Ekonomikos augimo tempai nėra šalies išsivystimo rodiklis


Ge­gu­žės vi­du­ry­je bu­vo pra­neš­ta, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) prog­no­za­vo, jog Lie­tu­vos eko­no­mi­ka ky­la vos ne spar­čiau­siai vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), iš­sky­rus Len­ki­ją. EK prog­no­zuo­ja, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je šie­met spar­čiau­siai eko­no­mi­ka kils Len­ki­jo­je, o di­džiau­sias smu­ki­mas lau­kia Grai­ki­jos. Vi­soms 27 ES ša­lims EK prog­no­zuo­ja nu­li­nį au­gi­mą šiais me­tais, o 2013-ai­siais – 1,3 proc. EK skai­čia­vi­mai esą ro­do, kad šiais me­tais Lie­tu­vos ūkio au­gi­mas pa­sieks 2,4 proc., o ki­tą­met, jei Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ka ne­si­keis, BVP iš­augs 1 proc.

Pa­gal da­bar­ti­nius skai­čia­vi­mus, ki­tais me­tais ge­riau­sių eko­no­mi­kos re­zul­ta­tų ES pa­sieks trys Bal­ti­jos ša­lys – spar­čiau­siai augs Es­ti­jos, lė­čiau Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ūkiai. Ta­čiau ne­dar­bas 2013-ai­siais, nors ir ly­gi­nant su šie­met Lie­tu­vo­je su­ma­žė­sian­čiu 1 pro­cen­ti­niu punk­tu, vis dar iš­liks di­des­nis nei ES vi­dur­kis. In­flia­ci­ja Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su da­bar­ti­niu ro­dik­liu, ir šie­met, ir ki­tą­met tu­rė­tų su­ma­žė­ti.

Ki­ta ver­tus, ge­ros eko­no­mi­nės prog­no­zės dar ne­reiš­kia, kad ša­lis yra sėk­min­ga­me ke­ly­je. Žy­miai ge­res­nių re­zul­ta­tų, kaip prog­no­zuo­ja­ma, pa­sieks daug kitų pa­sau­lio ša­lių, ir tie po­ky­čiai yra la­bai di­de­li. Ta­čiau be­veik vi­sos tos „sėk­min­gos“ ša­lys įei­na į stip­riai at­si­li­ku­sių vals­ty­bių gru­pę. Štai ko­kius eko­no­mi­nius ro­dik­lius Pa­sau­lio Ban­kas prog­no­zuo­ja kai ku­rioms „stip­riai eko­no­miš­kai be­si­vys­tan­čioms“ ša­lims 2013–2014 me­tais.

Pa­gal eko­no­mi­nio au­gi­mo prog­no­zes Lie­tu­vą la­bai stip­riai pra­len­kia to­kios ša­lys: 29-ojo­je vie­to­je esan­ti Bot­sva­na (12,1 proc. au­gi­mas), 28-ojo­je vie­to­je esan­tis Kon­gas (12,3 proc. au­gi­mas), 27-ąją vie­tą už­iman­tis Ta­dži­kis­ta­nas (12,3 proc. au­gi­mas), to­liau Pa­na­ma (12,6 proc.), Zam­bi­ja (12,9 proc.), Gvi­nė­ja (12,9 proc.), Ža­lio­jo Ky­šu­lio Res­pub­li­ka (13,0 proc.), Viet­na­mas (13,2 proc.), In­do­ne­zi­ja (13,2 proc., pri­klau­so Di­džia­jam 20-ui G20), Ni­ge­ris (13,3 proc.), Ban­gla­de­šas (13,3 proc.), Kam­bo­dža (13,5 proc.), Uz­be­ki­ja (13,6 proc.), Ka­zach­sta­nas (13,7 proc.), Tan­za­ni­ja (13,9 proc.), Ga­na (14,0 proc.), Kon­go De­mo­kra­tinė Res­pub­li­ka (14,0 proc.), Ni­ge­ri­ja (14,3 proc.), In­di­ja (14,5 proc.), Hai­tis (14,5 proc.), An­go­la (14,7 proc.), Ugan­da (14,8 proc.), Etio­pi­ja (15,2 proc.), Ru­an­da (15,5 proc.), Mo­zam­bi­kas (15,6 proc.), La­o­sas (15,6 proc.), 3-iąją vie­tą Ki­ni­ja (su 17,72 proc. au­gi­mu ne­se­niai pra­len­kė Ja­po­ni­ją), ant­rą­ją vie­tą Sie­ra Le­o­nė (19,5 proc. au­gi­mas) ir pir­mo­je vie­to­je pa­gal eko­no­mi­kos au­gi­mą pa­siek­sian­tis Ira­kas (25,4 proc. au­gi­mas).

Vi­so­se šio­se ša­ly­se prog­no­zuo­ja­ma, kad 2012–2014 ben­dras vi­suo­me­ni­nis pro­duk­tas (BVP) augs 5,5–6,5 proc., kai ku­rio­se – net iki 10 proc., o vie­no­je (Sie­ra Le­o­nė­je) 2012 me­tais pa­kils net 44,5 proc. (tie­sa, ki­tais me­tais BVP au­gi­mo tem­pai su­ma­žės iki 11 proc.).

Pa­sau­lio Ban­ko pri­sta­ty­to­je ata­skai­to­je „Pa­sau­lio eko­no­mi­kos per­spek­ty­vos“ iš 29 vals­ty­bių 16 yra Af­ri­ko­je, sep­ty­nios – Piet­ry­čių Azi­jo­je, trys – Vi­du­rio Azi­jo­je, dvi – Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je ir vie­na – Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se. De­vy­nios iš są­ra­še mi­ni­mų ša­lių eks­por­to sri­ty­je pa­si­kliau­ja naf­ta, o ki­tos pen­kios pri­klau­so nuo dei­man­tų ir auk­so eks­por­to. Pa­grin­di­nis pa­ja­mų šal­ti­nis pen­kio­se mi­ni­mų vals­ty­bių – tu­riz­mas.

Ke­lioms ša­lims eko­no­mi­kos au­gi­mą su­tei­kia kles­tin­tis že­mės ūkis. Trys vals­ty­bės pri­klau­so Di­džia­jam 20-ui (G20). Tad aki­vaiz­džiai ma­to­me, jog pa­ste­bi­mas di­de­lis at­si­li­ku­sių, iš ža­lia­vų ar eks­por­to bei pa­slau­gų sek­to­riaus sa­vo ūkį stip­ri­nan­čių vals­ty­bių eko­no­mi­nis au­gi­mas. To­dėl ne vi­sa­da ga­li­ma džiaug­tis ir gir­tis eko­no­mi­kos au­gi­mo ro­dik­liais – jais la­biau pa­si­žy­mi at­si­li­kę kraš­tai.

2012.07.08

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.