Ar kandidatų į Seimą reklama pagaliau suveiks priešingai?


Daž­nai žmo­nės pa­klau­sia, už ko­kią par­ti­ją bal­suo­ti. Juk vi­si kan­di­da­tai gra­žiai ir ne­re­a­liai ža­da, o kai su­tei­kia­mas man­da­tas, ta­da rū­pi­na­si tik sa­vo as­me­ni­niais ar­ba siau­ros ver­slo gru­pės, par­ti­jos reikalais, o ne vi­suo­me­nės vie­šuo­ju in­te­re­su, nau­da. Šiame straips­nyje ne­pa­sa­ky­siu, už ką bal­suo­ti, bet pa­pro­tin­ti, ma­nau, rei­kia.

Pir­miau­sia, tik­rai ne­rei­kia bal­suo­ti už tuos kan­di­da­tus, ku­rie iki šleikš­tu­lio šmė­žuo­ja re­kla­mo­se. Leis­da­mi mil­ži­niš­kus pi­ni­gus re­kla­mi­niam „ma­ka­ro­nų ka­bi­ni­mui“, su­pran­ta­ma, už juos tu­rės ati­dirb­ti, iš­lai­das su­si­grą­žin­ti. Jei kal­ba­me apie da­bar­ti­nius Sei­mo na­rius, ku­rie to­liau no­ri pa­si­lik­ti Sei­me, svar­bu pa­tiems pa­si­do­mė­ti, ką jie nu­vei­kė bū­da­mi jame, su­ži­no­ti ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų nuo­mo­nę. Tuos, ku­rie dar nė­ra bu­vę Sei­mo na­riais ir kan­di­da­tuo­ja, taip pat ga­li­ma pa­tik­rin­ti pa­gal tai, ką jie nu­vei­kė kaip vi­suo­me­ni­nin­kai, ko­kius dar­bus at­li­ko dar ne­bū­da­mi Sei­mo na­riais, ko­kias idė­jas, veik­las vyk­dė.

Be­je, tu­riu vil­tį, kad per šiuos Sei­mo rin­ki­mus kan­di­da­tų į Sei­mą „sna­pe­lių“ re­kla­ma pa­skli­du­si sten­duo­se, pla­ka­tuo­se, ži­niask­lai­do­je su­veiks prie­šin­gai nei jie ti­ki­si ir sa­vęs par­da­vi­nė­ji­mas (re­kla­ma­vi­mas) kaip su­muš­ti­nių, deš­re­lių tu­rės at­virkš­ti­nį efek­tą. Juk vi­siems tu­ri bū­ti aiš­ku, kad tai nė­ra ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas apie sa­ve, ke­ti­ni­mus, dar­bus, pro­gra­mas – tai pa­pras­čiau­si „rin­ko­da­ros į Sei­mą“ ko­mer­ci­niai vie­šų­jų ry­šių pro­jek­tai. Vien jau „fo­to­šo­pi­niai“ vei­de­liai at­stu­mian­čiai at­ro­do, o apie iliu­zi­nius pa­ža­dus nė­ra ką net kal­bė­ti.

Te­ko ben­drau­ti su vie­nu kan­di­da­tu į Sei­mą, ku­ris pa­sa­ko­jo, kaip vie­šų­jų ry­šių stra­te­gas jį mo­kęs ža­dė­ti ne­re­a­lius da­ly­kus, „ka­bin­ti ma­ka­ro­nus“, o jis sa­ko: „bet aš me­luo­ti juk ne­ga­liu, są­ži­nė ne­lei­džia“. „Ta­da ir ne­bū­si iš­rink­tas“, – at­sa­kė rin­ko­da­ros, „pia­ro“ stra­te­gas. Ar tik­rai? Ne­jau­gi vėl sal­džia­lie­žu­viai su dirb­ti­niais vei­de­liais tu­ri to­kią ga­lią?

Ta­čiau, jei pa­si­duo­da­me to­kioms idio­tiš­koms rin­ko­da­roms, ma­ni­pu­lia­ci­joms, tik­rai ne­ver­ta pyk­ti ant iš­ren­ka­mos val­džios, kad ten tik va­gys, plė­ši­kai. Bal­suo­da­mi už re­kla­mi­nius pro­duk­tus, ku­riems su­kur­ti rei­kė­jo mi­li­jo­nų li­tų, su­pran­ta­ma, lė­šų tu­ri­niui, ko­ky­bei ir ne­be­lie­ka. Tie pa­tys dės­niai ga­lio­ja tiek mais­to pro­duk­tų re­kla­mo­je, tiek ir po­li­ti­nė­je agitacijoje. Esame lais­vi rink­tis: bū­ti re­kla­mos zom­biais ar lais­vai ana­li­zuo­jant ne­pri­klau­so­mą in­for­ma­ci­ją pri­im­ti at­sa­kin­gą ir sa­va­ran­kiš­ką spren­di­mą.

Prieš šiuos Sei­mo rin­ki­mus, ma­nau, ver­ta pa­si­do­mė­ti ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų nuo­mo­nė­mis, su­ves­ti­nė­mis, pa­vyz­džiui, Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ko­a­li­ci­jos rei­tin­gu, su­da­ry­tu re­mian­tis ob­jek­ty­viais duo­me­ni­mis, kaip da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai bal­sa­vo al­ko­ho­liz­mo li­be­ra­li­za­vi­mo klau­si­mais (http://ko­a­li­ci­ja.org).

Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys ir į ki­tų už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos, svei­ką, blai­vią kas­die­ny­bę pa­si­sa­kan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nę. Iš­min­tin­giau­sia per­žvelg­ti ke­lių or­ga­ni­za­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas ir są­mo­nin­gai ana­li­zuo­jant su­si­da­ry­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ne­se­niai pa­vie­šin­tas re­ko­men­da­ci­nis „Svei­kuo­me­nės są­ra­šas“, ku­ria­me įtrauk­ti net dvy­li­kos par­ti­jų at­sto­vai (http://www.svei­kuo­liai.lt) ga­li pa­dė­ti ap­si­spręs­ti, už ką bal­suo­ti vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

„Lie­tu­vos są­ra­šas“ pa­tei­kia sa­vo kan­di­da­tus iš skir­tin­gų par­ti­jų, ku­rie yra pa­ti­ki­mi žmo­nės (http://www.tie­sos.lt/in­dex.php/lie­tu­vos-sa­ra­so-re­mia­mi-kan­di­da­tai-i-sei­ma). Kuo dau­giau in­for­muo­tas, tuo lais­ves­nis, kuo lais­ves­nis, tuo at­sa­kin­ges­nis.

Ste­bint rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ma­no gal­va, į svei­ko pro­to rė­mus ne­tel­pa, kad net gir­ti pa­da­rę ava­ri­jas Sei­mo na­riai sa­vo „snu­ku­čius“ vėl re­kla­muo­ja ir ti­ki­si bū­ti iš­rink­ti į Sei­mą! Ne­jau­gi re­kla­ma vi­sa­ga­lė? Taip yra val­do­ma vi­suo­me­nė, vals­ty­bė, taip pri­ima­mi įsta­ty­mai? Gal ne?

Di­džiau­sia tra­ge­di­ja per 20 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų ta, kad ne­bu­vo su­da­ry­ta są­ly­gų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai vys­ty­ti, ne­su­for­muo­ta at­sa­kin­ga pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė. Taip, jų ne­ma­žai įsi­kū­rė, bet di­de­lė da­lis yra ar­ba „ki­še­ni­nės“, pri­klau­so­mos nuo iki pa­si­ty­čio­ji­mo ma­žo vy­riau­sy­bės fi­nan­sa­vi­mo, ar­ba vi­sai mer­dė­jan­čios.

Net nė­ra at­ski­ro nevyriausybinių vi­suo­me­ni­nių orga­ni­zacijų (NVO) ar vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų įsta­ty­mo. Vie­šą­jį in­te­re­są gi­nan­čios NVO su­mes­tos į vie­ną ka­ti­lą kar­tu su ver­slui at­sto­vau­jan­čio­mis, di­de­lius fi­nan­sus tu­rin­čio­mis aso­cia­ci­jo­mis. Tai­gi, vie­nos jų gi­na vie­ša­jį in­te­re­są ir gy­ve­na pus­ba­džiu, o ki­tos at­sto­vau­ja ver­slui ir yra jų re­mia­mos. Tai – vie­nas iš spręs­ti­nų klau­si­mų ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mui.

Šia pro­ga at­kreip­siu dė­me­sį į in­ter­viu žur­na­le „Vei­das“ su kny­gos „100 Suo­mi­jos nau­jo­vių“ re­dak­to­riu­mi Ilk­ka Tai­pa­le. Į žur­na­lis­to klau­si­mą: „Ko­kios nau­jo­vės, jū­sų po­žiū­riu, yra svar­biau­sios?“ – I. Tai­pa­le at­sa­kė ak­cen­tuo­da­mas NVO reikš­mę: „Yra ke­li pa­grin­di­niai da­ly­kai: ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rių Lie­tu­vo­je ne­mėgs­ta­te, Suo­mi­jo­je jų tu­ri­me 70 tūkst. Ne­ga­li bū­ti po­li­ti­ku ne­bū­da­mas 20-ies na­riu bei vie­nos ar dvie­jų va­do­vu ir įkū­rė­ju. Jų veik­la ap­mo­ka­ma, pa­vyz­džiui, iš lo­ši­mų apa­ra­tų duo­da­mo pel­no.

To­kia sis­te­ma bu­vo su­kur­ta jau prieš ka­rą. Mes juo­kia­mės, kad Suo­mi­jo­je lo­ši­mų apa­ra­tai nė­ra ma­fi­jos ran­ko­se – jie yra NVO ma­fi­jos ran­ko­se. Tai nė­ra ma­ži pi­ni­gai – apie 2 mlrd. eu­rų per me­tus. Šiais pi­ni­gais re­mia­ma vai­kų ge­ro­vė, se­nų žmo­nių prie­žiū­ra, psi­chi­kos li­go­niai, 24 va­lan­das per pa­rą pa­slau­gas tei­kian­tys na­mai. Vi­suo­me­nė­je svar­biau­sias da­ly­kas yra ry­šys“.

Ar ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mas bent kaž­kiek rei­ka­lus spręs at­si­žvelg­da­mas į vie­šą­jį in­te­re­są, eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jas, ar ir to­liau ska­tins vi­suo­me­nė­je nu­si­vy­li­mo ir emig­ra­ci­jos ban­gą? Tai pri­klau­so ir nuo mū­sų pa­čių. Ar su­kur­si­me tei­sin­gus san­ty­kius: mes, rin­kė­jai, esa­me darb­da­viai, vir­ši­nin­kai, o iš­rink­tie­ji yra tar­nai, ku­rie pri­va­lo gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, įsi­klau­sy­da­mi ir elg­da­mie­si pa­gal ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų iš­va­das.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.10.17

print

Vienas komentaras

  • Jei norite pasirinkti tinkamą sprendimą, galiu patarti pažvelgti į nuostabią galimybę interneto svetainių seo, kur galėsite gauti daug naujų sprendimų savo verslui plėtoti, pasirinkti būdą, kad jūsų klientai galėtų tai rasti tikrai greitai. Tai tikrai geras pasirinkimas. Aš tikiuosi, kad jums tai padės dabar.

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *