Eglę Kusaitę persekioja toliau


Te­ro­riz­mu kal­ti­na­ma klai­pė­die­tė Eg­lė Ku­sai­tė, ku­ri ne­se­niai nu­teis­ta už gra­si­na­mo­jo po­bū­džio SMS ži­nu­tės iš­siun­ti­mą Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rui Jus­tui Lau­ciui, vėl sto­jo prieš teis­mą – šį­kart dėl pro­ku­ro­ro įžei­di­mo, kai jį ir pro­ku­ro­rą Min­dau­gą Dū­dą vie­šai iš­va­di­no nu­si­kal­tė­liais.

Pa­gal J. Lau­ciaus pa­reiš­ki­mą E. Ku­sai­tei iš­kel­tą bau­džia­mą­ją by­lą penk­ta­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti Vil­niaus mies­to ant­ro­jo apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Auš­ra Va­lins­kie­nė. Kal­ti­ni­mų E. Ku­sai­tei nu­si­kal­tė­liu taip pat iš­va­din­tas M. Dū­da ne­reiš­kė, to­dėl by­lo­je jis yra tik liu­dy­to­jas.

Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Liu­bo­vė Kup­ru­se­vi­čie­nė tei­gė, kad E. Ku­sai­tė pra­ėju­sių me­tų ko­vo 24-ąją Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo ko­ri­do­riu­je pa­reiš­kė, jog Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai J. Lau­cius ir M.  Dū­da yra nu­si­kal­tė­liai.

Tai ji pa­sa­kė per per­trau­ką, kai tei­sė­jai svars­tė M. Dū­dos pra­šy­mą E. Ku­sai­tei skir­ti griež­čiau­sią kar­do­mą­ją prie­mo­nę – su­ėmi­mą. Pro­ku­ro­rų per­se­kio­ji­mą pa­ti­rian­ti Eg­lė ta­da sa­kė: „Aš ne­no­riu nie­ko ko­men­tuo­ti, čia ne­są­mo­nių vals­ty­bė, ir pro­ku­ro­ras, ma­no ma­ny­mu, vyk­do nu­si­kal­ti­mus. Kaip jie ga­li žu­dy­ti žmo­nes? Te­gul pa­si­žiū­ri, ką da­ro su ma­no te­ta, ma­no ar­ti­mai­siais“.

Bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ta E. Ku­sai­tė pri­pa­žįs­ta, kad pro­ku­ro­rus pa­va­di­no nu­si­kal­tė­liais, ta­čiau tei­gė, kad ne­si­jau­čia kal­ta, nes iš­reiš­kė tik sa­vo nuo­mo­nę, ku­ri bu­vo emo­ci­nės būk­lės iš­raiš­ka, re­a­guo­jant į jų da­ro­mus pa­žei­di­mus fab­ri­kuo­ja­mo­je te­ro­riz­mo by­lo­je. „Ta­da man bu­vo šo­kas, kiek­vie­nas žmo­gus tai iš­gy­ve­na skir­tin­gai… Man jau kaž­kaip vis­kas tą aki­mir­ką bu­vo vie­no­dai, to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je vie­ni žmo­nės rė­kia, ki­ti – ver­kia, o man iš­sprū­do to­kie žo­džiai“, – sa­kė kal­ti­na­mo­ji. E. Ku­sai­tė tei­gė, kad jos pa­si­sa­ky­mas ne­bu­vo su­pla­nuo­tas ir ji ne­tu­rė­jo jo­kio no­ro pro­ku­ro­rus įžeis­ti.

„Tuo me­tu nie­ko ne­sie­kiau, tai bu­vo įtam­pos iš­si­lie­ji­mas, vi­di­nio skaus­mo at­sklei­di­mas, nes pa­grin­do pra­šy­ti ma­ne su­im­ti ne­bu­vo. Emo­ci­jos pa­ė­mė vir­šų – virš pro­to, virš vis­ko, aš vi­są lai­ką jau­čiau­si gniuž­do­ma, o die­ną man bu­vo šo­kas – pro­ku­ro­ras M. Dū­da pa­pra­šė ma­ne su­im­ti“, – sa­vo nuos­kau­das, pa­ti­ria­mas iš vi­sa­ga­lių pro­ku­ro­rų pa­sa­ko­jo kal­ti­na­mo­ji.

Pa­sak J. Lau­ciaus, „už­gau­lius ir pa­že­mi­nan­čius“ žo­džius teis­mo ko­ri­do­riu­je pa­sa­kė ir ke­lios „mo­te­rė­lės“, ku­rios šau­kė, jog pro­ku­ro­rai yra „šė­to­no ap­sės­ti, iš­ga­mos“. To­dėl jis aiš­ki­no: „Ne ma­no rei­ka­las, ko­dėl šio­je by­lo­je bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn yra pa­trauk­ta tik E. Ku­sai­tė, ma­nau, kad kal­ti­na­mų­jų tu­rė­tų bū­ti dau­giau, bet čia – pro­ku­ra­tū­ros rei­ka­las“. Prieš tris sa­vai­tes E. Ku­sai­tė jau bu­vo nu­teis­ta už to pa­ties J. Lau­ciaus įžei­di­mą – teis­mas ją yra pri­pa­ži­nęs kal­ta dėl „gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti“ ir vals­ty­bės tar­nau­to­jo įžei­di­mo 7500 li­tų bau­da, taip stum­da­mas į vi­siš­ką kal­ti­na­mo­sios gy­ve­ni­mo su­luo­ši­ni­mą.

Ta­čiau pro­ku­ro­rai to­liau gniuž­do E. Ku­sai­tę. Ko­vo 12-ąją Vil­niaus mies­to pir­ma­ja­me apy­lin­kės teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma ki­ta by­la – dėl E. Ku­sai­tės ta­ria­mai me­la­gin­go liu­di­ji­mo pro­ku­ra­tū­ro­je, kai ji ne kar­tą krei­pė­si į pa­rei­gū­nus, pra­šy­da­ma pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ga­li­mai jos at­žvil­giu pa­nau­do­to fi­zi­nio ir psi­cho­lo­gi­nio smur­to. Mer­gi­na yra sa­kiu­si, kad tuo me­tu, kai bu­vo su­im­ta, ją Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pa­rei­gū­nai mu­šė ke­lis kar­tus, be to, esą jai bu­vo lei­džia­mi, kaip ji ma­no, psi­chot­ro­pi­niai vais­tai.

„Pir­ma­sis su­mu­ši­mas bu­vo areš­ti­nė­je, vė­liau, kai ru­sai at­va­žia­vo. Pir­ma ap­klau­sa bu­vo su J. Lau­ciu­mi Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je, o ki­tą die­ną, ne­ži­nau ku­rią, bu­vau iš­vež­ta į ne­ži­no­mą bal­tą pa­sta­tą“, – žur­na­lis­tams yra sa­kiu­si E. Ku­sai­tė. Ji spė­ja, kad bu­vo ve­ža­ma į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą.

Mer­gi­na tei­gė, kad jai at­si­sa­kius duo­ti pa­ro­dy­mus prieš Ru­si­jo­je su­lai­ky­tus drau­gus, esą „pa­si­py­lė keiks­mai, smū­giai – ir spar­dė, ir dau­žė, ir tran­kė į že­mę pa­ė­mę už plau­kų“. Eg­lės tei­gi­mu, ji bu­vo tri­jų Ru­si­jos pa­rei­gū­nų su­muš­ta ir jų gra­si­ni­mų ap­klau­sų me­tu su­lau­kė ba­lan­džio pra­džio­je. Kal­ti­na­mo­ji tvir­ti­no iš pat pra­džių ne­si­skun­du­si, nes bi­jo­jo dėl ar­ti­mų­jų.

Šį kar­tą by­la vy­ko trum­pai – kal­ti­na­mo­ji pa­si­nau­do­jo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta tei­se pa­reikš­ti nu­ša­li­ni­mą by­lą nag­ri­nė­jan­čiam tei­sė­jui Pet­rui Kar­ve­liui. E. Ku­sai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad tei­sė­jas ga­li bū­ti ša­liš­kas, nes va­sa­rį jai ki­to­je by­lo­je dėl gra­si­nan­čios SMS ži­nu­tės pro­ku­ro­rui J. Lau­ciui pri­ėmė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį. Šį ver­dik­tą nu­teis­to­ji ape­lia­ci­ne tvar­ka yra ap­skun­du­si Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Kal­ti­na­mo­ji teis­me sa­kė: „Ma­nau, kad tei­sė­jas yra ga­li­mai pri­klau­so­mas nuo Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ir pro­ku­ro­rų“. E. Ku­sai­tės pra­šy­mas buvo pa­ten­ki­ntas – jos by­lą nag­ri­nės ki­tas tei­sė­jas.

Nuotraukoje: terorizmu kaltinama Eglė Kusaitė.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.03.20

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.