Dėl Seime svarstyto Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo datos atidėjimo


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (VRM) teikia informaciją apie tai, kaip buvo rengiamasi Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) įgyvendinimui, kas sutrukdė laiku tai padaryti.

DĖL FINANSAVIMO

Tinkamai organizuoti Administracinių teisės pažeidimų registro (ATPR) funkcionalumo pakeitimą (pritaikymą) pirmiausia trukdė tai, kad nebuvo laiku skirtos tam reikalingos lėšos.

1. Svarstant ANK projektą Lietuvos Respublikos Seime, buvo pateikti skaičiavimai, kad Vidaus reikalų ministerijai ANK nuostatoms įgyvendinti preliminariai reikės apie 2 mln. litų, tačiau priėmus įstatymą Nr. XII-1869 reikalingas finansavimas nebuvo skirtas.

2015 m. kovo 24 d. VRM raštu Nr. 1D-3160(5) atkreipė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėmesį į poreikį modifikuoti valstybės registrą – ATPR – pritaikant esamus jo funkcionalumus prie ANK nuostatų. Rašte taip pat minima, kad numatytiems darbams atlikti reikia skirti apie 490 tūkst. eurų.

2015 m. balandžio 9 d. gautas Finansų ministerijos raštas, kuriame nurodyta, kad 2015 metais skirti papildomų valstybės biudžeto asignavimų nėra galimybių.

2015 m. rengiant 2016 m. biudžeto projektą ANK nuostatoms įgyvendinti prašyta
450 tūkst. eurų: 2016 m. – 320 tūkst. eurų, 2017 m. – 130 tūkst. eurų.

Papildoma informacija: 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimui priimant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymą VRM vykdė projektą „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“, kurio metu buvo sukurtas valstybės registras – ATPR. 2015 m. rugpjūčio 31 d. ATPR priimtas eksploatuoti.

2. 2015 m. rugpjūčio mėn. parengtas investicijų projektas, skirtas ATPR programinei įrangai tobulinti, pritaikant ją ANK nuostatoms įgyvendinti. Pagal IT projektų derinimo reikalavimus, jis pateiktas derinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos.

3. 2015 m. rugsėjo 24 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos suderino investicijų projektą. Tačiau pažymėtina, kad 2015 metais investicijos nebuvo skirtos.

4. 2015 m. rugsėjo 29 d. VRM kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos užbaigė projekto E. bauda veiklas – tik įvykdžius visas šio projekto veiklas atsirado galimybė vertinti ATPR funkcionalumą ir pakeitimų, kurie būtini ANK nuostatoms įgyvendinti, poreikį.

5. 2015 m. spalio 22 d. sudaryta darbo grupė, kuri parengė techninius ir funkcinius reikalavimus (techninę specifikaciją) ATPR programinėms priemonėms sukurti, techninę specifikaciją, reikalingą naujoms nuostatoms pagal ANK įgyvendinti.

6. 2015 m. gruodžio 28 d. techninė specifikacija paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Perkama:

Administracinių teisės pažeidimų registro programinės įrangos modifikavimas (2016 m. pirkimui skirta 320 tūkst. eurų, 2017 m. – 130 tūkst. eurų, bendra projekto vertė – 450 tūkst. eurų) ir

Administracinės teisės pažeidimų registro programinės įrangos palaikymo paslaugos (2016 m. pirkimui skirta 90 tūkst. eurų, 2017 m. – 90 tūkst. eurų, bendra projekto vertė – 180 tūkst. eurų). Maksimalios pirkimui skirtos lėšos – 630 tūkst. eurų.

PIRKIMO EIGA VRM:

1. 2016 m. sausio 18 d. elektroniniu paštu pateiktas Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pavedimas ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM paraiška bei pirkimo užduotimi pirkimui atlikti. Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.1V-809 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-8 redakcija), 39.5 punkte numatytas 20 darbo dienų terminas, pirkimo dokumentų parengimui ir suderinimui.

2. 2016 m. vasario 10 d. Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Informacinių technologijų viešojo pirkimo komisija patvirtino pirkimo sąlygas ir per 1 darbo dieną parengtas, suderintas ir išsiųstas skelbimas Viešųjų pirkimų tarnybai apie pradedamą pirkimą.

3. Viešųjų pirkimų tarnyba, per 3 darbo dienas kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje, patikrino skelbimą apie pirkimą ir pirkimas 2016 m. vasario 17 d. paskelbtas viešai.

4. 2016 m. kovo 29 d. numatytas pasiūlymo pateikimo ir susipažinimo su pasiūlymais terminas. Terminas yra nustatytas pats trumpiausias koks yra leidžiamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 2 ir 4 dalis.

5. Įvertinus prognozuojamus kvalifikacijos tikslinimo terminus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, pasiūlymų tikslinimo 3 darbo dienų terminus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje, neįprastai mažos kainos pagrindimo terminus, numatytus Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintų „Pasiūlyme nurodytų prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų“ 7 punkte bei sutarties sudarymo atidėjimo 15 dienų terminus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 punkte, ankščiausias tikėtinas sutarties sudarymo terminas – 2016 m. balandžio 27 d.

6. Atsižvelgus į preliminarią sutarties sudarymo datą ir reikiamus pakeitimus, pirkimo sąlygose nustatyta, kad iki 2016 m. liepos 1 d. turi būti įgyvendinta 46 proc. programinės įrangos kūrimo darbų.

7. Valstybės kapitalo investicijos investicijų projektui skirtos tik 2016 m., priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metų kapitalo investicijų paskirstymo“. Tik skyrus lėšas (t. y. tik 2016 m.) atsirado reali galimybė vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir ATPR funkcionalumo pakeitimo darbus.

TEISINIS PAGRINDIMAS

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą. Vadovaujantis minėto įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Aplinkybė, kad planuojamas finansavimas gali būti neskirtas nelaikytina tokia, kurios negalima numatyti.

Negavus finansavimo, VPT nebūtų davusi sutikimo nutraukti pirkimo procedūras, o Vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančios įstaigos būtų priverstos sutartimi prisiimti finansinius įsipareigojimus, kurių negalėtų įvykdyti.

2. Atsižvelgiant į Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą, asignavimų valdytojas privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomišką, efektyvumą ir rezultatyvumą. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 29 straipsnyje taip pat nurodyta, kad jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžetų patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šių biudžetų asignavimų.

Šiuo atveju kiekvieno asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų atitinkamo biudžeto šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos) bei įsiskolinimams dengti.

3. Minimaliuose finansų kontrolės taisyklių reikalavimų, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl Minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ 8 ir 9 punktai numato, kad Viešojo juridinio asmens vadovas paskiria viešojo juridinio asmens vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba apskaitos tarnybos vadovą, arba kitą darbuotoją atsakyti už ūkinės operacijos išankstinę finansų kontrolę, kurios tikslas yra nustatyti, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų.

Viešojo juridinio asmens vadovas taip pat paskiria kitus valstybės tarnautojus arba darbuotojus, arba jų grupę atlikti kitą išankstinę finansų kontrolę, būtiną priimant arba atmetant sprendimus, susijusius su valstybės arba savivaldybių turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims.

Atsižvelgiant į tai, kad ATPR priimtas eksploatuoti 2015 m. rugpjūčio 31 d., o tik 2015 m. rugsėjo 29 d. buvo užbaigtos projekto E. bauda veiklos ir tik jas įvykdžius atsirado galimybė vertinti ATPR funkcionalumą ir pakeitimų, kurie būtini ANK nuostatoms įgyvendinti, poreikį ir specifikuoti pirkimo užduotį.

Taip pat pažymėtina, kad Investicijų projektui valstybės kapitalo investicijos skirtos tik 2016 m., priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metų kapitalo investicijų paskirstymo“. Tik skyrus lėšas (t. y. tik 2016 m.) atsirado teisinė galimybė vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir ATPR funkcionalumo pakeitimo darbus, kas ir buvo nedelsiant padaryta (finansavimas skirtas 2016-02-10, pirkimas pradėtas 2016-02-11). Vidaus reikalų ministerija ir Vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos negalėjo pradėti viešojo pirkimo anksčiau nepažeidus teisės aktuose nustatytos pareigos vykdyti išankstinę finansų kontrolę ir neprisiimant rizikos, kad nebus galimybės įgyvendinti sudarytą viešojo pirkimo sutartį.

Pažymėtina, kad nepakeitus (nepritaikius) ATPR funkcionalumo, nebus techninių galimybių visoms įgaliotoms institucijoms (pagal registro nuostatus, jų yra 87, šiuo metu įregistruotos 237 ATPR tvarkymo įstaigos – juridiniai asmenys) registruoti išaiškintus administracinius nusižengimus. Neužregistravus administracinių nusižengimų ATPR bus ne tik sutrikdyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administracinių nusižengimų baudų administravimo veikla (Valstybinė mokesčių inspekcija vykdo nutarimų skirti baudą vykdymo kontrolę – automatiniu būdu sugretina įmokas su prievolėmis, gautomis iš ATPR; gautas įplaukas už baudas įskaito į valstybės biudžetą ar savivaldybių biudžetus; automatiniu būdu organizuoja priverstinį nutarimo skirti baudą vykdymo procesą), bet ir visas vykdymo procesas taps sunkiai įmanomas.

Informacijos šaltinis – Vidaus reikalų ministerija.

2016.03.27; 07:34

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.