A.Butkevičius didžiuojasi Vyriausybės darbštumu, o A.Kubilius – peikia


Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­si­kuk­li­no pa­si­gir­ti, kad per pir­mą­sias 100 die­nų jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė nu­vei­kė dau­giau nei anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė per ket­ve­rius dar­bo me­tus.

LRT te­le­vi­zi­jos lai­dos „LRT eko­no­mi­kos fo­ru­mas“ fil­ma­vi­me prem­je­ras bė­rė kom­pli­men­tus sa­vo va­do­vau­ja­mam Mi­nist­rų ka­bi­ne­tui. „Per tris mė­ne­sius pa­da­rė­me dau­giau ne­gu anks­tes­nė vy­riau­sy­bė per ket­ve­rius me­tus“, – sa­kė jis. Ar­ti­muo­se Vy­riau­sy­bės pla­nuo­se – ši­lu­mos ūkio per­tvar­ky­mas, ku­riam ras­ta 50 mln. li­tų.

Pa­sak prem­je­ro, per­tvar­kius ši­lu­mos ūkį, bū­tų ga­li­ma apie 25 proc. su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną. A. But­ke­vi­čius prie šios Vy­riau­sy­bės nuo­pel­nų pri­sky­rė sau­lės jė­gai­nių sta­ty­bų bu­mo pa­ža­bo­ji­mą, ta­čiau vis dar ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar Lie­tu­vo­je bus sta­to­ma ato­mi­nė elek­tri­nė.

Pa­sak jo, tam yra dar­bo gru­pės, „žmo­nės, ku­rie skai­čiuo­ja“. Prem­je­ras pa­brė­žė vals­ty­bi­nių įmo­nių iš­lai­ky­mo svar­bą. Jis pa­lai­ko sa­vo par­tie­čio – svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro – Vy­te­nio Po­vi­lo An­driu­kai­čio po­zi­ci­ją, kad pri­va­tus sek­to­rius me­di­ci­nos sri­ty­je tu­rė­tų bū­ti la­biau kon­tro­liuo­ja­mas. Su­kū­rus vie­no­das są­ly­gas vals­ty­bi­nėms ir pri­va­čioms me­di­ci­nos įstai­goms, esą iš­kil­tų grės­mė, kad vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jos į šį sek­to­rių ne­at­si­pirk­tų.

„Kas bū­tų, jei­gu per pen­ke­rius me­tus, kol sta­to­ma li­go­ni­nė ir jai iš­lei­džia­mi 210 mln. li­tų, ša­lia at­si­ran­da trys pri­va­čios įstai­gos, ku­rios ją nu­kon­ku­ruo­ja?“, – pa­pras­tą „kon­ku­ren­ci­jos“ pa­vyz­dį pa­tei­kė prem­je­ras.

Bu­vęs prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius, pa­mi­nė­da­mas A. But­ke­vi­čiaus vy­riau­sy­bės šim­ta­die­nį, ne­pa­si­bo­dė­jo pa­si­gir­ti: „Mus, Lie­tu­vą už­klu­pus pa­sau­li­nei kri­zei, jau per pir­mą­jį šim­tą die­nų ver­tė pri­im­ti grei­tus ir ryž­tin­gus spren­di­mus, ne­gai­les­tin­gai kar­pant vals­ty­bės iš­lai­das, per­tvar­kant mo­kes­čius ir su­ku­riant vi­sai nau­jus eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo me­cha­niz­mus. Tai jau po me­tų lė­mė eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mą, ku­rio re­zul­ta­tais ga­li džiaug­tis ir da­bar­ti­nė val­džia“.

Tai – vi­siš­ka ne­tie­sa. Pa­ver­tęs kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų val­do­mą Sei­mą sa­vo pa­ran­ki­niu, A. Ku­bi­lius jau per tris nak­tis pri­ver­tė jį įves­ti nie­kuo ne­pa­grįs­tus mo­kes­čius, ska­ti­nu­sius ver­slo žlug­dy­mą. Dėl to ver­sle li­ko dirb­ti tik apie 300 tūkst. dar­buo­to­jų.

Tai su­kė­lė vi­siš­ką eko­no­mi­nę ir net dva­si­nę kri­zę Lie­tu­vo­je. A. Ku­bi­lius tu­rė­tų pa­žiū­rė­ti, ko­kius sun­ku­mus per tuos ket­ve­rius „va­do­va­vi­mo“ „pa­sau­li­nės kri­zės už­klup­tai“ (iš tie­sų per nak­tį jo įves­tos mo­kes­čių sis­te­mos iš­ba­lan­sa­vi­mu į kri­zę įva­ry­tai) vals­ty­bei ir tau­tai me­tus pa­da­rė jo „re­for­mos“: vals­ty­bės sko­la iš­au­go tris kar­tus ly­gi­nant su prieš tai per 18 me­tų tu­rė­ta sko­la, į ban­kro­tą nu­va­ry­ta dau­gy­bė smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nių, be­veik pen­kis kar­tus iš­au­gęs ne­dar­bas, ir da­bar dar tris kar­tus vir­ši­jan­tis „prieš­kri­zi­nį“ ly­gį, vien per ket­ve­rius me­tus iš ša­lies iš­va­ry­ta 220 tūkst. tau­tie­čių (per di­dži­ą­ją oku­pa­ci­jos su­kel­tą emig­ra­ci­ją pri­vers­ti­nai pa­bė­go tik 60 tūkst.), ma­ži­nant at­ly­gi­ni­mus, pen­si­jas ir pa­šal­pas ne­su­lai­ko­mai ki­lo pre­kių kai­nos, bu­vo be­veik suž­lug­dy­ta pen­si­jų sis­te­mos re­for­ma, o pa­ti vals­ty­bė nuo „ban­kro­to“ ta­ria­mai gel­bė­ta pen­si­nin­kų są­skai­ta, pa­gro­biant iš jų net iki 75 proc. jų pen­si­jos (ir net ne­nu­ma­tant kom­pen­suo­ti pa­grob­tą pen­si­jos da­lį).

Ypač di­de­lį smū­gį pa­ty­rė lie­tu­viš­ka spau­da, kai pen­kis kar­tus pa­di­di­nus jai mo­kes­čius iš­si­lai­ky­ti pa­jė­gė tik vi­sa­ga­lė bul­va­ri­nė spau­da. Sar­kas­tiš­kai at­si­liep­da­mas apie prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus pla­nus re­no­va­ci­jos sri­ty­je, per­tvar­kant ši­lu­mos ūkį ir vys­tant­ že­mės ūkį bei gy­vu­li­nin­kys­tę, spren­džiant ne­dar­bo pro­ble­mas ir aukš­tes­nės pri­dė­ti­nės ver­tės ga­my­bos pro­ble­mas, A. Ku­bi­lius pa­ta­ria A. But­ke­vi­čiui daž­niau kal­bė­ti apie aukš­tą­sias tech­no­lo­gi­jas, ino­va­ty­vią eko­no­mi­ką ar in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą.

Ku­bi­lius mo­ko But­ke­vi­čių ge­riau dirb­ti ir už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je: „Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų sva­jo­ti ne apie san­ty­kių su Ru­si­ja „per­kro­vi­mą“, bet apie ge­o­po­li­ti­nį mū­sų ener­ge­ti­kos iš­va­da­vi­mą iš to­ta­li­nės pri­klau­so­my­bės nuo Ru­si­jos. Ge­rai, kad Vy­riau­sy­bė tę­sia su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo dar­bus, bet ne ma­žiau svar­bu bū­tų tęs­ti dar­bus ir elek­tros rei­ka­luo­se, nes nie­ko ne­vei­kiant ar tik imi­tuo­jant ver­dan­čią veik­lą, Lie­tu­va bus vis la­biau įtrau­kia­ma į Ru­si­jos ge­o­po­li­ti­nius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, taip pat ir Ka­li­ning­ra­do AE.“

Apie tai, kad vien­val­diš­ki Ku­bi­liaus va­do­va­vi­mo me­to­dai ne tik su­ma­ži­no jo par­ti­jos na­rių skai­čių nuo 18 tūkst. iki 12 tūkst., bet ir at­stū­mė di­dži­ą­ją tau­tos da­lį, kar­tu at­me­tant ir aro­gan­tiš­kus Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tus, ga­lė­ju­sius nu­ves­ti vals­ty­bę į dar di­des­nes sko­las, bu­vęs prem­je­ras ne­už­si­mi­nė.

Laikraštis "XXI amžius"

2013.04.01

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *