Ar Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje kas nors pa­si­kei­tė?


Am­ba­sa­do­riaus Al­gir­do Že­mai­čio nuo­pel­nai Lie­tu­vai yra ge­rai ži­no­mi. Daug me­tų jis už­ėmė va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas įvai­rio­se krikš­čio­niš­ko­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Jau nuo 1970 me­tų jo biog­ra­fi­ja pa­teik­ta 1899 me­tais įsteig­tos „Mar­quis“ lei­dyk­los ži­ny­ne „Who’s Who in the World“ („Kas yra kas pa­sau­ly­je“).  A. Že­mai­tis stu­di­ja­vo po­li­ti­nius moks­lus Bo­nos uni­ver­si­te­te Vo­kie­ti­jo­je ir Oks­for­do uni­ver­si­te­te An­gli­jo­je, čia jam bu­vo su­teik­ti ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro laips­niai.

1959–1968 me­tais ėjo at­sa­kin­gas pa­rei­gas JAV pri­va­čio­je pra­mo­nė­je ir JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­te,  1968–1992 bu­vo at­sa­kin­gas už Pa­sau­li­nės mais­to ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­jos (FAO), įsi­kū­ru­sios Ro­mo­je, že­mės ūkio pro­gra­mas be­si­vys­tan­čio­se vals­ty­bė­se ir tre­jus me­tus bu­vo šios or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas ir tu­rė­jo am­ba­sa­do­riaus ran­gą Pie­tų Su­da­ne. 1992 me­tais Lie­tu­vos vy­riau­sy­bei pa­pra­šius, A. Že­mai­tis, dar ne­su­lau­kęs pen­si­nio am­žiaus, iš šių pa­rei­gų at­si­sta­ty­di­no ir su­ti­ko Lie­tu­vai dirb­ti už ket­vir­tadalį iki tol gau­to at­ly­gi­ni­mo.

1992–1999 me­tais A. Že­mai­tis bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ne­pa­pras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius prie FAO.  Šiuo lai­ko­tar­piu iš FAO jis ga­vo Lie­tu­vos že­mės ūkiui žy­mią ne­grą­ži­na­mą fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o jo nuo­pel­nus po­zi­ty­viai įver­ti­no dvie­jų vy­riau­sy­bių mi­nist­rai bei ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai. 1999 m. pra­džio­je am­ba­sa­do­rius A. Že­mai­tis pa­reiš­kė no­rą at­si­sta­ty­din­ti, bet jam bu­vo įsa­ky­ta pa­rei­gas ei­ti to­liau. 1999 m. ba­lan­džio mė­ne­sį jo pa­sky­ri­mas dėl am­žiaus ri­bos bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to dek­re­tu.

Ta­čiau 1999 m. lie­pos 12 die­ną į Ro­mą at­vy­ku­si URM ko­mi­si­ja A. Že­mai­tį iš pa­rei­gų nu­ša­li­no ir įsa­kė vi­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­sto­vy­bės prie FAO veik­lą per tris die­nas per­duo­ti LR am­ba­sa­dai prie Ita­li­jos.  Pa­sau­li­nės di­plo­ma­ti­jos prak­ti­ko­je am­ba­sa­do­riai per to­kį trum­pą lai­ką yra ša­li­na­mi tik už di­de­lius nu­si­kal­ti­mus. Ko­dėl su juo bu­vo taip pa­si­elg­ta, A. Že­mai­tis iš URM taip ir ne­ga­vo at­sa­ky­mo.

Iš da­lies at­ly­gin­da­mas šią A. Že­mai­čiui pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę ža­lą, 2000 m. pra­džio­je  LR UR mi­nist­ras Al­gir­das Sau­dar­gas jį pa­sky­rė ne­eta­ti­niu ne­ap­mo­ka­mu kon­sul­tan­tu prie LR am­ba­sa­dos Ita­li­jo­je. Ana­lo­giš­kus pa­sky­ri­mus tuo lai­ku tu­rė­jo dar ke­li am­ba­sa­do­riai. Šis pa­sky­ri­mas Lie­tu­vai ne­kai­na­vo nė cen­to, bet A. Že­mai­čiui, dėl svei­ka­tos pro­ble­mų il­ges­nį lai­ką pra­lei­džian­čiam Ita­li­jo­je, jis su­tei­kė kai ku­rių fi­nan­si­nių leng­va­tų, ir jis to­liau ga­lė­jo tar­nau­ti Lie­tu­vai. 2004 me­tais mi­nist­ras An­ta­nas Va­lio­nis be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo šį pa­sky­ri­mą pa­nai­ki­no ir net at­si­sa­kė su­si­tik­ti su am­ba­sa­do­riaus ran­gą te­be­tu­rin­čiu A. Že­mai­čiu. Po A. Va­lio­nio pa­sky­ri­mo LR am­ba­sa­do­rium Lat­vi­jo­je, A. Že­mai­tis ir Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma daug kar­tų krei­pė­si į nau­ją­jį mi­nist­rą Pet­rą Vai­tie­kū­ną dėl pa­sky­ri­mo at­nau­ji­ni­mo. Į dau­gu­mą A. Že­mai­čio laiš­kų net ne­bu­vo at­sa­ky­ta, o į Sei­mo na­rio raš­tiš­ką už­klau­si­mą bu­vo at­sa­ky­ta laiš­ku, šmei­žian­čiu am­ba­sa­do­riaus Že­mai­čio di­plo­ma­ti­nę veik­lą.

2009 m. pra­džio­je am­ba­sa­do­rius A. Že­mai­tis krei­pė­si į TS-LKD pa­skir­tą mi­nist­rą Vy­gan­dą Ušac­ką dėl pa­sky­ri­mo at­nau­ji­ni­mo. Ne­žiū­rint su šiuo klau­si­mu ge­rai su­si­pa­ži­nu­sio TS – LKD Sei­mo frak­ci­jos se­niū­no J. Raz­mos pa­ra­mos ir bu­vu­sio LR am­ba­sa­do­riaus Ita­li­jo­je bei da­bar­ti­nio UR vi­ce­mi­nist­ro Ša­rū­no Ado­ma­vi­čiaus pri­ta­ri­mo, URM pa­rei­gū­nai be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo at­si­sa­kė šį Lie­tu­vai nė cen­to ne­kai­nuo­jan­tį pa­sky­ri­mą at­nau­jin­ti.

Tu­rė­da­mas il­ga­me­tę pa­tir­tį ir pla­čius pa­sau­li­nius ry­šius, A. Že­mai­tis kaip kon­sul­tan­tas prie LR am­ba­sa­dos Ita­li­jo­je ga­li ir to­liau Lie­tu­vai bū­ti nau­din­gas.  Ko­dėl esant fi­nan­si­nei kri­zei jo ne­ap­mo­ka­mų pa­slau­gų at­si­sa­ko­ma? At­ro­do, kad TS-LKD pa­skir­tas mi­nist­ras Vygaudas Ušac­kas su šiuo klau­si­mu nė­ra pakanka­mai su­si­pa­ži­nęs, nes jo laiš­kai Sei­mo na­riui J. Raz­mai yra re­da­guo­ti bu­vu­sių vy­riau­sy­bių pa­skir­tų URM tar­nau­to­jų, ku­rie jau anks­čiau, kaip S. Ba­rui sa­kė pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, A. Že­mai­čio „ne­mė­go“?  Ga­lop iš­ky­la klau­si­mas, kaip URM tar­nau­to­jai trak­tuo­ja ei­li­nių Lie­tu­vos pi­lie­čių pra­šy­mus?

Re­dak­ci­jos prie­ra­šas. Ti­ki­mės, kad Aud­ro­nio Ažu­ba­lio va­do­vau­ja­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­gia­mai iš­spręs am­ba­sa­do­riaus Al­gir­do Že­mai­čio klau­si­mą. Juk šis Lie­tu­vos Res­pub­li­kai dar oku­pa­ci­jos me­tais di­džiai nu­si­pel­nęs žmo­gus tik­rai daug nu­vei­kė gar­sin­da­mas Lie­tu­vą ir yra ver­tas vals­ty­bės įver­ti­ni­mo.

„XXI amžius“, Nr. 21

foto: Am­ba­sa­do­rius Al­gir­das Že­mai­tis kalba FAO sesijoje

2010.03.26

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *