Už nusikalstamu būdu įgyto milijoninio turto legalizavimą nuteistas vadovas ir bendrovė

Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu už apgaule įgytą didelės – daugiau kaip milijono litų vertės svetimą turtą ir nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą 35 metų panevėžietis R. R. nuteistas ketverių metų laisvės atėmimu.

Prokuroro prašymu kaltu pripažintas ir juridinis asmuo – bendrovė, jai paskirta 1250 MGL, t. y. 162 tūkst. 500 litų bauda.

Continue reading „Lietuvos prokuratūra informuoja“

Kažkas skambina į brokerių firmą ir prisistato Magnolia International Bank and Trust (MIBT) vyriausiuoju valdytoju, pasakoja Forbes apžvalgininkas Harvis Silverheitas. Jis įtikinėja brokerį, kad MIBT – ne Melburno biznio ir technologijų institutas, o bankas, aptarnaujantis dešimtis Šiaurės Amerikos indėnų vyriausybių. „Tarp jų ujamasi gentis, kuri, pasak pašnekovo, turi trilijonus dolerių (Vikipedijoje pasakyta, kad toji gentis išnyko XVIII amžiuje)“, – tęsia autorius.

Taigi tariamas MIBT vadas prašo paskolos – 3 mlrd. dolerių naftotiekio per Sibirą statybai. Jis siūlo užstatą – JAV obligacijų už 5 mlrd. dolerių ir net atsiunčia jų kopijas, bet tvirtina, kad pačių obligacijų pristatyti negali – girdi, jos paslėptos Austrijoje.

Continue reading „Nejaugi amerikietiškas FTB virsta „komikų trio“?“

parex_bank_1

Latvija artimiausiu metu ketina priimti savąjį „Magnickio įstatymą“. Su žmogaus teisių gynimu šis dokumentas nesusijęs.

Pabaltijo įstatymų leidėjų sumanymu bus įvestos sankcijos rusų valdininkams ir verslininkams, kurie trukdo paimti aktyvus iš žinomo Parex banko skolininkų. Pagrindinį ruošiamo sąrašo taikinį Latvijos šaltiniai įvardija jau dabar: tai Čiuvašijos Respublikos atstovas RF Federacijos Taryboje, biznierius ir prodiuseris Leonidas Lebedevas.

Continue reading „Latvija įtrauks į „persona non grata“ sąrašą Čiuvašijos senatorių ir visus „Parex banka“ skolininkus?“

Antrankiai_mazi

“Labas, siūlau užsidirbti papildomų pinigų…“ Panašius laiškelius su pasiūlyta galimybe užsidirbti šimtą kitą ar net du tūkstančius litų gavę jauni žmonės, interneto svetainių lankytojai, susigundydavo rizikuoti tikėdamiesi lengvo uždarbio.

Tokių lengvatikių daugiau negu šimtą nusikalstamų veikų padariusiam devyniolikmečiam panevėžiečiui R. B. įvairiuose šalies miestuose ir rajonuose pavyko rasti ne vieną dešimtį.

Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokurorės Gailutės Vilkienės perduota su internetinėmis pažintimis ir sukčiavimais susijusi viena nusikaltimų nuosavybei ir finansų sistemai baudžiamoji byla su ištirtomis 84 nusikalstamomis veikomis jau atversta teisme – joje R. B. kaltinamas apgavęs 21 nukentėjusiąją, kitoje, dar nebaigtoje tirti byloje dėl padarytų analogiškų nusikalstamų veikų jau yra gauti 24 nukentėjusiųjų pareiškimai.

Continue reading „„Darbdavio“ pažadėtų šimtų ir tūkstančių litų nesulaukė dešimtys lengvatikių“

algimantas-zolubas-1

Seimo laikinoji tyrimo komisija, spręsianti, ar siūlyti Seimui leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn tris Darbo partijos atstovus Viktorą Uspaskichą, Vytautą Gapšį, Vitaliją Vonžutaitę, girdi šių atstovų tvirtinimą, kad byla esanti politinė, neva dėl to neliečiamybė neturi būti naikinama. Ar tokie argumentai nepaveiks ir kai kurių, apie politiką mažai nutuokiančių komisijos narių?

Jei kas paklaustų mūsų Seimo narių, diplomatų, valstybės pareigūnų bei kitų asmenų save laikančių politikais, kas yra tauta, valstybė, politika, demokratija, pilietinė visuomenė, kuo skiriasi politinė veikla nuo partinės veiklos, sulauktume įvairiausių atsakymų, tarp jų – ir televizijos „Klausimėlio“ laidos vertų. Besiklausant daugelio aukštus postus valstybėje užimančiųjų kalbų, susidaro įspūdis, kad ne visi jie šias sąvokas supranta. Kad p. Uspaskichas ir kiti įtariamieji politikos sąvokos nesupranta, – akivaizdu. Tenka trumpai jiems paaiškinti.

Continue reading „Darbo partijos byla – politinė, partinė, kriminalinė“

uspaskich_rekl_m

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis krei­pė­si į Sei­mą dėl fi­nan­si­nė­mis ma­chi­na­ci­jo­mis kal­ti­na­mų Dar­bo par­ti­jos na­rių Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, Vy­tau­to Gap­šio ir Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. D. Rau­lu­šai­tis pa­žy­mė­jo, kad Pro­ku­ra­tū­ra šiuos Dar­bo par­ti­jos at­sto­vus Sei­me pra­šo pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jų lais­vę.

Jo tei­gi­mu, į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl V. Us­pas­ki­cho, V. Gap­šio ir V. Von­žu­tai­tės imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­mo krei­pė­si Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas. „Dar­bie­čių“ pir­mi­nin­kas V. Us­pas­ki­chas, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju ne­se­niai iš­rink­tas V. Gap­šys ir V. Von­žu­tai­tė kal­ti­na­mi suk­čia­vi­mu.

Continue reading „Sei­mas ėmė­si „dar­bie­čių“ imu­ni­te­to“

magnickij_foto

Maždaug prieš metus Šveicarijos tardytojai, gavę informacijos iš Aleksandro Perepilično, pradėjo tirti schemą, kaip Rusijos mokesčių valdininkai per Šveicarijos bankus plovė pinigus.

Prieš dvi savaites 44-rių metų A.Perepiličnas netikėtai mirė.

Tačiau tos istorijos, kuri yra slegiančiai realus kaltinamasis verdiktas šiuolaikinei Rusijai, ištakos glūdi šaltoje Butyrskajos kameroje, kur 2009 metais mirė Sergejus Magnickis, rašo “The Independent”.

Continue reading „Kruvini 230 milijonų aferos pėdsakai driekiasi tolyn“