Amerikos lietuviai juokiasi ( 2 )


Mokslotyros institutas serijoje „Lietuvių Tauta“ 2015 m. išleido istoriko Algimanto Liekio iš Amerikos lietuvių periodinių ir vienkartinių leidinių sudarytą knygą „Juokdariai, vienykitės“.

Knygoje pateikiami juokai iš Amerikoje leistų periodinių ir vienkartinių leidinėlių yra parengti tokie, kurių Lietuvos bibliotekose beveik neįmanoma rasti. 

Tačiau tenai tų leidinėlių tiražai buvo palyginti gan dideli ir dar šiandieną dažnas senesnis išeivis JAV ar Kanadoje prisimena juos ir, žiūrėk, kokiame susibuvime suskelia juokelį iš nurodytų leidinėlių.

Tarp tokių yra ir juokų, skelbtų Amerikos lietuvių humoro ir satyros periodiniuose ir vienkartiniuse leidinėliuose, kaip „Akėčios“ (JAV, 1964-1968 m.), „Amerikos lietuvių juokai“ (vienkartinis leidinėlis, JAV, 1927 m.), „Dagys“ (JAV, 1910-1911m.), „Dainos – juokeliai net linksta keliai“ (vienkartinis leid., JAV, 1916 m.), „Nusišypsok“ (vienkartinis leid, 1935 m.), „Skunkė“ (Kanada, laikraštis, 1953 m.), „Smeigtukas“ (JAV, 1958 m.), „Svirplys. Dainuškos, kupletai“ (vienkartinis leid. JAV, 1941 m.), „Vėpla“ (Kanada, 1955 – 1958 m.), „Tarka“ (1911-1918 m., 1953 m.), „1928 metų juokų, dainų ir sapnų orakulas“ (vienkartinis leid, JAV, 1928 m.) ir kiti. (Algimantas Liekis, iš Pratarmės)

Sudarytojui leidus, skelbiame kai kurias ištraukas ir iliustracijas iš šios knygos.

XXX

Pasikeitė

Kartą Stalinas gavęs pranešimą apie nepaprastą įvykį: vienas kolūkietis pranešęs, kad jo katė atsivedusi raudonus kačiukus. Visi esą nepaprastai sujaudinti iš džiaugsmo, kad jau net ir gamta taikosi prie bolševikų reikalavimų, įveda valstybinę spalvą, kur jos pirmiau nebuvo.

Nudžiugęs Stalinas panorėjęs pats tuos kačiukus pamatyti. Niekam nieko nepranešęs, po kelių dienų nuvykęs pas tą kolūkietį. Kolūkietis, žinoma, tų raudonų kačiukų neturėjo. Staiga užkluptas, išsigandęs rodo baltus kačiukus teisindamasis:

Labai gaila, kad Jūs pavėlavot…Kačiukai buvo raudoni, kol buvo akli, bet kai tik praregėjo, visi pabalo.

Geriausias sūnus Amerikoj

Vienas sovietinis rusas pasakoja draugui apie savo tris sūnus.

Aš esu visais trimis patenkintas, – didžiuojasi tėvas. – Vienas sūnus yra liaudies advokatas, kitas – liaudies gydytojas. Bet labiausia esu patenkintas trečiuoju, kuris yra Amerikoj. Jis yra bedarbis ir gauna iš valdžios nedarbo mokėjimus. Jei ne jo siuntiniai, mes visi čia būtume badu pastipę.

Kodėl neina į kolchozus

Kartą žydas, paklaustas, kodėl žydai neina dirbti į kolchozus, atsakė:

Mes bijome apkalbų. Tuoj visi sakys: „Kur gera vieta, ten žydas lenda.“

Rado išeitį

Kartą Maskvoje buvo laukiama užsienio žurnalistų ekskursija. Vienas politrukas atbėga į partijos būstinę ir prašo patarimo, ką daryti, kad ten, kur žurnalistai turės praeiti, yra didžiulė duonos parduotuvė ir prie jos lauke stovi kilometrinė eilė žmonių, laukiančių atvežant duonos. Partinis pareigūnas klausia:

O kas yra šalia tos parduotuvės?

Taupomoji kasa iš vienos pusės, o iš kitos – gyvenamas namas, – atsako.

Sukeiskit iškabas: prie duonos parduotuvės pakabinkit lentą su taupomosios kasos užrašu, o prie kasos – duoninės iškabą.

Ar tai gyvenimas?

Kartą čekistas ateina areštuoti vieno tarybinio piliečio ir sutinka prie namo durų jo žmoną. Sutikęs klausia, ar čia gyvenąs toks asmuo. Žmona, nujausdama, ko jie atėjo, pasako, kad negyvenąs čia toks, kurio jiems reikia. Čekistai netiki, eina patikrinti ir randa lovoj gulintį. Žmona atsekė iš paskos. Čekistas ima grasinti jai dėl melavimo.

Žmona išsigandusi tyli. Pilietis gelbsti žmoną:

Argi tai gyvenimas? (Razve eto žiznj?)

Įtikino

Po II pasaulinio karo didžiosios valstybės nugalėtojos sušaukė vadinamąją Potsdamo konferenciją. Pabaigoje amerikonai suruošę dalyviams vaišes, kuriose ne tik šaukštai, peiliai, šakutės, bet ir kavos puodukai, lėkštelės buvę auksiniai. Sugrįžę į Maskvą, Stalinas ir Molotovas kalbasi:

Tai mat kokie tie amerikonai, kiek jie aukso turi, matėm vaišėse, – sako Molotovas.

Netikėk, ten nebuvo auksas, tai tik imitacija, – sako Stalinas.

Molotovas ginčija, kad tikrai viskas buvo auksiniai. Stalinas vis tiek netiki. Pagaliau Molotovas įsikarščiavęs stveria švarko atlapą, išima iš apatinės švarko kišenės auksinį šaukštą, pakiša po nosim Stalinui ir sušunka:

Smotri, i proba jestj. („Žiūrėk, ir praba yra.“)

Satelitinėse valstybėse

Koks skirtumas tarp Gegužės 1-osios manifestacijų prieš karą ir dabar?

Prieš karą tokiose manifestacijose dalyvaudavo drąsuoliai, dabar jose dalyvauja bailiai.

Bernardas Šo apie pragarą

Laikraštininkas Džonas Merfis, kartą kalbėdamasis su Bernardu Šo, jį paklausė, kokia jo nuomonė apie pragarą.

Būtų labai sunku man ką nors apie tai objektyviai pasakyti, – lengvai šyptelėjęs atsakė Šo, – nors ten ir turiu apsčiai draugų.

Kova ir kava

VLIKas kovoja dėl laisvės (ore?!);

Bronys Raila kovoja su VLIKu (popieriuje);

Tautininkai kovoja su Raila (pogrindyje);

„Dirva“ kovoja su tautininkais (užnugaryje);

Doleris kovoja su „Dirva“ (kasoje);

O visi ir visur kovoja su doleriu (namuose, bankuose, fonduose!..).

Kaip tu, žmogau, begalvotum, o šitame atvirkščiame kovų vaizde tematai: ten, aukštai – laisvė! Čia, žemai – doleris!  Ir visoj kovų grandinėj kiekviena kovos fazė pasibaigia pačiu k a v o s išgėrimu.

Kodėl vyriška kova negali būti be skystos kavos?

O todėl, kad tie žodžiai – vos ne dvyniai, juos teskiria viena nedidelė raidė. Betgi didi išvada: laisvę ir dolerį jungia k a v a, – pasidaro kovų velniava.

Eilė prie mėsos

Sovietų Sąjungoje prie mėsos krautuvės stovėjo per porą kvartalų eilė. Po keleto valandų laukimo išėjo krautuvės vedėjas ir laukiantiems pranešė:

Piliečiai, tik ką pranešė, kad gausime mažesnį kiekį mėsos, negu laukėme. Visiems nepakaks, tad prašau visus žydų kilmės asmenis apleisti eilę ir nelaukti.

Po geros valandos krautuvės vedėjas vėl pasirodė ir paskelbė:

Pasirodo, mėsos gausime dar mažiau, negu buvo pranešta, todėl prašau visus nedirbančius apleisti eilę.

Taip belaukiant praslinko dar viena valanda, ir krautuvės vedėjas trečiąkart pranešė:

Mėsos transportas bus visai menkas. Todėl eilutėje gali likti tik partijos nariai.

Kai eilutėje liko vien tik partiečiai, krautuvės vedėjas pasikvietė juos vidun ir pusbalsiu pranešė:

Draugai!  Kaip partiečiai privalote suprasti – mėsos iš viso negausime!

Išgirdęs tokį krautuvės vedėjo pranešimą, vienas partietis riktelėjo:

Ir vėl žydai mus apstatė – trumpiausiai stovėjo eilutėje! ..

Žydų tikyba

Izraelyje prieš įvykdant mirties nuosprendį pasmerktajam Eichmanui jis buvo paklaustas, koks yra jo paskutinis noras.

Nė sekundės nesudvejojęs Eichmanas atsakė:

Norėčiau pereiti į žydų tikybą.

Ne rubliais, bet doleriais

Rusijoje pašnibždomis pasakojama, kad Chruščiovas 1964 metais, kai buvo pašalintas iš valdžios ir jam skiriama pensija, paprašęs, kad pensija jam būtų išmokama doleriais, o ne rusų rubliais.

(Bus daugiau)

Pirmąją ištrauką rasite čia: "Amerikos lietuviai juokiasi (1)" 

2015.07.21; 05:35

 

 

 

 

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *