Rusija nebesvarstys paties griežčiausio ES trečiojo energetikos paketo realizavimo Lietuvoje klausimo, kuris numato dujų tiekėjo atskyrimą nuo dujų transportavimo sistemos savininko. Ilgas „Gazprom“ ginčas su Lietuva, kurio metu Vladimiras Putinas, tada vadovaudamas Rusijos vyriausybei, Lietuvos veiksmus pavadino vagyste, baigėsi Rusijos kapituliacija.

„Kai Lietuva jėga, remdamasi Briuseliu, atplėšė nuo „Gazprom“ didžiąja dalimi priklausančios įmonės „Lietuvos dujos“ dujų tiekimo sistemą. Po to, kai „Gazprom“ vadovai apkaltino Lietuvą, kad ji faktiškai palaidojo milijonines Rusijos investicijas Lietuvoje, kai nusprendė atimti dujotiekį iš „Lietuvos dujų“, o „Gazprom“ visą tą laiką stiprino tinklą, tiesė Lietuvoje naujas atšakas, modernizavo jas, remontavo. Po to, kai „Gazprom“ kreipėsi į tarptautinį arbitražą, o Lietuvai ėmė grėsti didelės baudos. Po to, kai pati Lietuva kreipėsi dėl „Gazprom“ į tarptautinį arbitražą ir pareikalavo milijardų eurų kompensacijos už neva sumokėtą per didelę kainą už dujas. Po daugelio viešų įžeidimų, išsakytų visų pirma buvusios Lietuvos valdžios atstovų, kuriuose Rusija ir „Gazprom“ vadinama siaubūnu, smaugiančiu Lietuvą, ignoruojant faktą, kad dujų Lietuvai kaina yra tokia, kokia numatyta pačios Lietuvos pasirašytose sutartyse. Po viso šito Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas netikėtai patiems lietuviams suteikė Lietuvai visišką amnestiją“, rašoma Olego Michailovo straipsnyje "Kodėl D.Medvedevas kapituliavo prieš Lietuvą?" (regnum.ru).

Continue reading „Olegas Michailovas: kodėl Dmitrijus Medvedevas kapituliavo prieš Lietuvą?“

gazprom

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ofi­cia­liai pra­dė­jo ty­ri­mą, ar Ru­si­jos gam­ti­nių du­jų kon­cer­nas „Gaz­prom“ ne­si­nau­do­jo do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių rin­ko­se, taip pa­žeis­da­mas an­ti­mo­no­po­li­nes Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tai­syk­les.

Spren­di­mas pra­dė­ti ty­ri­mą ne­ro­do, ko­kia ga­li bū­ti jo baig­tis, ta­čiau tai reiš­kia, kad jam bus ski­ria­mas pri­ori­te­ti­nis dė­me­sys. Sa­vo veiks­mais Ru­si­jos kon­cer­nas ga­lė­jo pa­žeis­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo su­tar­ties 102 straips­nį. EK at­lie­ka ty­ri­mą dėl tri­jų ga­li­mą kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­čių veiks­mų Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je. Nu­ro­do­ma, kad „Gaz­prom“ ga­lė­jo skai­dy­ti du­jų rin­ką, truk­dy­da­mas lais­vam du­jų tie­ki­mui per ES ša­lių te­ri­to­ri­ją, ga­lė­jo truk­dy­ti di­ver­si­fi­kuo­ti du­jų tie­ki­mą, o su­sie­da­mas gam­ti­nių du­jų ir naf­tos kai­nas, ga­lė­jo nu­sta­ty­ti ne­tei­sin­gas kai­nas klien­tams.

Continue reading „Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl „Gazprom“ piktnaudžiavimo“

sakalys

Kaip aiškina žodynai, reketas yra tam tikros pinigų sumos reikalavimas, panaudojant psichologinį ar fizinį smurtą, šantažą. Tai viena iš tipiškų nusikalstamų organizacijų veiklų. Viena iš kelių naudojamų reketo formų – mokesčio už „apsaugą“ nuo tapimo nusikaltimo objektu.

Prie tokių organizacijų Vilniuje, ko gero, priskirtinos „Vilniaus energija“, „Lietuvos dujos“. Vieši žaidimai „Gazpromo“ dujų kaina, šilumos tinklų „modernizavimas“ akivaizdžiai „šildo“ ir „Vilniaus energiją“, ir „Lietuvos dujas“, tarpininkus, valdininkus, ir tik gyventojai už minimalų pašildymą moka pasakiškus pinigus. Šilumininkai siuntinėja gyventojams „informaciją“, kurioje daug nulių, valandinėse televizijos laidose kalba apie kažkokius dienolaipsnius, vidutinius šilumos kiekius ir geriamą šilumos vandenį ir kitus, mums nesuprantamus, dalykus.

Continue reading „Įteisintas reketas ir šilumos ūkio modernizacija“

vesaite________

„Rusijos dujų koncernui „Gazprom“ pareiškus,  kad kvies Lietuvą dėl dujų bylinėtis Stokholmo arbitraže, Lietuvos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius atšovė, jog derybos turi vykti ne viešais pareiškimais, bet tarp derybų grupių.

Taip, premjere, derybos turi vykti, tačiau jūs su energetikos ministru Arvydu Sekmoku gerokai pavėlavote“, – sako Seimo narė Birutė Vėsaitė. Parlamentarė įsitikinusi, kad derybos turėjo prasidėti dar prieš metus.

„Premjero ir energetikos ministro nenoras derėtis šilumos kainų pavidalu ištuštino Lietuvos vartotojų kišenes – žmonės prarado šimtus milijonų litų. Gal vengti derybų ir provokuoti konfliktą yra sąmoningas veiksmas ir viešųjų ryšių akcija? Konservatoriams yra būdinga ieškoti nepriklausomybės priešų, o jų nesant, juos išgalvoti.

Continue reading „Seimo narė Birutė Vėsaitė: išgalvok priešą – „rusai mus vėl puola““

gazprom

Jei paklaustumėme lietuvių, ką jie mano apie tokią rusišką kampaniją kaip “Gazprom”, greičiausiai sulauktume nepalankių atsakymų. Girdi, “Gazpromas” – nedraugiškas, grobuoniškas, antilietuviškas darinys, bet kokia kaina siekiantis Lietuvos nepriklausomybę pažaboti naudodamasis savo išskirtine monopoline padėtimi ir įžūliai manipuliuodamas kainomis už dujas. Suprask, dujas pigiau parduoda tik tiems, kurie sutinka šokti pagal Kremliaus dūdelę. O tas valstybes, kurios nori išlikti nepriklausomos nuo Rusijos Federacijos spaudimo, baudžia tiekdamas dujas už milžiniškas kainas. Be abejo, dauguma lietuvių tikriausiai pritartų įsitikinimams, jog su “Gazpromu” gražiuoju susitarti niekad nepavyks.

Continue reading „Ar įmanoma prisijaukinti “Gazpromą”?“

Matulevicius-k

Skandalinga naujiena: Pramoninkų konfederacijos vadovo įmonė “Achema”, parodžiusi inciatyvą šaliai pastatyti (kartu su valstybe) suskystintų dujų terminalą, dabar pasirodo … esanti bloga.

Kas gali paneigti, kad “uolus “teisėsaugos  institucijų darbas sužlugdant šį projektą buvo inspiruotas jau pagarsėjusios per istorinį Seimo NSGK parlamentinį tyrimą dujų tarpininkės “Dujotekanos”? Nes būtent ji nesuinteresuota, kad Lietuva turėtų alternatyvų dujų tiekimą. O “Achema”, kuri toje bendroje su valstybe įmonėje pretendavo į ne daugiau kaip 10 – 20 proc. akcijų, neslėpė savo suintersuotumo aprūpinti įmonę žaliava. Tuo pačiu žmonės turėtų darbo, o valstybė – sumokėtus mokesčius.

Continue reading „Naujas valdančiųjų taikinys – “Achema”“

grinius_kestutis

Kaip pavyko sužinoti, į ginčą, kilusį po vienašališko sutarties nutraukimo tarp Ukmergės  savivaldybės valdžios ir šilumos tiekėjo UAB “Miesto energija“ aktyviai įsitraukė AB “Lietuvos dujos“ generalinis direktorius Š.Valentukiavičius.

Jis kartu su Ukmergės rajono meru A.Kopūstu lankosi įvairiose Valstybės institucijose ir bando įtakoti šių institucijų sprendimus. Tai – ne tik nesuderinama su sąžiningo verslo praktika, tai ne tik “kvepia“ tarybiniais laikais, kada tokiais būdais būdavo “prastumiami“ reikalingi sprendimai, bet ir negali nestebinti.

Iš kitos pusės galima “Gazpromo“ advokatus suprasti – juk UAB “Miesto energijos“ likimas (turto nacionalizacija, neteisėtas turto nusavinimas, neteisėtas viešos paslaugos sustabdymas ir kt.) jau netrukus laukia AB “Lietuvos dujos“. Tai įvyks Lietuvai įgyvendinus ES direktyvas ir nacionalizavus dalį AB “Lietuvos dujos“ turto.

Continue reading „Kodėl “Gazpromo“ statytiniai advokatauja Ukmergės valdžiai?“