„Tapkite vilties ugnele šalia esantiems”, – drąsina Vilniaus arkivyskupijos „Caritas”, kviesdamas į, ko gero, vieną įspūdingiausių rudens koncertų. Jis vyks lapkričio 13 d. 19 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito”, Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos iniciatyva pritraukė visą pulką muzikos šviesulių, kurių tarpe – akordeonistas Martynas Levickis, pianistas Petras Geniušas, pūtikai Petras ir Dominykas Vyšniauskai, Robertas Beinaris, sopranai Asta Krikščiūnaitė, Ona Kolobovaitė, Lilija Gubaidulina, stygininkai Rasa Vosyliūtė, Mindaugas Bačkus, jaunieji pianistai Ignas ir Justas Maknickai, kamerinis choras „Aidija” (meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus).

Koncerto globėjas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Renginį tiesiogiai transliuos LRT televizija.

Continue reading „Lapkričio 13-ąją: vilties ugnelė – šalia esantiems“

Rugpjūčio 29 d., 12-17 h, Kaune, Prie Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros (Vilniaus g. 1), šalia Kauno Rotušės, vyks didelė Carito organizuojama vaikų šventė!

DOVANA! Padovanosime Carito žvakutę kiekvienam, kuris registruosis ir sudalyvaus šioje šventėje! Tereikia pasidalininti šiuo event'u su draugais, atsiųsti vardą, pavardę į el. paštą caritas@lcn.lt ir atvykus į renginį atsiimti žvakutę! Žvakučių kiekis ribotas.

Ką veiksime? Fotografuosimės prie animacinių stendų, piešime rekordiškai ilgą piešinį, stebėsime šokių pasirodymą, paišysime ant akmenukų, bus galimybė vaikučiams gauti savo šaržus, klausysimės Pipiriukų koncerto, dalinsimės balionais ir šauniai praleisime dieną! Visos veiklos NEMOKAMOS.

Beje, visi aukojantys dalyvaus konkurse, kuriam pasibaigus bus galima laimėti daug, daug prizų! Taip pat rinksime Jūsų atneštus mokyklines priemones skurdą patiriantiems Carito vaikučiams.

Continue reading „Palydėkime vasarą kartu, padarykime šventę savo vaikams!“

kelpsas_saulius

2012 metų vasario 25 d. rytą po sunkios ligos šį pasaulį paliko Lietuvos Caritas ilgametis bendradarbis Saulius Kelpšas (1958 01 31 – 2012 02 25).

Saulius Kelpšas gimė 1958 m. Kauno rajone, politinės kalinės, partizanės Liudos Kaminskaitės-Kelpšienės ir tremtinio Romando Kelpšo šeimoje. Šeima užaugino keturis vaikus: sūnus Saulių, Valdą, Jaunių (šiuo metu kaip katalikų kunigas tarnauja lietuvių bendruomenei Čikagoje, JAV) ir dukterį Viktoriją.

Garliavietis Saulius Kelpšas sovietinės okupacijos metais buvo iškėlęs lietuvišką Trispalvę. Jau paauglystėje, Lietuvoje prasidėjus neginkluotai rezistencijai prieš SSRS okupaciją, S.Kelpšas įsitraukė į pogrindžio veiklą: platino leidinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, „Aušra“, „Lietuvos ateitis“, buvo vienas faktinių Lietuvoje Petrašiūnų Eucharistijos bičiulių pogrindžio grupės (kuri KGB sekimo byloje buvo praminta „Atskalūnais“, rusų kalba – „Otščepency“) vadovų.

Continue reading „Sovietinės okupacijos metais buvo iškėlęs lietuvišką Trispalvę“

grigas_robertas_kunigas

Tai – oficialus, viešas „Lie­tu­vos Ca­ri­tas“ pa­reiš­ki­mas dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo. „Lie­tu­vos Ca­ri­tas“ ben­dri­ja, daugiau kaip 20 me­tų dir­ban­ti skur­do ma­ži­ni­mo, so­cia­li­nės at­skir­ties ir so­cia­li­nio ne­tei­sin­gu­mo įvei­ki­mo sri­ty­se, vie­šai pa­reiš­kia:

Kon­sti­tu­ci­nio teis­mo nu­ta­ri­mas, ku­riuo skel­bia­ma, kad Vals­ty­bi­nė šei­mos po­li­ti­kos kon­cep­ci­ja (ir, sa­vo ruož­tu, šei­mos sam­pra­tos kil­di­ni­mas  iš san­tuo­kos ins­ti­tu­to) ne­ati­tin­ka LR Kon­sti­tu­ci­jos, yra ne­at­sa­kin­go ir neat­si­žvel­gian­čio į il­ga­lai­kius vi­suo­me­nės po­rei­kius ju­ri­di­nės biu­ro­kratijos vei­ki­mo pa­vyz­dys.

Continue reading „Kai tei­sės ak­tai at­me­ta tau­tos mo­ra­lės pa­vel­dą“