Apie Lietuvos mi­nist­rų tur­tą


„Vals­ty­bės ži­nių“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­vie­šin­to­je kas­me­ti­nė­je tur­to de­kla­ra­ci­jų ata­skai­to­je duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kai nė­ra skurs­tan­tys žmo­nės.

Prem­je­ro An­driaus Ku­bi­liaus tur­tas šiuo me­tu su­da­ro be­veik 622,5 tūkst. Lt. Dar apie 30 tūkst. li­tų ver­tas tur­tas pri­klau­so A. Ku­bi­liaus žmo­nai Ra­sai Ku­bi­lie­nei. Pa­ly­gi­nus su pra­ėju­sių me­tų tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­ni­mis, prem­je­ro ir jo žmo­nos tur­tas iš es­mės ne­pa­ki­to.

Tuo tar­pu Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė sa­vo tur­tu ge­ro­kai len­kia par­ti­jos ko­le­gą A. Ku­bi­lių – jos tur­tas sie­kia be­veik 668 tūkst. Lt, pi­ni­gi­nės lė­šos – dar ko­ne 16 tūkst. Lt. Sei­mo pir­mi­nin­kės vy­ras Ge­di­mi­nas De­gu­tis – mi­li­jo­nie­rius. Jo pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas dau­giau kaip 668 tūkst. Lt, pi­ni­gi­nės lė­šos – be­veik 231 tūkst. Lt, dar 230 tūkst. li­tų G. De­gu­tis yra iš­da­li­nęs pa­sko­loms. Ben­dra De­gu­čių tur­to ver­tė – dau­giau nei 1,8 mln. Lt. Per me­tus Sei­mo pir­mi­nin­kės ir jos vy­ro tur­tas iš­au­go apie 300 tūkst. Lt.

Ap­lin­kos mi­nist­ras, tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos na­rys G. Kaz­laus­kas ga­li gir­tis sa­vo tur­tu. De­kla­ra­ci­jo­je mi­nist­ras nu­ro­dė tu­rįs pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 2,3 mln. Lt. Dar 312 tūkst. Lt mi­nist­ras tu­ri su­kau­pęs pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis, be­veik 646 tūkst. Lt – po­li­ti­ko gau­tos ir ne­grą­žin­tos pa­sko­los. Mi­nist­ro žmo­na Re­na­ta Kaz­laus­kie­nė – taip pat mi­li­jo­nie­rė. Jos pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to ver­tė sie­kia dau­giau nei 2,6 mln. Lt, pi­ni­gi­nės lė­šos – kiek daugiau nei 201 tūkst. Lt. Pa­ly­gi­nus su 2010 m. duo­me­ni­mis, Kaz­laus­kų tur­tas be­veik ne­pa­ki­to.

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ro kon­ser­va­to­riaus A. Sek­mo­ko pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas šiuo me­tu ver­tas 1,62 mln. Lt, dar 587 tūkst. Lt po­li­ti­kas tu­ri su­kau­pęs pi­ni­gi­nių lė­šų pa­vi­da­lu. Prieš me­tus A. Sek­mo­ko tur­tas vir­ši­jo 2,2 mln. Lt. Tai­gi per pas­ta­ruo­sius 12 mė­ne­sių ener­ge­ti­kos mi­nist­ras pra­tur­tė­jo tik apie 3,6 tūkst. Lt.

Ūkio mi­nist­ras Ri­man­tas Žy­lius šie­met de­kla­ra­vo pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 690 tūkst. Lt, 6,7 tūkst. Lt pi­ni­gi­nių lė­šų ir 472,9 tūkst. Lt gau­tų ir ne­grą­žin­tų pa­sko­lų. Jo ant­ro­ji pu­sė Kris­ti­na Vai­va­dai­tė – ati­tin­ka­mai 703 tūkst., 67 tūkst. ir 472,9 tūkst. Lt. Per me­tus mi­nist­ro ir jo žmo­nos įsi­sko­li­ni­mai su­ma­žė­jo po maž­daug 62 tūkst. Lt. Jų pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas iš­au­go apie 43 tūkst. Lt. Maž­daug per­pus su­ma­žė­jo jų pi­ni­gi­nės lė­šos.

Bu­vęs ūkio mi­nist­ras, kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys de­kla­ra­vo kiek dau­giau nei 600 tūkst. Lt tur­to. Vi­suo­me­ni­niu prem­je­ro pa­ta­rė­ju dir­ban­tis eks­mi­nist­ras nu­ro­dė tu­rįs pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 494,6 tūkst. Lt ir 109,3 tūkst. Lt pi­ni­gi­nių lė­šų. D. Krei­vio de­kla­ruo­ja­mas tur­tas per me­tus iš­au­go kiek dau­giau nei 11 tūkst. Lt. Kiek ir ko­kio tur­to val­do bu­vu­sio mi­nist­ro žmo­na Da­lia, šie­met ne­nu­ro­dy­ta. Per­nai ji de­kla­ra­vo tur­to už kiek dau­giau nei 209 tūkst. Lt.

Į mi­li­jo­nie­rių klu­bą pa­ten­ka ir li­be­ral­cen­tris­tų vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras R. Pa­lai­tis. Jis šie­met de­kla­ra­vo pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 2,18 mln. Lt, 429,4 tūkst. Lt pi­ni­gi­nių lė­šų bei 329,3 tūkst. Lt gau­tų ir ne­grą­žin­tų pa­sko­lų. Mi­nist­ro su­tuok­ti­nės Vi­li­jos Venc­ku­tės-Pa­lai­tie­nės krai­tis – iš vi­so apie 117 tūkst. Lt. Per­nai R. Pa­lai­tis de­kla­ra­vo pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už kiek ma­žiau nei 1,78 mln. Lt, 407,8 tūkst. Lt pi­ni­gi­nių lė­šų ir 357,7 tūkst. Lt gau­tų ir ne­grą­žin­tų pa­sko­lų. Mi­nist­ro žmo­na prieš me­tus nu­ro­dė tu­rin­ti tur­to už 102 tūkst. Lt. Pa­lai­čių tur­tas per 12 mė­ne­sių iš­au­go apie 400 tūkst. Lt.

Že­mės ūkio mi­nist­ras kon­ser­va­to­rius K. Star­ke­vi­čius su žmo­na Ra­sa per­nai vir­ši­jo 1 mln. Lt slenks­tį – Star­ke­vi­čių ben­dras tur­tas sie­kė apie 1,14 mln. Lt. Ta­čiau šie­met jų tur­tas dar la­biau pa­di­dė­jo. Vien K. Star­ke­vi­čiaus pri­va­lo­mas de­kla­ruo­ti tur­tas da­bar yra ver­tas dau­giau, nei vi­sas šei­mos tur­tas pra­ėju­siais me­tais – 1,42 mln. Lt. Pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis mi­nist­ras tu­ri be­veik 246 tūkst. Lt, jo gau­tų ir ne­grą­žin­tų pa­sko­lų ver­tė – 184,5 tūkst. Lt. Prie šio krai­čio mi­nist­ro žmo­na ga­li pri­dė­ti pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 110,7 tūkst. Lt ir 60 tūkst. Lt pi­ni­gi­nių lė­šų.

Li­be­ra­lų są­jū­džio tei­sin­gu­mo mi­nist­rai Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius šiuo me­tu tu­ri pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 243 tūkst. Lt, be­veik 20 tūkst. Lt pi­ni­gais ir 254,5 tūkst. Lt ne­grą­žin­tų pa­sko­lų. Per me­tus mi­nist­ro tur­to ver­tė kri­to 180 tūkst. Lt. Už­tat Vil­niaus uni­ver­si­te­te dok­to­ran­tū­rą stu­di­juo­jan­ti mi­nist­ro gy­ve­ni­mo drau­gė Ag­nė Ma­tu­lai­tė per pas­ta­ruo­sius 12 mė­ne­sių pra­tur­tė­jo dau­giau nei dvi­gu­bai. Tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­ni­mis, ant­ro­ji R. Ši­ma­šiaus pu­sė per­nai tu­rė­jo pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 269 tūkst. Lt ir 10 tūkst. Lt pi­ni­gi­nių lė­šų, šie­met šie skai­čiai sie­kia ati­tin­ka­mai 675 tūkst. ir 5 tūkst. Lt.

Fi­nan­sų mi­nist­rės In­gri­dos Ši­mo­ny­tės tur­tas te­su­da­ro be­veik 90 tūkst. Lt. Per me­tus jis iš­au­go tik 3,6 tūkst. Lt. Vi­sas šis pa­di­dė­ji­mas – pi­ni­gi­nės lė­šos. Fi­nan­sų mi­nist­rė per pas­ta­ruo­sius me­tus sa­vo san­tau­pas di­di­no maž­daug po 300 Lt kas mė­ne­sį.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rės kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės ir jos vy­ro Ze­no­no tur­tas per me­tus iš es­mės ne­pa­ki­to. Kaip ir per­nai, mi­nist­rė su vy­ru de­kla­ra­vo pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už 444 tūkst. Lt. Dar 12,5 tūkst. Lt – mi­nist­rės pi­ni­gi­nės lė­šos.

„Pri­si­kė­lė­lių“ de­le­guo­tas kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­nas šie­met de­kla­ra­vo pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už be­veik 566 tūkst. Lt. Mi­nist­ro pi­ni­gi­nės lė­šos su­da­ro 13,7 tūkst. Lt. Dar be­veik 399 tūkst. Lt – gau­tos ir ne­grą­žin­tos pa­sko­los. A. Ge­lū­no su­tuok­ti­nė Vil­ma, pa­gal de­kla­ra­ci­jas, jo­kiu tur­tu ne­dis­po­nuo­ja. Per­nai Ge­lū­nų tur­tas vie­šai skel­bia­mas ne­bu­vo.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro kon­ser­va­to­riaus Do­na­to Jan­kaus­ko tur­tas šiuo me­tu ver­tas be­veik 111 tūkst. Lt, jo su­tuok­ti­nės Aud­ros Dai­vos Jan­kaus­kie­nės tur­tas – kiek dau­giau nei ket­vir­tis mi­li­jo­no li­tų. Per me­tus mi­nist­ro žmo­nos tur­tas ne­pa­ki­to. Pa­ties D. Jan­kaus­ko tur­tas nu­ver­tė­jo 17,9 tūkst. Lt.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras E. Ma­siu­lis su žmo­na Ie­va, kaip ir per­nai, tu­ri tur­to už dau­giau nei mi­li­jo­ną li­tų. E. Ma­siu­lio pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas 315 tūkst. Lt, kaip ir prieš me­tus. Tuo tar­pu I. Ma­siu­lie­nės pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas per 12 mė­ne­sių nu­ver­tė­jo apie 127 tūkst. Lt. Ben­dras Ma­siu­lių tur­tas šiuo me­tu ver­tas be­veik 1,14 mln. Lt. E. Ma­siu­lis dar tu­rės ati­duo­ti pa­sko­las 486 tūkst. Lt. Per me­tus Ma­siu­lių tur­tas su­ma­žė­jo apie 113 tūkst. Lt.

Li­be­ral­cen­tris­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Rai­mon­do Šu­kio ir jo žmo­nos Ade­lės tur­tas šiuo me­tu su­da­ro apie 636 tūkst. Lt. Per me­tus šis skai­čius pa­si­kei­tė ne­žy­miai.

Iš es­mės ne­pa­ki­to ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos va­do­vo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus bei jo ant­ro­sios pu­sės Ug­nės Ja­sins­kai­tės tur­tas. Jie­du šiuo me­tu kar­tu val­do tur­to už maž­daug 551 tūkst. Lt.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio bei jo su­tuok­ti­nės Lo­re­tos tur­tas per 12 mė­ne­sių be­veik ne­pa­ki­to ir šiuo me­tu sie­kia apie 220 tūkst. Lt.

Tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­ni­mis, pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė tu­ri tur­to už kiek dau­giau kaip 2 mln. Lt. Ša­lies va­do­vės pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas įver­tin­tas be­veik 1,18 mln. Lt, pi­ni­gi­nės lė­šos – kiek dau­giau nei 822 tūkst. Lt. Pa­ly­gi­nus su pra­ėju­siais me­tais, D. Gry­baus­kai­tės pi­ni­gi­nis tur­tas su­ma­žė­jo apie 255 tūkst. Lt, ta­čiau pre­zi­den­tės pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to ver­tė iš­au­go be­veik 419 tūkst. Lt. Ben­dras ša­lies va­do­vės tur­tas per 12 mė­ne­sių iš­au­go dau­giau nei 163 tūkst. Lt.

Artimiausiu metu paskelb­si­me Sei­mo na­rių ir Lie­tu­vos Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių de­kla­ruo­tą tur­tą.

Nuotraukoje: Seimo pirmininkės Irenos Degutienės tikrai nepriskirsi prie skurstančiųjų.

Laikraštis “XXI amžius”.

2011.10.18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *