­mo­sek­su­a­lų ei­ty­nės. Nors ir bu­vo sau­go­mi po­li­ci­jos, ta­čiau sa­vo pa­ra­do jie ne­bai­gė, to­dėl ga­li­ma ti­kė­tis dar vie­nų ei­ty­nių. Dau­gu­ma pa­ra­do žiū­ro­vų ne­pri­ta­rė jam, ta­čiau at­si­ra­do ir pa­lai­kan­čių­jų. Pa­si­klau­sius įvai­raus am­žiaus žmo­nių pa­si­sa­ky­mų ga­li­ma iš­girs­ti įvai­rių nuo­mo­nių. Ho­mo­sek­su­a­lai ir jų ša­li­nin­kai tei­gia, kad Lie­tu­va – de­mo­kra­tinė vals­ty­bė, to­dėl to­kius ren­gi­nius ga­li­ma lais­vai or­ga­ni­zuo­ti ir kiek­vie­nas tu­ri tei­sę taip reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau juk nor­ma­lūs, tra­di­ci­nės orien­ta­ci­jos žmo­nės ne­ren­gia pa­ra­dų. O ga­lų ga­le, jei va­do­vau­ja­mės de­mo­kra­tinės vals­ty­bės prin­ci­pais, tuo­met rei­kia at­si­žvelg­ti į dau­gu­mos nuo­mo­nę, nes bū­tent taip de­mo­kra­tiškai pri­ima­mi nu­ta­ri­mai.

Continue reading „Žvilgsnis į homoseksualų eitynes iš šalies“

Anti_Gay

Lietuviai, visi Lietuvos piliečiai! Ilgaamžė lietuvių kultūros tradicija subrandino esmines mūsų Tautos būties vertybes. Dievas, šeima ir Tėvynė – tai nepajudinamos istorinės dvasinės lietuvybės atramos, kurios gelbėjo, gynė ir apgynė mūsų valstybę net ir didžiausių istorinių negandų metais.

Šiandien mūsų šalies žmonės vadinami atsilikėliais, jei tik bando priešintis nevaržomai homoseksualių asmenų „santuokinės harmonijos“ propagandai ir praktikai, jų „teisių“ programoms, kurioms be jokių konkursų skiriamos milžiniškos lėšos. Demokratiniai protestai prieš viešas homoseksualų eitynes nepagrįstai vadinami homofobija, kuri esą kurstoma  Bažnyčios.

Continue reading „Manifestas “Dėl nacionalinių šeimos ir doros vertybių”“

rs

Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų departamentas paskelbė naują raportą. 2045 metais pasaulyje pirmą kartą senų žmonių bus daugiau nei vaikų ir ”demografinė žiema“ sukels didelius socialinius neramumus.  Pagal “World Population Ageing 2009”, 22 proc. viso pasaulio gyventojų bus vyresni nei 60 metų. ”Mokyklos bus pertvarkomos į senelių namus. Žaidimų aikštelės taps kapinėmis“, sakė “Už gyvybę” lyderis Don Feder. ”Kas dirbs mūsų gamyklose ir fermose? Iš kur ateis policijos, gydytojų, slaugytojų, gaisrininkų personalas?“, klausė jis. 

Didžiosios Britanijos lordas Carey sakė, kad šalis turi apsaugoti savo krikščionišką paveldą, nes kitu atveju žlugs “socialinė harmonija“. Lord Carey pabrėžė: “Manau, mums reikia tvirtesnės bažnyčios. Mes, krikščionys, esame labai minkšti ir leidžiame kitiems žmonėms lipti mums ant galvos ir mes neesame tokie tvirti, kokie norėtume būti, išreikšdami savo tikėjimą, kadangi nenorime kitų liūdinti”.

Continue reading „Mokyklos bus pertvarkomos į senelių namus…“

video_cip

Ar galima Lietuvoje kritikuoti išskirtinių teisių ir išskirtinio dėmesio reikalaujančias seksualines mažumas? Ar mūsų šalyje įmanoma piktintis seksualinių mažumų siekiu viešai demonstruoti savo išskirtinumą? Ar čia, prie Nemuno, vis dar leidžiama tvirtinti, jog seksualinių mažumų vieši paradai centrinėse Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos gatvėse – tai lietuviškoms tradicijoms svetimas, nepriimtinas reiškinys?

Šią savaitę mūsų teismas studentą Edmundą Girskį nubaudė pinigine bauda, iš jo konfiksuotas ir kompiuteris. Pagrindinė incidento priežastis tik ta, kad maždaug prieš dvejis metus tautiškų nusiteikimų jaunuolis įkūrė seksualinėms mažumoms nepalankų portalą. Tame staigiai išpopuliarėjusiame portale seksualinės mažumos buvo kritikuojamos dėl to, kad nori viešai propaguoti savo gyvenimo būdą. Tiesa, tame portale pasirodė ir netaktiškų, bjaurių, susidoroti kviečiančių komentarų. Štai dėl tų komentarų E.Girskis ir atsidūrė teisiamųjų suole. Nors iš tiesų su tais komentarais jaunuolis neturėjo nieko bendro.

Continue reading „Seksualinėms mažumoms nepalankų portalą įkūrusio Edmundo Girskio bėdos“

pedofilai_1

„СОРАТНИК“ 2009`4. Tyrimai parodė, jei žmogus išgeria kasdien daugiau, nei 15 ml spirito, mirtingumas didėja. (Шевченко Н.М. Кардиология. – М., 2004. – С.132). Atlikus meta-analizę 200 tyrimų apie mažų alkoholio dozių naudojimą (apie 25 gr. alkoholio kasdien), rasta, kad išaugo tokių susirgimų skaičius: cirozė, alkoholizmas, viršutinių kvėpavimo, skrandžio, krūtinės organų vėžys, hemoraginis insultas, pankreatitas. Atlikus didelį 44187 meno-pauzėje esančių moterų tyrimą, kurios kasdien vartojo po 20 gr alkoholio kasdien, krūties vėžio rizika padidėjo 28%. Kasdieninis net 10 gr. alkoholio priėmimas sukelia kancerogeninį efektą. Po alkoholio pavartojimo kraujyje padidėja katecholaminų koncentracija (adrenalinas, noradrenalinas)… Aluje ir vyne yra tiramino, kuris turi hipertenzinį (t.y. padidinantį arterinį spaudimą) poveikį.

Continue reading „“Ne tik apynasris spaudos laisvei, bet ir mirties civilizacijos pagerbimas”“

donskis_slaptai

Dešimtmečius kentusi sovietinę vergiją visuomenė iškart netapo pilietine, didžioji jos dalis iki šiol pasiliko “liaudimi“, kuriai tautiškumas, valstybingumas, pareiga, atsakomybė, dora tebėra sunkiai suvokiamos abstrakcijos; į tikrųjų vertybių lauką ji dar negrįžta. Tik atgauta laisvė be kliūčių iškart pateko į apyvartą, tačiau, apvilkta demokratijos rūbu, ji netapo išsvajotu laisvės angelu, o virto patvorių kekše. Tokį virsmą lėmė nesuvoktos ir neišugdytos minėtos vertybės, liberalizmo įsigalėjimas. Kankinta, žudyta, buldozerinio ateizmo ir marksistinės ideologijos “šviesoje“ prievartauta lietuvių tauta patyrė neišmatuojamus nuostolius, didelė jos dalis prarado ne tik tautinę savimonę, bet ir sveiką nuovoką, išsižadėjo krikščioniškojo tikėjimo, blaškosi po įvairias sektas, atstovais į valdžias renka vakarykščius prievartautojus. Valstybėje tebetvyro raudonas rūkas, o gudrūs ir klastingi mokslinčiai, filosofai, politiniai verteivos ir net kitataučiai siūlosi į vedlius, ir iš to rūko taiko vesti į naujas sutemas.

Continue reading „Filosofuojantis Leonidas Donskis pūtė į liberaliosios Europos dūdą“