Nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo iki 2001 metų į VFR grįžo du milijonai sovietų ir Rusijos vokiečių. Dėl to, kad į Vokietiją suplūdo tiek daug persikėlėlių, iš dalies „kalta“ sovietų vokiečiams atstovavusios „Atgimimo“ draugijos vadovas Henrikas Grotas, rašo Christianas Neefas vokiečių žurnale Der Spiegel.

Praėjusio šimtmečio dešimtojo dešimtmečio pradžioje Grotas, pats būdamas vokietis iš Kazachstano, įtikinėjo savo sovietinius tėvynainius vokiečius, kad Rusijoje jų laukia siaubinga ateitis: „tie, kas pasiliks, bus prievarta asimiliuoti“, „Jelcino–Gorbačiovo komunistų komanda planuoja valstybinį genocidą“.

Continue reading „Vladimiro Putino propagandistai Vokietijoje“

vokieciu-belaisviai

Šiais me­tais su­kan­ka 70 me­tų nuo ta­da, kai į bu­vu­sio­je  So­vie­tų Są­jun­go­je gy­ve­nu­sių  vo­kie­čių na­mus at­ėjo tra­giš­kai lem­tin­gos per­mai­nos. Pra­si­dė­jus Rusijos–Vokietijos ka­rui ir pas­ta­rie­siems pir­mo­mis die­no­mis sėk­min­gai žy­giuo­jant į Ry­tų gi­lu­mą, 1941 m. rug­pjū­čio 28 d., SSSR Aukš­čiau­sios ta­ry­bos pre­zi­diu­mas pri­ėmė įsa­ką „Dėl vo­kie­čių per­kė­li­mo, gy­ve­nan­čių Pa­vol­gio ra­jo­ne“.

Tuo pa­čiu kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis vie­ne­tas bu­vo pa­nai­kin­ta Vo­kie­čių au­to­no­mi­nė res­pub­li­ka su sos­ti­ne En­gel­su, įkur­ta 1924 me­tais Sa­ra­to­vo sri­ties te­ri­to­ri­jo­je. Nors vo­kie­čiai Ru­si­jo­je gy­ve­no ke­lis šimt­me­čius, so­vie­ti­nė val­džia jais ne­pa­si­ti­kė­jo. Įsa­ke, ku­rį tuo me­tu pa­si­ra­šė M. Ka­li­ni­nas ir A. Gor­kis, bu­vo kon­sta­tuo­ta: „Pa­gal pa­ti­ki­mus duo­me­nis, gau­tus iš ka­ri­nės val­džios, tar­p vo­kie­čių gy­ven­to­jų, gy­ve­nan­čių Pa­vol­gio ra­jo­nuo­se, yra tūks­tan­čiai ir de­šim­tys tūks­tan­čių di­ver­san­tų ir šni­pų, ku­rie pa­gal sig­na­lą, gau­tą iš Vo­kie­ti­jos, pri­va­lo at­lik­ti sprog­di­ni­mus ra­jo­nuo­se, ap­gy­ven­din­tuo­se Pa­vol­gio vo­kie­čių.

Continue reading „Skaudi Rusijos vokiečių dalia“