Gera valia ar gera afera?


2012 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės posėdyje buvo bandoma įvykdyti geros valios ar  kitaip geros aferos aktą, kuris buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seime 2011 m. birželio mėn. 21 d. pavadinimu Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas (toliau tekste – Geros valios įstatymas).

Svarstant Geros valios įstatymą 2011-06-21 LR Seimo posėdyje valdančiosios daugumos atstovas LR seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras pareiškė, kad  „ Iš tie­sų Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo kon­tak­tai yra su ab­so­liu­čia dau­gu­ma Lie­tu­vos žy­dams at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų ar­ba or­ga­ni­za­ci­jų jun­gi­niu, ir vie­nin­te­lė Kau­no ben­druo­me­nė ne­su­tin­ka.

Tu­ri­me ras­ti kom­pro­mi­są ir, aš ma­nau, kad ra­dus kom­pro­mi­są ir Kau­no žy­dų ben­druo­me­nė bus pri­vers­ta įsi­trauk­ti į šį pro­ce­są ir da­ly­vau­ti val­dant fon­dą, teik­ti pro­jek­tus ir ly­giai ly­giai su vi­sais ki­tais pa­nau­do­ti lė­šas, ku­rios ir bus ski­ria­mos kaip kom­pen­sa­ci­ja už ho­lo­kaus­tą.“ (citata iš 2011-06-21 seimo posėdžio stenogramos).

Kompromisą rado – Terezino deklaraciją. Remtasi Terezino deklaracija, tačiau visiškai nesigilinant į jos nuostatas, kuriose rekomenduojama, kad valstybės vadovaujantis teisingumo principais sudarytų sąlygas teisingai kompensacijai, kad procesas būtų paprastas, prieinamas, skaidrus ir operatyvus bei atitiktų nacionalinę teisę.

Terezino deklaracija rekomenduoja valstybėms dėti visas pastangas perduoti konfiskuotą žydų religinių bendruomenių turtą, žydų religinėms bendruomenėms, nesant galimybės turto grąžinti natūra išmokėti teisingą kompensaciją bei saugoti ir atstatyti žydų religinį paveldą. Nukentėjusiems nuo Holokausto sudaryti sąlygas per nacionalinius aktus gauti didesnę pensiją, įvairias socialines lengvatas, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas.

Geros valios įstatymas priimtas, neatsižvelgiant į  LR seimo teisės departamento, Kauno žydų religinės bendruomenės, seimo narių:  Dalios Kuodytės, Gintaro Songailos, Eriko Tamašausko, Algirdo Syso pastabas, pasiūlymus bei perspėjimus apie tai, kad svarstomas įstatymo projektas, kurio tikslas yra istorinio teisingumo atstatymas, o ne bendruomenių supriešinimas.

Kauno žydų religinė bendruomenė ne kartą raštu LR Vyriausybei, LR teisingumo ministerijai LR seimo nariams ir viešu pareiškimu išreiškė nuogąstavimus, kad Geros valios įstatymas yra skirtas siauram rateliui fizinių asmenų, kuris prisidengdamas skambiais organizacijų pavadinimais (Lietuvos žydų bendruomenė, Lietuvos žydų religinė bendrija, Amerikos žydų komitetas) bando įteisinti, tik jiems naudingą tiesą, manipuliuodami Holokaustu kaip ypatingu diplomatiniu ginklu.

Ruošiant ir svarstant Geros valios įstatymo projektą, jau buvo įkurta viešoji įstaiga „Lietuvos žydų paveldo fondas. Geros valios įstatymo pagrindiniu tikslu tapo – kompensuoti už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą ne pačioms religinėms bendruomenės, o asociacijai – Lietuvos žydų bendruomenei ir jau įsteigtam Fondui.  Tikslui pasiekti buvo pateikiami melagingi argumentai, jog neva nėra Lietuvoje tradicinių žydų religinių bendruomenių ir jų teisių perėmėjų. Buvo bandoma dėti lygybės ženklą tarp žydų religinės bendruomenės ir  asociacijos – žydų bendruomenės, neva tai, vienas ir tas pats. 

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje tradicinė žydų gyvenimo sankloda, kuri rėmėsi vieningu žydų tapatybės pagrindu suiro. Nuo 1925 metų Lietuvos Nepriklausomos valstybės pripažintas žydų bendrijos tipas – tikybinė žydų bendruomenė. Būta bandymų, iš žydų socialistų grupuočių, nusavinti religinės paskirties turtą  ir perduoti sekuliarioms žydų organizacijoms. Bet, 1927 m. pabaigoje vidaus reikalų ministras Ignas Musteikis nusprendė, kad sekuliarios organizacijos neturi teisės perimti ar nusavinti religinio turto.

Istorija kartojasi, asociacija – Lietuvos žydų bendruomenė į pagalbą pasitelkdama Amerikos žydų politinę organizaciją, per nuolankų ir palankų LR Vyriausybės Ministrą pirmininką Andrių Kubilių, Ministro pirmininko tarnybos kanclerį D. Matulionį, sukurpia planą, kaip išfiltruoti anot Deivido Matulionio, tradicines žydų religines bendruomenes iš proceso, teigiant, kad nėra Lietuvoje žydų tradicinių religinių bendruomenių ar jų teisių perėmėjų. Sėkmingam plano įgyvenimui įtraukiami reikalingi ir patikrinti asmenys, kurie fondo kūrimą ir įstatų svarstymą laikys patikimai po devyniais užraktais, kad jokie nefiltruoti nesužinotų ir nepatektų.

Geros valios įstatymo iniciatorių planas ir geismas – žydų religinių bendruomenių nekilnojamojo turto restitucijos problemą išspręsti centralizuotai, perduodant valdyti ir skirstyti visą žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį  turtą ar kompensaciją už jį, siauram rateliui, įvykdytas ir  išpildytas su kaupu.  2012- 04 -02 Vyriausybės pasitarime Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas pateikia LR Vyriausybės nutarimo projektą dėl fondo, skirto disponuoti kompensacija už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą, paskyrimo. 

„Kiek galime spėti iš gautų Vyriausybėje raštų, tos pačios bendruomenės su tais pačiais argumentais ir toliau lieka prieštaraujančios to įstatymo įgyvendinimui. Naujų kokių nors argumentų nėra, todėl apsvarstę visą pasirengimą įstatymo įgyvendinimui esame pasirengę trečiadienį priimti sprendimą“, – viešai kalbėjo A.Kubilius.

Ministro tarnybos kancleris Deividas Matulionis, viešai patikslino, kad už fondo įkūrimą yra atsakinga Lietuvos žydų bendruomenė su kitomis organizacijomis atstovaujančioms šios bendruomenės interesus.

Kyla aibė klausimų. Kokius argumentus pateikė asociacija – Lietuvos žydų bendruomenė, kuri įkurta 1992 metais?  Šiltą ir jaukų glėbį? Kokios sąsajos  asociacijos – Lietuvos žydų bendruomenės su tradicinių religinių bendruomenių turtu ar kompensacijos už jį? Ar jau negalioja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ? Kokiu pagrindu asociacija – Lietuvos žydų bendruomenė perėmė tradicinių religinių bendruomenių funkcijas? Kokios kitos organizacijos atstovauja šios bendruomenės interesus? Kokiu teisės aktu LR Ministro pirmininko tarnyba pavedė Lietuvos žydų bendruomenei steigti fondą ?  Susitarimu su grifu  „SLAPTAI“? 

Ar LR Vyriausybės Ministro pirmininko tarnybos kancleris D. Matulionis jau pamiršo, kad Geros valios įstatyme nėra nuostatos apie tai, kas yra atsakingas arba kokioms organizacijoms yra suteikta teisė steigti fondą? Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje yra numatyta tik fondo kolegialaus valdymo organo sudėtis. Ar Ministras pirmininkas Andrius Kubilius tradicinės katalikų konfesijos gerbėjas, pamiršo, kad Lietuvoje šimtus metų savo veiklą vykdė ir nenutrūkstamai vykdo tradicinė Kauno žydų religinė bendruomenė ir tradicinė Vilniaus žydų religinė bendruomenė?

Akivaizdu, kad Geros valios įstatymas buvo kuriamas vienam juridiniam asmeniui, viešajai įstaigai „Lietuvos žydų paveldo fondui“.  O, kad planas pavyktų ir  kompensacijos lėšos patektų, ten kur reikia, tikslo bei plano įgyvendinimui, viešoji įstaiga „Lietuvos žydų paveldo fondas“ įsteigia, kitą viešają įstaigą „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondą“ ( k.302702699). Fondo valdybą sudaro 12 fizinių asmenų, 7 iš jų užsienio piliečiai, kurie neturi jokio ryšio su Lietuva ir tradicinėmis Lietuvos žydų religinėmis bendruomenėmis. Buldozeris važiuoja, procesas vyksta, įstatymas „pritemptas“ prie fondo, fondas prie įstatymo. 

LR Vyriausybės Ministras pirmininkas Andrius Kubilius viešai teigdamas, kad nėra prieštaraujančios bendruomenės nepateikė jokių naujų argumentų viešai meluoja.  Ar LR Vyriausybei yra nežinoma, kad specialiųjų tyrimų tarnyba savo iniciatyva atliko Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo antikorupcinį vertinimą ir nustatė, kad įstatymo nuostatos yra rizikingos korupciniu požiūriu ir galimas pasipelnymas valstybės sąskaita bei pasiūlė LR teisingumo ministerijai ir LR seimo teisės ir teisėkūros komitetui tobulinti įstatymo nuostatas. 2012-03-20 Kauno žydų religinė bendruomenė užregistravo LR Ministro pirmininko tarnyboje prašymą neskirti fondo bei inicijuoti  Geros valios įstatymo pataisas ir pateikė Specialiųjų tyrimo tarnybos išvadas.

Bet, Ministras pirmininkas Andrius Kubilius, LR Ministro pirmininko tarnybos kancleris D. Matulionis, LR teisingumo ministras, užsisklendė savyje, atsisako girdėti, išklausyti ir priimti žydų religinių bendruomenių atstovus. 2012-04-02 Vilniaus Gaono vaikaitis rabinas S.J. Pfeferis  nuo 8.00 val. ryto bandė patekti pas LR Ministrą pirmininką, tačiau nesėkmingai. Didesnio spjūvio būti nebegali.

Nors Gerb. Ministras pirmininkas Andrius Kubilius, išskirtinai randa laiko neoficialiems susitikimams su  užsienio žydų verslininkais (informacija iš Lietuvos žydų bendruomenės tinklalapio www.lzb.lt), kurių interesus, siekiant kompensacijos lėšų už Lietuvos žydų religinių bendruomenių turtą, atstovauja Lietuvos žydų bendruomenė. Matomai LR Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui didelį įspūdį daro, užsienio žydų verslininkų, ypatingas sugebėjimas herojiškomis pozomis manipuliuoti situacija bei Holokausto aukų atminimu?  Ar Holokausto industrijos atstovų gniaužtai tokie stiprūs, kad neįmanoma iš jų išsivaduoti?

Kas įgaliojo LR Ministrą pirmininką ir Ministro pirmininko tarnybos kanclerį Deividą Matulionį, spręsti kas turi teisę į kompensaciją už Lietuvos žydų tradicinių religinių bendruomenių išlikusį nekilnojamąjį turtą?  Kas įgaliojo LR Vyriausybę ir asociaciją – Lietuvos žydų bendruomenę spręsti, jog kompensacijos lėšos už Lietuvos žydų tradicinių religinių bendruomenių išlikusį nekilnojamąjį turtą, turi būti naudojamos fondo projektams? 

Juokingai skamba, vieši Ministro pirmininko tarnybos kanclerio Deivido Matulionio pareiškimai, kad vyriausybė prieš paskirdama fondą, paprašė aiškai aprašyti, kaip bus skirstomi pinigai, bet  kadangi įstatyme nėra numatyti kriterijai, todėl ir LR Vyriausybė negali reikalauti, kad būtų pateikti kriterijai ar taisyklės. Ar Ministro pirmininko tarnybos kancleris Deividas Matulionis pamiršo, kaip mūru stojo, kad įstatyme nebūtų jokių kriterijų, ir jokio aiškumo, reikalavo, kad viską spręstų fondo valdytojai.

Ar jau pamiršo, gerb. Deividas Matulionis kaip svarstant įstatymo projektą LR seimo teisės ir teisėtvarkos komitete, prieš posėdžius pirmas apsilankydavo komiteto pirmininko kabinete, svarstymo metu perimdavo posėdžių vedimą ir įstatymo projekto svarstymą į savo rankas, ir akivaizdžiai  įtakojo, kad įstatyme būtų įtvirtintos, tik siauram rateliui, naudingos nuostatos?  Ministro pirmininko tarnybos kanclerio Deivido Matulionio išskirtinis dėmesys Geros valios įstatymo svarstymui ir jo vykdymui, kelia pagrįstų abejonių valstybės tarnautojo šališkumu.        

Propogandinė Holokausto industrijos kampanija, kuriai pasidavė LR Vyriausybės Ministras pirmininkas Andrius Kubilius, LR teisingumo ministras Remigijus Šimašius, LR Vyriausybės pirmininko tarnybos kancleris Deividas Matulionis, manipuliavimas kažkokiu konfliktu bei nesutarimu tarp bendruomenių, faktų neigimas, pavyko.

Milijonų statymas, nukentėjusių nuo Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvos tradicinių žydų religinių bendruomenių vardu, padarytas. Ledai pajudėjo, ponai prisiekusieji ! Valio !

Laukite tęsinio !!!

Tai – KAUNO ŽYDŲ RELIGINĖS BENDRUOMENĖS viešas pareiškimas.

Mauša Bairakas yra Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas.

2012.04.07

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.