Ingrida Ši­mo­ny­tė ne­gir­dė­jo apie „mi­li­jar­dą iš še­šė­lio“


Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te pri­sta­ty­da­ma pus­me­čio biu­dže­to pa­ja­mas, fi­nan­sų mi­nist­rė In­gri­da Ši­mo­ny­tė tei­gė, kad ben­dras mo­kes­čių pla­nas vyk­do­mas, prasčiausiai se­ka­si su­rink­ti pel­no mo­kes­tį ir da­lį ak­ci­zų.

Po po­sė­džio I. Ši­mo­ny­tė žurna­lis­tams sa­kė: „Ben­dras mo­kes­čių pla­nas įvyk­dy­tas, pa­gal at­ski­rus mo­kes­čius situ­a­ci­ja ne­vie­no­da, pel­no mo­kes­čio pla­nas ne­bu­vo įvyk­dy­tas iš es­mės dėl to, kad įmo­nės pa­kei­tė avan­si­nio pel­no mo­kes­čio mo­kė­ji­mo bū­dą.

Kalbant apie Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį ir Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį, abie­jų šių mokes­čių įplau­kos yra vir­ši­ja­mos ir ten­den­ci­jos iš­lie­ka to­liau“.

Ji tei­gė, kad ge­riau pa­vyks­ta su­rink­ti ta­ba­ko ak­ci­zus, pras­čiau se­ka­si ko­vo­ti su de­ga­lų kon­tra­ban­da, to­dėl at­si­lie­ka ir ben­zi­no ak­ci­zo su­rin­ki­mas. Ji nei­gia, kad kaž­ka­da Vyriau­sy­bė ke­ti­no iš­trauk­ti mi­li­jar­dą iš še­šė­lio: „Nė­ra to­kio da­ly­ko kaip mi­li­jar­das iš še­šė­lio. Ap­gai­les­tau­ju dėl tos tau­to­sa­kos. Ne­ži­nau, kas tą tau­to­sa­ką su­kū­rė, bet te­gul jis ją ir aiš­ki­na. Iš tie­sų Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ver­tin­da­ma po­ten­cia­lą pa­ja­mų, ku­rias galima su­rink­ti pa­gal eko­no­mi­nius pa­jė­gu­mus be jo­kių mo­kes­čių di­di­ni­mo, ver­ti­no, kad tai ga­lė­tų bū­ti apie mi­li­jar­das li­tų. Tai reiš­kia, kad ga­li­ma jį su­rink­ti, bet ga­li­mas da­ly­kas, kad tai įvyks ne šiais me­tais, o (…) per­si­kels į ki­tus me­tus. Vi­siš­kai aritmetiškai ver­ti­nant, kas nė­ra ko­rek­tiš­kas ver­ti­ni­mas, pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo pa­siek­ta maž­daug du treč­da­liai šio tiks­lo“. Anot jos, apie treč­da­lį šių pa­ja­mų pa­vy­ko su­rink­ti dėl ge­res­nio mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­kas Kęstu­tis Gla­vec­kas, pir­ma­ja­me svars­ty­me Sei­me pri­sta­tęs ko­mi­te­to iš­va­dą dėl 2011 me­tų biu­dže­to pro­jek­to, sa­kė, kad iš še­šė­lio iš­trauk­ti mi­li­jar­dą nė­ra di­de­lės problemos, te­rei­kia po­li­ti­nės va­lios. Iš Sei­mo tri­bū­nos K. Gla­vec­kas ta­da kal­bė­jo: „Daug kas sa­kė, kad tas mi­li­jar­das, ku­rį mes gal­vo­ja­me iš­trauk­ti iš še­šė­li­nės ekonomi­kos, yra sun­kiai pa­sie­kia­mas. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus še­šė­ly­je pra­ra­do­me 7 mlrd. Lt, vie­ną mi­li­jar­dą iš­trauk­ti nė­ra di­de­lės pro­ble­mos, yra pro­ble­ma tik po­li­ti­nės va­lios, o vi­sos ki­tos prie­mo­nės yra įma­no­mos ir pasiekiamos“.

Nuotraukoje: Finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Laikraštis “XXI amžius”

2011.09.20

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.