juska_vadimas

Užteko vieno Teismo sprendimo, ir visa įtampa, kuri pamažu brendo į seniai jau pranašaujamą socialinę revoliuciją, – dingo. Panevėžio Apygardos Teismas nusprendė, kad galimai seksualiai išnaudotos mergaitės gyvenamoji vieta yra pas jos globėjus. Nors Teismo nuosprendį priėmęs teisėjas pripažino, kad nebuvo susipažinęs su visais šios bylos 12 tomų, tačiau „Violetinei […]

saldainiai 046

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt skelbia keletą Andriaus Kulikausko („Minčių sodas”) pastabų, kurios mums pasirodė aktualios ir svarbios. Pasirodo, kai kuriuose mūsų prekybos centruose greta vaikams skirtų saldainių pardavinėjami ir tokie saldumynai, kuriuose esama degtinės ar likerio. Tad saldainius valgyti mėgstantys vaikai netiesiogiai pratinami vartoti alkoholį. Pasak A.Kulikausko, saldainiuose esama užtektinai daug […]

kniuksta_knyga

Apie lietuvių kalbos viešąją raišką  pasakoja kalbininkas Pranas KNIŪKŠTA. Tai – Liudviko GIEDRAIČIO interviu. Prieš keletą dienų radijo žinios pranešė, kad Lietuvos Vyriausybė „svarstys galimybę” Lietuvos Respublikos dokumentuose vardus ir pavardes rašyti ir nelietuviškais rašmenimis. Ką tai reiškia? Pradėkime nuo pradžių. 1990 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, iškilo klausimas, kaip lie­tuviškuose […]

dvaras_paveldas

Apie Lietuvos dvarų istoriją, kultūrines dvarų tradicijas daugelį dešimtmečių beveik nekalbėdavome. Buvo bandoma visa, kas su tuo susiję, ištrinti iš žmonių atminties. Visais laikotarpiais, pradedant rusifikacija, polonizacija, prieškaryje, pokario metais didelę išliekamąją vertę turintys dvarų archyvai, knygų rinkiniai buvo tiesiog deginami. Daugelis dvarų, socialiniai kultūros ir mokslo bei gamybinės augalininkystės, […]

marinesku_skesta

Per pirmąsias Antrojo pasaulinio karo dienas povandeninis laivas M – 96, kuriam vadovavo A. Marinesku,  buvo permestas į Paldyjskij karinę jūrų bazę, o vėliau – į Taliną. Kūrį laiką šis povandeninis laivas saugojo Rygos įlanką, tačiau aktyviuose kariniuose veiksmuose nedalyvavo. 1941 metų rugpjūčio mėnesį šį laivą karinė SSSR vadovybė norėjo […]

frontininkai

Kad pa­ger­bia­mos mo­te­rys (dar ge­riau rim­tos mo­ti­nos), įtei­kiant joms gė­lių, ne­smerk­ti­na. Dar ge­riau bū­tų, jei pa­svei­kin­tų jas ne tik ko­vo 8-ąją, bet ir per Mo­ti­nos die­ną. Ta­čiau Ma­ri­jam­po­lės cen­tri­nė­je aikš­tė­je ir gat­vė­se gė­les tei­kė jau­nuo­liai, ry­šin­tys rau­do­nus ša­li­kus, o tai reiškė, kad jas tei­kia jau­nie­ji soc­de­mai. Šią va­di­na­mą­ją tarp­tau­ti­nę šven­tę […]

rita_miliute_1

Prieš keletą dienų atidžiai klausiausi LRT žurnalistės Ritos Miliūtės laidos ,,Teisė žinoti”, kurioje buvo analizuojama kebli padėtis dėl įvykių Garliavoje. Padėtis – išties kebli. Teisinėje valstybėje piliečiai privalo paklusti teismų, anstolių, policijos bei prokurorų reikalavimams. Bet kaip rasti teisingą išeitį, jei didelė grupė piliečių nepasitiki nei teismų, nei anstolių, nei […]

cern

Lietuvis fizikas, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, vienas iš puslaidininkių fizikos Lietuvos plėtotojų Juozas Vidmantis Vaitkus jau ne pirmą dešimtmetį dirba paslaptingajame CERN‘e (tai prancūziško pavadinimo Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire santrumpa, reiškianti Europos Branduolinių tyrimų tarybą). Ši organizacija garsėja bene ambicingiausiais užmojais pasaulyje, apie kuriuos […]

prievarta_

Daug aist­rų su­kė­lė ho­mo­sek­su­a­lų ir jų rė­mė­jų ei­ty­nės Vil­niu­je. To­kios su­si­prie­ši­nu­sios ir pa­si­pik­ti­nu­sios vi­suo­me­nės dar ne­te­ko ma­ty­ti. Ho­mo­sek­su­a­lai skel­bia­si tai­kia ei­se­na sie­kian­tys at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į sek­su­a­li­nių ma­žu­mų dis­kri­mi­na­ci­ją, ta­čiau ši ei­se­na yra pats aki­plė­šiš­kiau­sias iš­šū­kis vi­suo­me­nei. Ir vi­suo­me­nė „tai­kiai“ su­re­a­ga­vo – taip „tai­kiai“, kad net pri­rei­kė tri­gu­bai di­des­nės už […]

ggggggggg_2

Ge­gu­žės 8 die­ną pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vy­ko ho­mo­sek­su­a­lų ei­ty­nės. Nors ir bu­vo sau­go­mi po­li­ci­jos, ta­čiau sa­vo pa­ra­do jie ne­bai­gė, to­dėl ga­li­ma ti­kė­tis dar vie­nų ei­ty­nių. Dau­gu­ma pa­ra­do žiū­ro­vų ne­pri­ta­rė jam, ta­čiau at­si­ra­do ir pa­lai­kan­čių­jų. Pa­si­klau­sius įvai­raus am­žiaus žmo­nių pa­si­sa­ky­mų ga­li­ma iš­girs­ti įvai­rių nuo­mo­nių. Ho­mo­sek­su­a­lai ir jų ša­li­nin­kai tei­gia, kad Lie­tu­va […]

KaminskasR_korupcija

Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, jog Kauno apygardos prokurorai, atlikdami ikiteisminį tyrimą vadinamojo auksinio tualeto byloje siūlo įvertinti trijų aukštas miesto savivaldybėje pareigas užimančių atstovų – mero pavaduotojo R. Mikaičio, administracijos direktoriaus V. Gudėno ir Antikorupcijos komisijos pirmininko R. Kaminsko –  veiklą. Žiniasklaida remiasi Kauno apygardos prokuratūros informacija, kuri atskleidžia ikiteisminio tyrimo […]

juska_vadimas

“Logika čia dažniausia išnykdavo, o nugalėdavo paragrafas, smaugdavo paragrafas, kvailiodavo paragrafas, prunkštaudavo paragrafas, tyčiodavosi paragrafas, žudydavo ir nedovanodavo paragrafas. Teisėjai buvo įstatymų žonglieriai, negyvos įstatymų raidės žyniai, kaltinamųjų ėdikai, austriškų džiunglių tigrai, pagal paragrafų skaičių apskaičiuojantys savo šuolį link kaltinamojo“. Ši ištrauka – iš Jaroslavo Hašeko „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“. […]

hermanas_simmas

Esto Hermano Simmo pavardė žinoma visam pasauliui. H.Simmas “išgarsėjo” 2008-ųjų metų rugsėjo mėnesį, kai buvo sučiuptas Estijos slaptųjų tarnybų agentų, o Estijos teisėsauga apkaltino jį Tėvynės išdavimu. 2009-aisiais metais Estijos Harjumos apskrities teismo verdiktas H.Simmui buvo negailestingas: dvylika su puse metų kalėjimo įskaitant turto konfiskavimą. Tokia bausmė estui skirta ne […]

gyvate_3

Ši istorija nutiko Vokietijos mieste Frankfurte, pasibaigus Antrojo pasaulinio karo baisumams. Amerikiečių kontroliuojamoje Vokietijos zonoje Sovietų Sąjunga turėjo teisę įkurti specialiąją karinio ryšio misiją. Iš pradžių toji rusų misija JAV karinei žvalgybai nekėlė jokių rūpesčių. Oficiali sovietų misijos užduotis buvo taiki: nedelsiant užglaistyti bet kokius nesusipratimus, kylančius tarp amerikiečių ir […]

maglevannaja.fot

Ситуация вокруг чеченских беженцев в Австрии, находящихся в депортационном лагере, продолжает развиваться. По сообщению руководителя Организации узников концентрационных (фильтрационных) лагерей (ОУКФЛ) Вахи Банжаева, вчера утром две семьи (Умхаева Анди и Шамсаева Рустама) были отправлены в Польшу. Следующий на очереди – лагере Thaltham . С одним из тех, кто пока еще […]

Po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO Rusijos žvalgybos veikla mūsų šalyje dar labiau sustiprėjo. Tai neturėtų stebinti. Keista būtų, jeigu per naujas šios organizacijos nares Rusija nesistengtų įtakoti Europos sąjungos sprendimų ar prasiskverbti į karinės – politinės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos struktūras. Nereikėtų pamiršti, kad NATO yra ne […]

sacharuk

“Toks neteisėtas Seimo nario, Seimo frakcijos “Viena Lietuva” (dabar – Krikščionių frakcija) ir Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko Aleksandro Sacharuko elgesys, kai iš esmės sąmoningai, sistemingai ir tyčia naudojamasi kito Seimo nario pažymėjimu, o viešumoje pateikiama akivaizdžiai melaginga ir tikrovės neatitinkanti informacija apie savo veiksmus teigiant, kad LR […]

partizanai_0

Apie renginį prie Švietimo ir mokslo ministerijos sužinojau iš politologo, publicisto, nepailstančio kovotojo prieš komunizmą ir šiuolaikinį jo rūbą  – globalizmą Viliaus Bražėno. Gegužės 17 dieną, mane informavo jis, prie Švietimo ir mokslo ministerijos susirinks partizanai, jų rėmėjai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, visi, kurie supranta, kad jaunajai kartai mokyklose sąmoningai […]

Black sea

Pirmąją laisvąją ekonominę zoną (LEZ) Kaukazo regiono Poti mieste (Gruzija) („RAKIA GEORGIA FIZ LLC“) įsteigė Jungtinių Arabų Emyratų RAK Investicijų valdyba (RAKIA). Poti LEZ, į kurią investuota daugiau nei 200 milijonų JAV dolerių (įskaitant investicijas į Poti jūrų uostą), apima 300 hektarų teritoriją, išsidėsčiusią prie istorinio Šilko kelio iš Rytų […]