Viešai nuskambėjusi žinia apie tai, kad kažikuriuose vaikų darželiuose gauti savivaldos institucijų nurodymai „mokyti vaikus vieniems kitus vadinti ne berniukais ir mergaitėmis, o "žmogeliais", o registruojant vaiką į eilę darželiuose jau „nustatytos skiltys „tėvas I ir tėvas II, arba motina I ir motina II“,palietė nūdienos laikų piktžaizdės temą ir privertė ne juokais, rimtai susimąstyti.

Tikiuosi neprieštarausite, jog ši belytės ar homoseksualios asmenybės formavimo vaikų darželiuose tema nebėra jau vien diskusijų klausimas. Sodomos ir Gomoros likimas vaizdžiai aprašytas Biblijoje.

Viliuosi, pritarsite, kad nuolatinis bandymas iškraipyti ir pakeisti Žmogaus prigimtį bei įgimtas teises, dangstantis pseudo tolerancijos sąvoka, negali būti toleruojamas. Norėtųsi tikėti, kad Lietuvos politikų tarpe dar yra sugebančių suvokti, jog tai, kas prieštarauja Žmogaus prigimčiai, veda į Žmogaus, Šeimos, Tautos ir Valstybės pražūtį.

Tai, beje, žeidžia daugelį žmonių, tačiau apie toleranciją tradicinių vertybių besilaikantiesiems kažkaip keistai pamirštama.

Continue reading „Pseudo tolerancijos pasekmės peržengė bet kokias ribas“

Vokietijos leidinys "Der Spiegel"  išanalizavo Vokietijos partijos „Sąjunga90/Žalieji“ archyvinius dokumentus ir priėjo išvadą, kad pedofilai turėjo partijai kur kas daigiau įtakos, negu dabar priima manyti.

Antai devintajame dešimtmetyje partija tiesiogiai finansavo BAG SchwuP – Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule, Päderasten und Transsexuelle – „ Federacinę gėjų, pederastų ir transseksualų asociaciją“ – siekusią legalizuoti seksualinius santykius su nepilnamečiais.

Continue reading „Vokietijos „žalieji“ devintajame dešimtmetyje finansavo pedofilus?“

KVIEČIAME į pilietinio pasipriešinimo akciją, vyksiančią 2013 birželio 1 d. 12 valandą Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų fontano, kur, protestuodami prieš juvenalinės justicijos įteisinimą ir šeimos instituto griovimą Lietuvoje, paleisime į dangų tūkstantį juodų oro balionų, tūkstantį juodų oro balionų išplukdysime upe ir dar tūkstantį juodų oro balionų KARTU išdalinsime.

Tegul nuo jų gedulingai apniukęs dangus, pajuodusios miesto gatvės ir upės vandenys duoda ženklą valdžiai, jog mes nesitaikysime su įstatymais, vienareikšmiškai sąlygojančiais lietuvių tautos genocidą ir būsimą jos išnykimą.

Continue reading „KVIEČIAME Į PILIETINĘ AKCIJĄ „JUVENALINĖS JUSTICIJOS ĮTEISINIMUI LIETUVOJE – NE!““

Paryžiaus Dievo Motinos katedroje antradienį priešais altorių nusišovė žymus rašytojas ir aktyvistas Dominique'as Venneris, kuris paliko pareiškimus, smerkiančius iškrypėlių santuokas ir imigraciją.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos, Lietuvių tautinio centro ir Tautininkų sąjungos aktyvistai pagerbdami šį drąsų prancūzų Tautos sūnų, organizuoja trumpą jo pagerbimo akciją.

2013-05-23 dieną, 12.30 val. Vilniuje, prie Prancūzijos ambasados bus padėtas gėlių vainikas ir uždegtos žvakelės, Prancūzijos ambasadoriui bus įteiktas laiškas nuo lietuvių tautininkų.

Lietuvos patriotai nuoširdžiai užjaučia prancūzų tautą dėl iškilaus intelektualo Dominyko Venero (Dominique Venner) tragiškos mirties. Lietuviai gerai suvokia šio šviesuolio auką: mūsų tautos istorijoje buvo daugybė didvyrių, paaukojusių savo gyvybes dėl tikrųjų bendražmogiškųjų vertybių ir išlikusių tautos atmintyje amžiams.

Continue reading „Žymaus prancūzų rašytojo ir aktyvisto Dominyko Venero auka“

karolina

Dar vie­na vals­ti­ja – Šiau­rės Ka­ro­li­na – šių metų gegužės mėnesį JAV su­ren­gė re­fe­ren­du­mą, ku­ria­me rin­kė­jai nu­spren­dė, kad san­tuo­ka ga­li bū­ti su­da­ry­ta tik tarp mo­ters ir vy­ro, ir at­me­tė tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kos įtei­si­ni­mą.

Tos pa­čios ly­ties san­tuo­kos jau bu­vo drau­džia­mos vals­ti­jos įsta­ty­mu, ta­čiau jas bu­vo daug kar­tų ban­dy­ta įtei­sin­ti teis­mų spren­di­mais, įsta­ty­mų in­ter­pre­ta­ci­jo­mis. Po re­fe­ren­du­mo, ku­rį žen­klia per­sva­ra lai­mė­jo ne­pri­ta­rian­tys tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­koms, jų drau­di­mas bus įra­šy­tas į vals­ti­jos kon­sti­tu­ci­ją.

Continue reading „Šiaurės Karolinos valstijoje referendumu uždrausta tos pačios lyties asmenų santuoka“

kundrot

1728 m. danų jūrininkas Vitas Beringas (Vitus Bering) atrado sąsiaurį, skiriantį Aziją nuo Amerikos. 2011 m. žydų kilmės norvegas Andersas Bėringas-Breivikas (Anders Behring Breivik) atskleidė kitą sąsiaurį, šįsyk – ne geografinį, o ideologinį.

Atlėgus isterijai po visą pasaulį sukrėtusios masinės žmogžudystės, jau galima į šią problemą žvelgti analitiškai. Radikalieji liberalai, politologų vadinami libertarais, o liaudyje –  liberastais, įkliuvo į savo pačių paspęstas pinkles. Moralės ir kultūros frontuose libertarų stovyklai šiandien atstovauja daugelis socialistų ir net kai kurie konservatoriai, bet šįsyk partijų savivardžius palikime nuošaliau – žvilgtelkime į pačią libertarizmo ideologiją. Didžiausia, pagrindine, savaimine ir visuotine vertybe iškėlę asmens laisvę, libertarai dėsningai priėjo dilemą: ką daryti, kai vieno asmens laisvė ima riboti kito asmens laisvę?

Continue reading „Bėringo sąsiauris: libertarų pilietinis karas“

Gudrun_Kugler

Pastaraisiais metais daug sužinojau apie žmogaus teises. Viskas prasidėjo, kai buvau išrinkta į ES Pagrindinių teisių agentūros Pagrindinių teisių platformos Patariamąjį komitetą. Šiame komitete aš atstovauju  Netolerancijos ir diskriminacijos krikščionių atžvilgiu stebėsenos centrui.

Mano išrinkimą griežtai kritikavo komitete atstovaujamos kairiosios nevyriausybinės organizacijos (NVO). Jų pyktį sukėlė straipsnis, paskelbtas www.europe4christ.net – tai dar viena NVO, kurioje savanoriauju. Šiame straipsnyje išvardytos dešimt priežasčių, kodėl homoseksualams nereikėtų leisti įsivaikinti. Pagrindinių teisių agentūros (PTA) narys man pranešė: „Tris mėnesius užtruko, kol išsiaiškinau, kad prieštaraudama homoseksualų teisei įsivaikinti, jūs nepažeidėte pagrindinių teisių.“

Continue reading „Pagrindinės teisės ar esminė sumaištis?“

Tam, kad geriau suprastume gėjų ir visų legalių seksualinių mažumų parado tikslus, reikia suvokti, nuo ko viskas prasideda ir kas slypi už šio renginio. Galima išskirti du renginio etapus: eitynės ir paradas. Pirmasis etapas yra seksualinių mažumų eitynės.

Jose dalyvauja gėjai ir kitos legalios seksualinės mažumos bei juos palaikantys žmonės. Paprastai tokios eitynės vyksta dienos metu pagrindinėse miesto gatvėse, kur yra didelė žmonių koncentracija, turint tikslą sukelti kuo didesnę visuomenės reakciją.

Continue reading „Kam buvo reikalingas gėjų paradas?“

pavojinga_1

Daug nesusipratimų kyla dėl skirtingai suprantamų žodžių prasmių. Ypač tai pasakytina apie tarptautinius žodžius. Pavyzdžiui, žodis „tolerantas“ lietuviškai reiškia pakantus. Kitaip tariant, dantis sukandęs kenčia iki tam tikros ribos, už kurios jau nebetenkama kantrybės.

Lietuvoje „tolerantais“ save įvardinantys įsivaizduoja, kad tai aukštesnioji „inteligento“ pakopa! Dar labiau suveltas reikalas yra dėl „sekso revoliucijos“. Žodis „seks“ lietuviškai reiškia „lytis“. Žodį „revoliucija“ aiškinomės sovietmečiu ir suradome, kad tai dvigubos reikšmės žodis – „evoliucija“ – vystymasis, o priešdėlis „re“ reiškia atvirkštinį veiksmą. Taigi, revoliucija – tai griovimas. Vadinasi, lietuviškai „sekso revoliucija“ būtų „lytiškumo griovimas“. Kitaip tariant, tai naikinimas meilės jausmų, išpuoselėtų tūkstantmečiais, kurių pagrindu kūrėsi šeimos, tautos ir valstybės.

Continue reading „Dėl siūlomo lietuviško atitikmens „pedodrylas“ (pagal dzūkus)“

desantnik_1

Sociologų duomenimis, kas antras 40 metų amžiaus Rusijos vyras neišgyvens iki pensijos, sakė archimandritas Tichonas.  Роспотребнадзор duomenimis, Rusijoje 33 proc. berniukų nuo 13 metų alkoholį vartoja kasdien. Tokių mergaičių yra 20 proc.  Dažniausiai – tai alus ir alkoholiniai kokteiliai. Dėl alkoholio sukeltų priežasčių kasmet Rusijoje žūsta apie 700 tūkst. žmonių. Pagrindinės priežastys: agresyvus alkoholio vartojimo primetimas per TV reklamą ir alkoholio super pasiekiamumas kainų atžvilgiu. Maskvoje alaus butelį galima įsigyti už 27 rublius, o provincijoje – ir už 20 rub.

Continue reading „Kas antras 40-ies metų amžiaus Rusijos vyras neišgyvens iki pensijos“

Copy of luzkova glosto

Šis vieno vokiečių kalba leidžiamo internetinio laikraščio forumo komentaras parašytas nuoširdžiai.

Prieš daugiau kaip du dešimtmečius frazę “Mokytis iš Sovietų Sąjungos – mokytis nugalėti“ tarsi privalomus maldos žodžius dažnai pasakydavo iš buvusios VDR atvykę oficialių delegacijų vadovai. Prisimenu, dviem autobusais su Erfurto apygardos darbo pirmūnais nuvykome į Panevėžį. Į programą buvo įtrauktas ir susitikimas su aktoriumi Donatu Banioniu, kuris VDR buvo ypač išgarsėjęs po jo sukurtų Bethoveno ir Gojos vaidmenų DEFA studijos filmuose. Sakydamas sveikinimo žodžius populiariam aktoriui, delegacijos vadovas pasakė, jog Donato Banionio asmenybė, menininko sukurti darbai rodo, jog mokytis iš Tarybų Sąjungos yra mokytis nugalėti.

Continue reading „Mokytis iš Maskvos – šį kartą reiškia mokytis nugalėti“

sexmaz

Maskvos meras Jurijus Lužkovas paskelbė, kad “gėjų paradas” yra šėtoniškas ir pažadėjo jo neleisti. “Jau kelis metus Maskva patiria beprecedentį spaudimą turėti gėjų paradą, kurį galima įvardinti tik kaip šėtonišką aktą”, – vakar sakė Lužkovas Interfax žinioms. “Mes neautorizuojame šio parado ir neautorizuosime jo ateityje. Negaišime laiko postringaudami apie žmogaus teises. Ką mes turime daryti, tai neleisti jo visa įstatymo galia.” “Gėjų paradai” pasaulyje charakterizuojami atvira nuogyste, nepadoriais judesiais ir net atvirais lytiniais aktais. Homoseksualų aktyvistai naudoja tokius paradus nujautrinti visuomenę prieš rizikingą jų elgesį, kuris charakterizuojamas medicinine ir psichologine netvarka. Merą Lužkovą palaiko Maskvos ortodoksų patriarchas ir Rusijos islamo ir judėjų vadovai.

P.S. Vilniaus meras pirmą kartą istorijoje leido surengti tokį paradą Vilniuje.

Continue reading „Pirmą kartą Lietuvos istorijoje leista Vilniuje surengti gėjų paradą“

televizorius

Australijos tyrėjų grupė iš Baker IDI Heart and Diabetes Institute, vadovaujama Dr. David Dunstan, atrado, kad širdies kraujagyslių ligų mirtingumas pas suaugusius priklauso nuo TV žiūrėjimo. Buvo nustatyta, kad viena TV žiūrėjimo valanda per dieną širdies kraujagyslių ligas padidina 18 proc. Visų mirties atvejų riziką padidina 11 proc., o nuo vėžio mirties riziką padidina 9 proc. Tyrime dalyvavo 8 800 žmonių nuo 6 metų. O tie kurie žiūri TV keturias ir daugiau valandų per dieną, padidina širdies kraujagyslių ligų mirties riziką 80 proc.

Otava. Institute of Marriage and Family Canada paskelbė naują tyrimą apie 14-19 m. jaunuolius. Rasta, kad  tiek mergaitės, tiek berniukai, kurie rūko marihuaną atitinkamai yra 60 proc. ir 49 proc. labiau įsitraukę į paleistuvavimą.  Jaunuoliai, vartojantys narkotikus ir alkoholį, dažniau pasiduoda rizikingam seksualiniam elgesiui. Tyrimas atskeildė ryšį tarp mergaičių bandymų nusižudyti ir paleistuvavimo.

Continue reading „Televizoriaus žiūrėjimas didina galimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis“

girskis_edmundas

Edmundas Girskis išgarsėjo Lietuvoje netrukus po to, kai įkūrė asmeninį internetinį portalą, skelbiantį seksualinėms mažumoms nepalankią informaciją. Pavyzdžiui, E.Girskis viešai rėmė Lietuvos valdžios institucijas, neleidusias Lietuvos sostinėje Vilniuje gėjams ir lesbietėms surengti savo viešų renginių. Demokratinėje visuomenėje tokia tautiškai nusiteikusio jaunuolio veikla neturėjo niekam užkliūti. Juk demokratinėje Lietuvoje teisę viešai skelbti savo pažiūras turi visi žmonės nepriklausomai nuo jų tautybės, religijos, odos spalvos, seksualinės orientacijos… Ir vis dėlto E.Girskis atsidūrė teisiamųjų suole. Jam skirta piniginė bauda, konfiskuotas kompiuteris. Kodėl E.Girskis atsidūrė teisiamųjų suole, ar jis jaučiasi esąs kaltas?

Continue reading „Seksualinių mažumų paradui nepritarusio Edmundo Girskio bėdos“

video_cip

Ar galima Lietuvoje kritikuoti išskirtinių teisių ir išskirtinio dėmesio reikalaujančias seksualines mažumas? Ar mūsų šalyje įmanoma piktintis seksualinių mažumų siekiu viešai demonstruoti savo išskirtinumą? Ar čia, prie Nemuno, vis dar leidžiama tvirtinti, jog seksualinių mažumų vieši paradai centrinėse Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos gatvėse – tai lietuviškoms tradicijoms svetimas, nepriimtinas reiškinys?

Šią savaitę mūsų teismas studentą Edmundą Girskį nubaudė pinigine bauda, iš jo konfiksuotas ir kompiuteris. Pagrindinė incidento priežastis tik ta, kad maždaug prieš dvejis metus tautiškų nusiteikimų jaunuolis įkūrė seksualinėms mažumoms nepalankų portalą. Tame staigiai išpopuliarėjusiame portale seksualinės mažumos buvo kritikuojamos dėl to, kad nori viešai propaguoti savo gyvenimo būdą. Tiesa, tame portale pasirodė ir netaktiškų, bjaurių, susidoroti kviečiančių komentarų. Štai dėl tų komentarų E.Girskis ir atsidūrė teisiamųjų suole. Nors iš tiesų su tais komentarais jaunuolis neturėjo nieko bendro.

Continue reading „Seksualinėms mažumoms nepalankų portalą įkūrusio Edmundo Girskio bėdos“