Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl „Gazprom” piktnaudžiavimo


Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ofi­cia­liai pra­dė­jo ty­ri­mą, ar Ru­si­jos gam­ti­nių du­jų kon­cer­nas „Gaz­prom“ ne­si­nau­do­jo do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių rin­ko­se, taip pa­žeis­da­mas an­ti­mo­no­po­li­nes Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tai­syk­les.

Spren­di­mas pra­dė­ti ty­ri­mą ne­ro­do, ko­kia ga­li bū­ti jo baig­tis, ta­čiau tai reiš­kia, kad jam bus ski­ria­mas pri­ori­te­ti­nis dė­me­sys. Sa­vo veiks­mais Ru­si­jos kon­cer­nas ga­lė­jo pa­žeis­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo su­tar­ties 102 straips­nį. EK at­lie­ka ty­ri­mą dėl tri­jų ga­li­mą kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­čių veiks­mų Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je. Nu­ro­do­ma, kad „Gaz­prom“ ga­lė­jo skai­dy­ti du­jų rin­ką, truk­dy­da­mas lais­vam du­jų tie­ki­mui per ES ša­lių te­ri­to­ri­ją, ga­lė­jo truk­dy­ti di­ver­si­fi­kuo­ti du­jų tie­ki­mą, o su­sie­da­mas gam­ti­nių du­jų ir naf­tos kai­nas, ga­lė­jo nu­sta­ty­ti ne­tei­sin­gas kai­nas klien­tams.

To­kie veiks­mai, jei jie bu­vo tai­ko­mi, ga­li bū­ti lai­ko­mi kon­ku­ren­ci­jos ap­ri­bo­ji­mu, ku­ris le­mia di­des­nes kai­nas ir du­jų tie­ki­mo sau­gu­mo su­trik­dy­mą. Ga­liau­siai, to­kie veiks­mai bū­tų ža­lin­gi ES var­to­to­jams. Per­nai rug­sė­jį EK bu­vo su­ren­gu­si kra­tas „Gaz­prom“ ir jos pa­grin­di­nių Eu­ro­pos klien­tų pa­tal­po­se. Tuo­met ži­niask­lai­da tei­gė, kad to­kius veiks­mus pa­ska­ti­no ir Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė, 2011-ųjų sau­sį pa­tei­ku­si Briu­se­liui ofi­cia­lų skun­dą, kad „Gaz­prom“ pik­tnau­džiau­ja do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi ir truk­do ša­liai li­be­ra­li­zuo­ti ener­gi­jos rin­ką ir ke­lia pa­vo­jų ša­lies il­ga­lai­kiam ener­ge­ti­niam sau­gu­mui.

Ne­ti­kė­tos kra­tos bu­vo at­lik­tos dvi­de­šim­ty­je ob­jek­tų de­šim­ty­je (dau­giau­sia Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos) ša­lių, įskai­tant „Gaz­prom“ pa­tal­pas Vo­kie­ti­jo­je ir Če­ki­jo­je, ir „Lie­tu­vos du­jo­se“. Pa­tik­ros at­lik­tos įmo­nė­se, ku­rios ar­ba įta­ria­mos ne­kon­ku­ren­ci­ne prak­ti­ka, ar­ba, kaip spė­ja­ma, ga­li tu­rė­ti in­for­ma­ci­jos apie įta­ria­mą pik­tnau­džia­vi­mą. Be­je, Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei pri­klau­so 17,7 proc. „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jų, „Gaz­prom“ – 37,06 proc., Vo­kie­ti­jos „E. ON Ruhr­gas In­ter­na­tio­nal“ – 38,9 proc. ak­ci­jų.

2011 me­tais „Gaz­prom“ už­dir­bo be­veik 45 mlrd. JAV do­le­rių pel­no. Lie­tu­va sie­kia, kad „Gaz­prom“ par­duo­da­mų du­jų kai­na bū­tų sie­ja­ma ne su naf­tos pro­duk­tų kai­no­mis, o su kur kas pi­ges­nio ir ši­lu­mos ūky­je jau pla­čiai nau­do­ja­mo bio­ku­ro kai­na. Gam­ti­nių du­jų tie­ki­mo ir skirs­ty­mo ben­dro­vės „Lie­tu­vos du­jų“ ir „Gaz­prom“ pa­si­ra­šy­to­je il­ga­lai­kė­je (iki 2015 me­tų) du­jų tie­ki­mo su­tar­ty­je įtvir­tin­ta kai­nos for­mu­lė nu­ma­to, kad du­jų kai­na pri­klau­so nuo naf­tos ir jos pro­duk­tų kai­nos pa­sau­lio rin­ko­se. Ši for­mu­lė at­si­ra­do 2008 me­tais, „ty­liai“ pa­kei­tus anks­tes­nę, 2004-ai­siais pa­si­ra­šy­tą for­mu­lę, to­dėl Lie­tu­va sie­kia, kad jai tie­kia­mų du­jų kai­na da­bar bū­tų su­sie­ta su bio­ku­ro kai­na.

Prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius tei­gė, kad Eu­ro­pos ko­mi­si­jos spren­di­mas pra­dė­ti ty­ri­mą dėl „Gaz­prom“ el­ge­sio Eu­ro­pos rin­ko­se ga­li pa­keis­ti įmo­nės el­ge­sį bei de­ry­bo­se stip­ri­na Lie­tu­vos po­zi­ci­ją, de­ran­tis dėl kai­nų. Prem­je­ras taip pat pa­reiš­kė, kad Ru­si­jos du­jų mo­no­po­li­nin­kas „Gaz­prom“ tu­rė­tų grei­tai keis­ti sa­vo kai­nų po­li­ti­ką ir at­ly­gin­ti nuos­to­lius Lie­tu­vai už jai tai­ky­tas di­des­nes par­duo­da­mų du­jų kai­nas.

Ta­čiau A. Ku­bi­lius ne­nu­ro­dė, apie ko­kio dy­džio nuos­to­lius kal­ba. Pa­sak prem­je­ro, Eu­ro­po­je jau yra pre­ce­den­tų, kai įmo­nės už pa­na­šius pa­žei­di­mus pri­va­lė­jo su­mo­kė­ti. Jau skai­čiuo­ja­ma, kad „Gaz­prom“ gre­sia di­de­lė bau­da – iki 10 proc. me­tinių pa­ja­mų. Ru­si­jos kon­cer­no įplau­kos iš du­jų par­da­vi­mo už­sie­ny­je per­nai sie­kė apie 57 mlrd. JAV do­le­rių, tad jei bū­tų pa­skir­ta mak­si­ma­li bau­da, ji ga­lė­tų siek­ti iki 5,7 mlrd. do­le­rių (apie 15,7 mlrd. li­tų). Pa­pras­tai to­kie ty­ri­mai ES vyks­ta la­bai il­gai, ta­čiau ši by­la lai­ko­ma pri­ori­te­ti­ne, o tai yra blo­gas žen­klas „Gaz­prom“.

Ta­čiau Ru­si­jos du­jų mil­ži­nas su­dė­ti gin­klų ne­ke­ti­na. Ma­žin­ti du­jų kai­nų Eu­ro­pos var­to­to­jams ir­gi ne­pla­nuo­ja. Ru­si­jos eko­no­mi­kos plėt­ros mi­nis­te­ri­ja su „Gaz­prom“ pa­skel­bė du­jų kai­nų ES pir­kė­jams prog­no­zę: 2013 me­tais – 361,6 do­le­rio už 1000 ku­bi­nių met­rų, 2014 me­tais – 351,7 do­le­rio, o 2015 me­tais – 366,1 do­le­rio. Da­bar­ti­niu kur­su tai būtų be­veik tūks­tan­tis li­tų, t.y. vie­nas li­tas už kub. met­rą. Lie­tu­va už tūks­tan­tį ku­bi­nių met­rų šių me­tų rug­pjū­tį mo­kė­jo 1578 li­tus (įskai­čius ga­lios ir trans­por­ta­vi­mo mo­kes­čius) – bran­giau­siai vi­so­je ES.

Ru­si­jos du­jų mo­no­po­li­nin­ko „Gaz­prom“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Alek­san­dras Med­ve­de­vas iš­kart pa­reiš­kė: „Lie­tu­va, esan­ti vie­na iš EK ty­ri­mo pro­vo­ka­to­rių, ne­su­pran­ta kontr­akto, ku­rį no­ri ap­tar­ti su „Gaz­prom“, pa­ra­met­rų“. Ir pa­gy­rė Lie­tu­vos ben­dro­vę „Ache­mą“: „Tuo tar­pu šie klau­si­mai su vie­na pa­grin­di­nių du­jų pir­kė­jų – ben­dro­ve „Ache­ma“ – yra iš­spręs­ti il­gam“.

A. Med­ve­de­vas pra­ne­šė ke­ti­nan­tis ar­ti­miau­siu me­tu su­si­tik­ti su ES kon­ku­ren­ci­jos ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju. Anot jo, „Gaz­prom“ bu­vo re­for­mų Eu­ro­pos rin­ko­je pio­nie­rius, to­liau ken­čia dėl pri­ėji­mo prie du­jo­tie­kių blo­ka­vi­mo, bet pai­so ša­lių, ku­rio­se dir­ba, įsta­ty­mų. A, Med­ve­de­vas sa­kė: „Ti­kiuo­si, kad mums pa­vyks dia­lo­go su EK bū­du iš­spręs­ti iš­ki­lu­sius klau­si­mus. Pla­nuo­ju ar­ti­miau­siu me­tu su­si­tik­ti su ES kon­ku­ren­ci­jos ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju ir, žvelg­da­mas jam į akis, ap­tar­ti vi­sus klau­si­mus“.

Ru­si­jos du­jų mo­no­po­li­nin­kės „Gaz­prom“ va­do­vy­bė esą ra­do bū­dą, kaip iš­veng­ti ap­ri­bo­ji­mų, ben­dro­vei už­krau­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to, ku­ris­ bu­vo pa­reng­tas 2009 me­tais. Jis ap­ima še­šis eu­ro­pi­nius tei­sės ak­tus, nu­ma­tan­čius ap­ri­bo­ji­mus ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je veik­lą vyk­dan­čioms ver­ti­ka­liai in­teg­ruo­toms ben­dro­vėms. Ru­si­jos „Gaz­prom“ ma­ny­mu, šie tei­sės ak­tai nu­kreip­ti prieš ją, kaip pa­grin­di­nį du­jų vamz­dy­nais tie­kė­ją Eu­ro­pai. „Gaz­prom“ nu­spren­dė re­struk­tū­ri­zuo­ti Eu­ro­po­je esan­čius ak­ty­vus pre­ky­bos ir lo­gis­ti­kos sri­ty­je – t.y. di­dži­ą­ją ak­ty­vų da­lį iš eks­por­tu už­si­i­man­čios ant­ri­nės ben­dro­vės per­leis­ti pa­grin­di­nei.

Ta­čiau tai bū­tų pa­di­di­nę di­vi­den­dų srau­to Vo­kie­ti­jos lyg­me­niu ap­mo­kes­ti­ni­mą, už­krau­sian­tį pa­pil­do­mų mo­kes­ti­nių iš­lai­dų naš­tą skirs­tant ant­ri­nės ben­dro­vės „Gaz­prom Ger­ma­nia“ di­vi­den­dus. Bu­vo pa­siū­ly­ta ki­ta su­dė­tin­ga sche­ma, įtrau­kian­ti ke­lias tar­pi­nes Vo­kie­ti­jos ben­dro­ves.

Du­jas to­liau eks­por­tuos ben­dro­vė „Gaz­prom Ex­port“ pa­gal il­ga­lai­kes su­tar­tis. Šiai ben­dro­vei bus pa­ti­kė­ti ak­ty­vai, su­si­ję su du­jų tie­ki­mu, pa­vyz­džiui, iš Vi­du­rio Azi­jos („Gaz­prom Schweiz AG“), bei at­ski­ri ak­ty­vai, ku­rių pre­ky­bi­nė veik­la jau ar­ti­miau­siu me­tu bus su­stab­dy­ta. „Gaz­prom“ jau pa­si­ren­gęs su­si­dur­ti su vi­sais tur­to re­or­ga­ni­za­vi­mo mo­kes­čių pa­da­ri­niais: iš vi­so mo­kes­čių pa­da­ri­nių su­ma ga­li siek­ti net 600 mln. Sun­kiau­sia mo­kes­čių naš­ta pri­slėgs „Gaz­prom Ex­port“.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.10.04

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *