Ar tauta turi teisę gintis?


Rims­ta gė­jų pa­ra­do su­kel­tas šur­mu­lys, bet man dar no­ri­si iš­sa­ky­ti ke­lias min­tis. Pir­miau­sia, kam Lie­tu­vo­je bu­vo rei­ka­lin­gi gė­jų ren­gi­niai? Spręs­da­mi by­lą tei­si­nin­kai vi­sa­da žiū­ri, kam nau­din­gas pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. Tai­gi kam nau­din­gas ho­mo­sek­su­a­lų pa­ra­das? Juk dau­gu­ma jo da­ly­vių bu­vo ne­lie­tu­viai, Lie­tu­vos gė­jų va­das ne­lie­tu­viš­ka pa­var­de ir­gi ne­ži­nia iš kur at­si­dan­gi­no į Lie­tu­vą, ne­ži­nia kie­no už­sa­ky­mu vei­kia. Ne­pa­ty­ru­sius jau­nus žmo­nes daž­nai trau­kia ne­ma­ty­ti da­ly­kai, ašt­rūs po­jū­čiai, no­ri­si maiš­tau­ti, tad ir to­kie pa­ra­dai skir­ti pri­si­vi­lio­ti  jau­niems žmo­nėms. Lie­tu­vo­je gims­ta­mu­mas ma­žė­ja, gy­ven­to­jų skai­čių la­bai ma­ži­na emig­ra­ci­ja, o jei dar pri­vis vi­so­kių ho­mo­sek­su­a­lų, tai lie­tu­vių gims dar ma­žiau. Kas ta­da bus ma­žai mū­sų tau­tai? Iš is­to­ri­jos ži­no­me, kiek blo­go yra pa­da­rę di­džia­tau­čiai ag­re­so­riai. Ar mū­sų tau­ta ne­tu­ri tei­sės gin­tis?

Dau­gu­ma pa­pras­tų žmo­nių tai ins­tink­ty­viai su­pran­ta, to­dėl bu­vo tiek daug ne­pri­ta­rian­čių pa­ra­dui. Ačiū mon­sin­jo­rui A. Sva­rins­kui, Sei­mo na­riams P. Gra­žu­liui ir K. Uo­kai, kad iš­reiš­kė mū­sų vi­sų nuo­mo­nę.

Ho­mo­sek­su­a­lai ir jų ša­li­nin­kai aiš­ki­na, kad taip jie gi­na sa­vo tei­ses ir lais­vę. Bet mes taip pat tu­ri­me tei­sę gy­ven­ti do­rai, kaip lie­pia Die­vas ir kaip el­gia­si gam­ta. Ko­dėl ne­pa­do­rėliai, iš­tvir­kėliai tu­ri reng­ti pa­ra­dus ir vi­siems lįs­ti į akis? Jei­gu žmo­gus toks ne­lai­min­gas, kad jo ner­vų sis­te­ma ar hor­mo­nai vei­kia ne­nor­ma­liai, te­gu jis ra­miai gy­ve­na (kar­tais to­kių žmo­nių pa­si­tai­ky­da­vo, bet nie­kas jų ne­skriau­dė ir jie pa­tys nie­kam akių ne­dras­kė). Kar­tais ir se­niau gy­ven­da­vo po­ra vy­ru­kų, mir­da­mi tes­ta­mentu vie­nas ki­tam už­ra­šy­da­vo tur­tą, bet ne­už­si­ma­ny­da­vo su­tuok­tu­vių, ne­sie­kė įsi­vai­kin­ti ir ga­din­ti vai­kų.

Kad va­di­na­mų­jų ne­tra­di­ci­nės ly­ti­nės orien­ta­ci­jos žmo­nių, iš pri­gim­ties ne­nor­ma­lių, yra la­bai ma­žai, o dau­gu­ma jų yra pa­pras­čiau­si pa­si­lei­dė­liai, ga­liu pa­pa­sa­ko­ti to­kį at­ve­jį. Dir­bau mo­kyk­lo­je-in­ter­na­te. Kar­tą di­rek­to­rė su­ma­nė an­trą va­lan­dą nak­ties patikrinti vi­sus mie­ga­muo­sius. Pra­vė­rė ty­liai šeš­tos kla­sės ber­niu­kų mie­ga­mo­jo du­ris ir pa­si­bai­sė­jo: ge­le­ži­nės lo­vos tra­tė­jo ir barš­kė­jo – kai už­de­gė elek­trą, pa­ma­tė vi­sus ga­lin­čius po du. Ki­tą die­ną su in­ter­na­to gy­dy­to­ju tar­dė, aiš­ki­no­si ir pa­aiš­kė­jo, kad vi­sus pa­mo­kė vie­nas lie­sas iš­ba­lęs ber­niu­kas. Kai jo pa­klau­sė, ar jis pats su­si­gal­vo­jo, jis at­sa­kė, kad mes taip da­ry­da­vo­me su tė­ve­liu.

Iš to ma­ty­ti, kad ta ne­tra­di­ci­nė orien­ta­ci­ja – tai daž­niau­siai pa­si­lei­dė­lių pa­skleis­tas blo­gis. Juk ne­ga­lė­jo bū­ti vie­nos kla­sės vi­si 15 ber­niu­kų iš pri­gim­ties gė­jai. Blo­gio pli­ti­mą tu­ri­me stab­dy­ti. O kad Eu­ro­pa rei­ka­lau­ja pri­tar­ti blo­giui, ko­dėl mes jų tu­ri­me klau­sy­ti? Po­ka­rio me­tais, kai Lie­tu­va plū­do krau­jais, kai aikš­tė­se gu­lė­jo nu­žu­dy­ti žmo­nės, Eu­ro­pa dėl mū­sų nė pirš­to ne­pa­ju­di­no. Mo­ky­ki­mės iš Eu­ro­pos prak­tiš­ku­mo, tau­pu­mo, tvar­kin­gu­mo ir pan., o mo­ra­lės te­gu iš mū­sų mo­ko­si Eu­ro­pa.

Ir dar. Gė­jų pa­ra­dą sau­go­ju­siems po­li­ci­nin­kams už dar­bą šeš­ta­die­nį rei­kės daug mo­kė­ti. Kai į mies­tą at­va­žiuo­ja kon­cer­tas, tai jo ren­gė­jai su­mo­ka už sa­lę, už elek­trą ir kt. Tai ko­dėl už gė­jų ap­sau­gą tu­ri­me mo­kė­ti iš mū­sų ki­še­nės?

Se­kiau dis­ku­si­jas per te­le­vi­zi­ją. La­bai pa­si­pik­ti­nau po­nia A. Pa­vi­lio­nie­ne, ku­ri at­kak­liai gy­nė lie­tu­vių tau­tos mo­ra­lei sve­ti­mus da­ly­kus ir džiau­gė­si, kad po ši­to pa­ra­do pra­si­dės Lie­tu­vos žmo­nių švie­ti­mas, o švies­ti rei­kia nuo vai­kys­tės.

Ma­nau, kad nuo vai­kys­tės ap­švies­ti pa­si­da­ry­si­me la­bai to­le­ran­tiš­ki ir mei­lūs vi­so­kiems iš­kry­pi­mams ir pa­si­lei­di­mui, o ta­da tu­rė­si­me ne tik ho­mo­sek­su­a­lų, bet ir al­ko­ho­li­kų ei­ty­nes, nes jiems taip pat rei­kia pa­si­reikš­ti, rei­kia lais­vės. Vė­liau gal su­lauk­si­me ir va­gių pa­ra­do, nes tie taip pat ne­tra­di­ci­nės orien­ta­ci­jos.

Tad kol dar lai­kas, gin­ki­mės! Gal dar tu­ri­me tei­sę gin­tis?

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

„XXI amžius“

2010.06.02

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.