Estai nesuprato Lietuvos pozicijos dėl AE


Ne­pa­ten­kin­tas ne­aiš­kiais Lie­tu­vos pla­nais

Lie­tu­vo­je lan­kę­sis Es­ti­jos pre­zi­den­tas To­mas Hen­dri­kas Il­ve­sas tei­gė, jog Lie­tu­vai pa­tei­kus ge­rą pa­siū­ly­mą Es­ti­ja da­ly­vaus stei­giant ben­drą įmo­nę Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­to plė­to­ji­mui.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je Es­ti­jos pre­zi­den­tas sa­kė: „Jei tas pa­siū­ly­mas ka­da nors bus pa­teik­tas, pre­zi­den­tė apie tai jau kal­bė­jo, mes lau­kia­me pa­siū­ly­mo. Man bū­tų sun­ku ką nors pa­sa­ky­ti spe­ku­liuo­jant, ką mes da­ry­tu­me, jei pa­siū­ly­mas bus pa­teik­tas. Bet aš pa­sa­ky­čiau, jei tai bus ge­ras pa­siū­ly­mas, mes to im­si­mės“.

Ja­po­ni­jos ben­dro­vė „Hi­ta­chi“ stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju į ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą bu­vo pa­si­rink­ta 2011 me­tų va­sa­rą, o įsta­ty­mų pro­jek­tai pa­teik­ti 2012 me­tų ru­de­nį, prieš pat Sei­mo rin­ki­mus. Pa­gal anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pa­reng­tą pla­ną, ben­dra­dar­biau­jant su „Hi­ta­chi“, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, Vi­sa­gi­ne bū­tų sta­to­mas 1380 me­ga­va­tų ga­lin­gu­mo re­ak­to­rius.

Sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą lė­tais Lie­tu­vos tem­pais ato­mi­nė­je ener­ge­ti­ko­je ir ki­to­se sri­ty­se Es­ti­jos pre­zi­den­tas bu­vo iš­reiš­kęs ir pa­skelb­ta­me in­ter­viu „Ver­slo ži­nio­se“. Pa­sak pre­zi­den­to, ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tui Lie­tu­vo­je jau dau­giau nei sep­ty­ne­ri me­tai, o nie­ko ne­pa­da­ry­ta.

Pa­klaus­tas, ką Es­ti­ja ma­no apie Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą Lie­tu­vo­je, Es­ti­jos pre­zi­den­tas sa­kė: „Es­ti­ja ma­no, kad kom­pa­ni­ja tu­ri ap­si­spręs­ti. Tai trun­ka jau dau­giau nei sep­ty­ne­rius me­tus, o nie­ko ne­pa­da­ry­ta. Pro­jek­tas bu­vo ati­dė­lio­ja­mas, nu­trau­kia­mas ir vėl pra­de­da­mas. Iš pra­džių – Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va. Pas­kui – dar ir Len­ki­ja. Ta­da vėl be Len­ki­jos. Ta­da kal­bos apie ben­drą įmo­nę, vė­liau at­si­sa­ky­ta ben­dros įmo­nės. Vi­sa tai su­kė­lė di­de­lį su­sier­zi­ni­mą. O dar re­fe­ren­du­mas…“

Anot T. H. Il­ve­so, pa­na­ši pa­dė­tis ir „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­te: „Es­ti­ja bai­gė sa­vo „Rail Bal­ti­ca“ da­lį. Prieš dve­jus me­tus Es­ti­ja bu­vo at­li­ku­si 95 proc., Lie­tu­va – 5 proc., o Lat­vi­ja – 0 proc. dar­bų. Mes jau nu­si­pir­ko­me vi­siš­kai nau­jų šiuo­lai­kiš­kų trau­ki­nių. Ne­ži­nau, ku­rį eta­pą da­bar yra pa­sie­ku­sios ki­tos ša­lys. Su „Rail Bal­ti­ca“ bu­vo pro­ga nu­veik­ti kai ką tik­rai svar­baus“.

Pre­zi­den­tės ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bė neap­si­pren­dė

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, su­si­ti­ku­si su Lie­tu­vo­je be­si­lan­kan­čiu Es­ti­jos pre­zi­den­tu T. H. Il­ve­su, sa­kė, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ga­lų ga­le tu­ri pa­teik­ti vie­nin­gą po­zi­ci­ją dėl Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės. Pre­zi­den­tė po­kal­by­je su Es­ti­jos va­do­vu ap­gai­les­ta­vo: „Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė dar ne­tu­ri aiš­kaus spren­di­mo. Aš esu siū­liu­si po­li­ti­nėms par­ti­joms pa­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu, pa­si­ra­šy­ti sa­vo­tiš­ką me­mo­ran­du­mą, ta­čiau tai vis dar nė­ra pa­da­ry­ta. To­dėl nė­ra ir aiš­ku­mo“.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pri­dū­rė, kad „kal­tin­ti kai­my­nų tik­rai ne­ga­li­ma dėl to, ko pa­tys ne­su­ge­ba­me pa­da­ry­ti“. Pa­sak jos, Es­ti­jos pa­rei­gū­nai tei­sin­gai el­gia­si sa­ky­da­mi, jog yra ne­aiš­ku, ar Lie­tu­va no­ri nau­jo­sios ato­mi­nės jė­gai­nės, ar ne. Tar­si pa­neig­da­ma A. But­ke­vi­čiaus vy­riau­sy­bės pa­teik­tus skai­čia­vi­mus apie ato­mi­nės ener­ge­ti­kos pro­jek­tų vyk­dy­mų ga­li­my­bę ir pri­sta­čius juos Es­ti­jos pu­sei, D. Gry­baus­kai­tė tei­gė: „Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė dar ne­pri­ėmė ga­lu­ti­nio sa­vo spren­di­mo. Aš pa­ra­gi­nau vi­sas po­li­ti­nes par­ti­jas at­skleis­ti sa­vo po­zi­ci­jas ir pa­si­ra­šy­ti tam tik­rą po­li­ti­nio su­pra­ti­mo me­mo­ran­du­mą ne tik dėl bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos, bet ir dėl ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos. Tai tu­ri bū­ti vi­sų Lie­tu­vos par­ti­jų nuo­sa­vy­bė, bet tai dar nė­ra pa­da­ry­ta. Vy­riau­sy­bė vis dar ati­de­da ga­lu­ti­nius spren­di­mus. Ži­no­ma, mū­sų kai­my­nai pa­teiks klau­si­mus, nes iš mū­sų Vy­riau­sy­bės vis dar nė­ra aiš­ku­mo“.

Es­ti­jos va­do­vo aki­vaiz­do­je Pre­zi­den­tė dės­tė sa­vo nuo­sta­tas apie Lie­tu­vos, kaip ma­žos re­gio­no ša­lies, ku­ri „pa­ti­ria di­de­lį spau­di­mą dėl elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos po­rei­kio“, ne­ge­bė­ji­mą ap­si­spręs­ti dėl bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos: „Lie­tu­va tu­ri pa­tir­ties su ato­mi­ne elek­tri­ne, o to­kioms ma­žoms ša­lims su ne­di­de­liais ener­ge­ti­niais iš­tek­liais yra ge­rai ir pel­nin­ga tu­rė­ti ke­lis šal­ti­nius. Ko­dėl Suo­mi­jai yra įma­no­ma pa­si­sta­ty­ti penk­tą­jį re­ak­to­rių, o mes vi­si, bū­da­mi daug­maž to­kio pa­ties dy­džio kaip Suo­mi­ja, ne­su­ge­ba­me pa­sta­ty­ti nė vie­no. Jei Suo­mi­ja su­ge­ba, ko­dėl mes ne?“

Prem­je­ras siū­lė ne­skleis­ti me­lo

Es­ti­jos pre­zi­den­tui sa­kant, kad jo ša­lis da­ly­vau­tų stei­giant ben­drą įmo­nę Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­to plė­to­ji­mui, jei tik Lie­tu­va pa­teik­tų ge­rą pa­siū­ly­mą, o pre­zi­den­tei aiš­ki­nant apie sa­vo Vy­riau­sy­bės neap­si­pren­di­mą, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, kad Lie­tu­va jau iš­ty­rė ga­li­my­bes kur­ti bran­duo­li­nę ener­ge­ti­ką ir to­kius sa­vo skai­čia­vi­mus pa­tei­ku­si tiek Es­ti­jai, tiek Lat­vi­jai prieš dau­giau nei mė­ne­sį.

In­ter­viu LR ra­di­jui A. But­ke­vi­čius kal­bė­jo: „Jau Es­ti­jai yra pa­teik­ti pa­siū­ly­mai prieš ge­rą mė­ne­sį. La­bai keis­ta, kad pas­ta­ruo­ju me­tu yra kal­ba­ma, kad Vy­riau­sy­bė neap­si­spren­dė, Vy­riau­sy­bė ne­ži­no. Tie žmo­nės, ku­rie apie tai kal­ba, tu­rė­tų pri­si­im­ti tam tik­rą at­sa­ko­my­bę ir ne­skleis­ti to­kio me­lo. Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to at­lik­ta stu­di­ja yra pri­sta­ty­ta ir Es­ti­jai, ir Lat­vi­jai. Yra nu­ma­ty­tos są­ly­gos, ko­kio­mis bū­tų ga­li­ma ato­mi­nę elek­tri­nę sta­ty­ti, bet tik ra­dus ben­drą su­ta­ri­mą su part­ne­riais“.

Prem­je­ras gal­vo­je tu­rė­jo ener­ge­ti­kų ir eko­no­mis­tų pa­da­ry­tus ty­ri­mus dėl ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos ga­li­my­bių ir iš­lai­dų, iš ku­rių aiš­kė­ja di­de­lės są­nau­dos to­kiems pro­jek­tams, kaip A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bės pas­ku­ti­nį mė­ne­sį prieš rin­ki­mus pri­sta­ty­tas pro­jek­tas su „Hi­ta­chi“ fir­mos pa­se­nu­sio mo­de­lio bran­duo­li­niu re­ak­to­riu­mi, ku­riam Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ru­de­nį vy­ku­sia­me re­fe­ren­du­me ne­pri­ta­rė. Vi­sa tai ša­lį at­ve­dė į ne­aiš­kią po­zi­ci­ją bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos klau­si­mu ir po to­kio gy­ven­to­jų spren­di­mo nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė iki šiol svars­to, ką da­ry­ti su jau pa­reng­tu pro­jek­tu.

Ne­aiš­ku ir Es­ti­jos mi­nist­rui

Lan­ky­da­ma­sis Es­ti­jos pre­zi­den­to vieš­na­gės me­tu vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ir Es­ti­jos eko­no­mi­kos fo­ru­me, Es­ti­jos eko­no­mi­kos ir trans­por­to mi­nist­ras Ju­ha­nas Part­sas žur­na­lis­tams sa­kė, kad nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės (AE) Lie­tu­vo­je pro­jek­tas tu­ri bū­ti eko­no­miš­kai pa­grįs­tas, o pa­čios Lie­tu­vos aiš­ki po­zi­ci­ja yra le­mia­ma.

Mi­nist­ras tei­gė: „Mū­sų po­žiū­riu, in­ves­ti­ci­nis bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos pro­jek­tas tu­ri bū­ti eko­no­miš­kai įti­ki­mas. Tai nė­ra tik kli­šė. Mes ku­ria­me ben­drą elek­tros rin­ką, tai­gi ga­mi­na­ma elek­tra tu­ri bū­ti kon­ku­ren­cin­ga ly­gi­nant su iš ki­tų iš­tek­lių pa­ga­min­ta ener­gi­ja. Tai yra svar­biau­sia šio pro­jek­to pro­ble­ma. Jei­gu mes jos ne­iš­sprę­si­me, bus la­bai sun­ku pa­ska­tin­ti ką nors in­ves­tuo­ti į šį pro­jek­tą“.

Anot jo, Lie­tu­va tu­ri la­bai aiš­kiai su­for­muo­ti ir iš­dės­ty­ti sa­vo pa­čios po­žiū­rį į nau­ją AE: „Žvel­giant iš mū­sų per­spek­ty­vos, ša­lies šei­mi­nin­kės at­sa­ko­my­bė yra svar­biau­sia. To­dėl aš pa­ska­tin­čiau Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ar ji no­ri in­ves­tuo­ti į šį pro­jek­tą, ar ne. Jei­gu tai yra ne­la­bai aiš­ku, la­bai sun­ku mums ar Es­ti­jos kom­pa­ni­jai žvelg­ti į šį pro­jek­tą kaip į ga­li­my­bę“.

Es­ti­jos mi­nist­ras aiš­ki­no, kad bū­na at­ve­jų, kai il­gai kal­bant apie ato­mi­nės ener­ge­ti­kos kū­ri­mą tas klau­si­mas dings­ta iš aki­ra­čio. To­kiu pa­vyz­džiu Eu­ro­po­je jis lai­ko, pa­vyz­džiui, Aust­ri­ją, ku­rio­je „dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį bu­vo in­ves­tuo­ta į ato­mi­nę elek­tri­nę, ta­čiau ji nie­ka­da ne­pra­dė­jo dirb­ti to­dėl, kad jos žmo­nės pa­sa­kė ne­no­rin­tys bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos sa­vo ša­ly­je“.

To­dėl, kaip sa­kė mi­nist­ras, „ypa­tin­gai lem­tin­gas yra la­bai aiš­kus ša­lies šei­mi­nin­kės nu­ta­ri­mas“. Mi­nist­ro tei­gi­mu, Es­ti­jos ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je įvar­di­ja­mi ke­li skir­tin­gi sce­na­ri­jai, ku­rių es­mė – ener­gi­jos di­ver­si­fi­ka­vi­mas.

Es­ti­ja pri­ta­ria pir­mi­nin­ka­vi­mo ES pri­ori­te­tams

Vi­są ant­rą­jį 2013 me­tų pus­me­tį nuo lie­pos 1 die­nos Lie­tu­va pir­mi­nin­kaus Eu­ro­pos Są­jun­gos ta­ry­bai. Ry­šium su tuo lap­kri­čio 28–29 die­no­mis Vil­niu­je vyks Ry­tų part­ne­rys­tės ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­mas. Lie­tu­vo­je lan­kę­sis Es­ti­jos pre­zi­den­tas T. H. Il­ve­sas su ša­lies va­do­ve D. Gry­baus­kai­te ap­ta­rė Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­ori­te­tus.

Jis sa­kė, kad Es­ti­ja dė­lio­tų to­kius pat ak­cen­tus, ko­kius jau su­dės­tė Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Es­ti­jos pre­zi­den­tas sa­kė: „Žiū­rint į pri­ori­te­tus, ku­riuos jūs nu­si­sta­tė­te pir­mi­nin­ka­vi­mui, jei tai bū­tų mū­sų pir­mi­nin­ka­vi­mas, mes tu­rė­tu­me to­kius pat pri­ori­te­tus, pra­de­dant ener­ge­ti­ka, ES skait­me­ni­nės ben­dros rin­kos kū­ri­mu, ir, ži­no­ma, ypa­tin­gos svar­bos mums vi­siems Ry­tų part­ne­rys­te“.

Kal­bė­da­mas apie Ry­tų part­ne­rys­tę jis pa­mi­nė­jo, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga šio­je pro­gra­mo­je nu­vei­kė daug, ta­čiau to ne­ga­na – sa­vo dar­bus tu­ri pa­da­ry­ti ir pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys.

T. H. Il­ve­sas sa­kė, jog jo ša­lis jau­di­na­si tik dėl ben­dros Eu­ro­pos Są­jun­gos va­liu­tos – eu­ro – li­ki­mo, tuo me­tu ki­tos dvi Bal­ti­jos ša­lys yra pri­vers­tos ne­ri­mau­ti ir dėl eu­ro, ir dėl sa­vo na­cio­na­li­nių va­liu­tų.

„Kai Es­ti­jos fi­nan­sų mi­nist­ras nu­vyks­ta į Briu­se­lį ir sė­di eu­ro gru­pės su­si­ti­ki­me, jie vi­si dis­ku­tuo­ja ir jau­di­na­si dėl eu­ro. Kai į Briu­se­lį nu­va­žiuo­ja Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos, kaip su eu­ru su­sie­tų vals­ty­bių, fi­nan­sų mi­nist­rai, jie ne­sė­di su­si­ti­ki­me eu­ro gru­pė­je ir vis dėl­to jau­di­na­si dėl eu­ro ir dar pa­pil­do­mai rū­pi­na­si, kas nu­tiks su li­tu ar la­tu“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė T. H. Il­ve­sas.

Džiau­gia­si abi­pu­siais san­ty­kiais

Svei­kin­da­mas Lie­tu­vos ir Es­ti­jos ver­slo fo­ru­mo da­ly­vius, Es­ti­jos pre­zi­den­tas kal­bė­jo apie eko­no­mi­nius ir pre­ky­bi­nius abie­jų ša­lių san­ty­kius. Jo pa­ste­bė­ji­mu, lie­tu­viai nau­do­ja es­tiš­ką elek­trą ir dė­vi es­tiš­kus kos­tiu­mus, o es­tai pi­la­si Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tą ku­rą ir ap­si­pir­ki­nė­ja „Ma­xi­mo­je“.

Ver­slo fo­ru­me pre­zi­den­tas sa­kė: „Maž­daug kas penk­ta Lie­tu­vo­je su­nau­do­ta elek­tros ki­lo­vat­va­lan­dė at­ke­liau­ja iš Es­ti­jos. Dau­giau nei pu­sė Es­ti­jo­je va­ži­nė­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių va­ro­mos Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tu ku­ru. Lie­tu­vo­je yra tūks­tan­čiai žmo­nių, ku­rie dė­vi „Balt­man“ kos­tiu­mus ir val­go „Al­ma“ jo­gur­tus. O Es­ti­jo­je yra de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie ap­si­pir­ki­nė­ja „Ma­xi­mo­je“ ir mė­gau­ja­si „Per­ga­lės“ šo­ko­la­du“.

T. H. Il­ve­so duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra maž­daug 400 es­tiš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nių, o 42 iš jų re­gist­ruo­tos pra­ėju­siais me­tais. Lie­tu­va yra vie­na po­pu­lia­riau­sių Es­ti­jos tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų kryp­čių. O 2012 me­tais Es­ti­ja bu­vo pir­mo­ji Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jų kryp­tis, ku­ri su­da­rė 765,2 mln. li­tų. Pa­gal tie­sio­gi­nes in­ves­ti­ci­jas Es­ti­ja yra aš­tun­ta, o Lie­tu­va Es­ti­jo­je – šeš­ta.

Ta­čiau, anot Es­ti­jos pre­zi­den­to, la­bai svar­bu nu­ties­ti trans­por­to ir ener­ge­ti­kos jung­tis į li­ku­sią Eu­ro­pos Są­jun­gą: „Aš pir­miau­siai krei­piu dė­me­sį į „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lį ir elek­tros bei du­jų jung­tis, ku­rios bū­tų ne­pri­klau­so­mos nuo tie­kė­jų iš ne Eu­ro­pos Są­jun­gos. Nau­ja­sis Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­tas mums su­tei­kia ga­li­my­bę nu­ties­ti mo­der­nius ke­lius, ku­rių mums trūks­ta“.

Pa­sak Es­ti­jos va­do­vo, jo ša­lis pa­lai­ko Lie­tu­vos sie­kį pri­si­jung­ti prie eu­ro zo­nos ir Tarp­tau­ti­nio eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros agen­tū­ros. „Mes esa­me pa­si­ren­gę su­teik­ti Lie­tu­vai vi­sus pa­ta­ri­mus, ko­kių tik ga­li rei­kė­ti tech­niš­kai pa­si­ruo­šiant per­ėji­mui prie eu­ro. Mes (…) pa­da­rė­me klai­dų, to­dėl ga­li­me pa­sa­ky­ti, ko ne­rei­kė­tų da­ry­ti“, – sa­kė Es­ti­jos pre­zi­den­tas.

Ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­ras ma­no, kad vie­na Lie­tu­va – per ma­ža ša­lis to­kiam pro­jek­tui

Ge­gu­žės 10 die­ną Lie­tu­vo­je lan­kę­sis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­ras Giunt­he­ris Oettin­ge­ris Ura pa­reiš­kęs, kad klau­si­mą, ar sta­ty­ti nau­ją bran­duo­li­nę jė­gai­nę, tu­ri spręs­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė. Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, pa­ti vie­na Lie­tu­va per ma­ža to­kiam pro­jek­tui.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys, su­si­ti­kęs su Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tų na­riais, sa­kė: „Dėl ato­mi­nės ener­ge­ti­kos rei­kia jū­sų Vy­riau­sy­bės spren­di­mo, at­si­žvel­gus į jū­sų moks­li­nin­kų iš­va­das“.

Ki­ta ver­tus, G. Oettin­ge­ris Ura tvir­ti­no, kad Lie­tu­va vie­na ne­ga­lės pa­sta­ty­ti ato­mi­nės elek­tri­nės: „Lie­tu­va vie­na yra per ma­ža to­kiam pro­jek­tui ša­lis“. Kal­bė­da­mas apie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) po­žiū­rį, jis tei­gė, kad ES pa­rei­ga – rei­ka­lau­ti aukš­čiau­sių tech­ni­nių stan­dar­tų, lai­kan­tis ES nu­ma­ty­tų pa­ra­met­rų. G. Oettin­ge­ris Ura pri­mi­nė, kad Eu­ro­po­je nau­do­ja­ma 30 proc. bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos, ta­čiau 18 ša­lių yra nu­ta­ru­sios už­da­ry­ti bran­duo­li­nes jė­gai­nes.

Lie­tu­vo­je lan­kę­sis ko­mi­sa­ras G. Oettin­ge­ris Ura per­spė­jo, kad šiuo me­tu Lie­tu­va yra sil­pno­je po­zi­ci­jo­je, ku­rio­je sun­ku ti­kė­tis lai­mė­ti reikš­min­ges­nių per­ga­lių de­ry­bo­se su „Gaz­prom“. „Vi­so­je Eu­ro­po­je ru­siš­kų du­jų da­lis nė­ra grės­min­gai di­de­lė, ta­čiau Lie­tu­va gau­na 100 proc. du­jų iš Ru­si­jos. Tai nė­ra pri­im­ti­na. Jū­sų Vy­riau­sy­bė yra sil­pno­je po­zi­ci­jo­je – jai rei­kia in­teg­ruo­tis į ben­drą rin­ką“, – po su­si­ti­ki­mo su ša­lies prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi sa­kė G. Oettin­ge­ris Ura.

Ko­mi­sa­ras pa­si­sa­kė už al­ter­na­ty­vias vie­ti­nių ska­lū­nų du­jų pa­ieš­kas: „Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ska­lū­nų du­jų ga­li­my­bės tu­rė­ji­mas yra ge­ras in­stru­men­tas il­ga­lai­kėms de­ry­boms su „Gaz­prom“ ir Ru­si­ja“.

Jis pa­brė­žė, kad bū­ti­na pa­nai­kin­ti ru­siš­kų du­jų mo­no­po­li­ją Lie­tu­vai, ir tam svar­bios al­ter­na­ty­vos, ku­rias ga­li už­tik­rin­ti du­jų jung­tis su Len­ki­ja bei su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las. Ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­kęs už sta­to­mo su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo ir jung­čių plė­to­ji­mo nau­dą, ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­ras ge­ro­kai at­sar­giau kal­bė­jo apie Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės (VAE) pro­jek­tą.

G. Oettin­ge­ris Ura bu­vo at­vy­kęs į Vil­nių, no­rė­da­mas pa­dė­ti pa­si­reng­ti Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mui ener­ge­ti­kos sri­ty­je ir pri­sta­ty­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos dar­bo tiks­lus 2013 me­tų ant­rą­jį ketvirtį.

Nuotraukoje: Es­ti­jos pre­zi­den­tas To­mas Hen­dri­kas Il­ve­sas.

Laikraščio "XXI amžius" priedas "Horizontai"

2013.06.05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *