Kodėl “Lietuvos rusų sąjunga” nemėgsta Lietuvos tautinių bendrijų tarybos pirmininko Mahiro Gamzajevo?


Print

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt turi žinių, jog “Lietuvos rusų sąjunga” artimiausiu metu ketina skelbti politinį pareiškimą. Tame pareiškime kritikuojamas Lietuvos tautinių bendrijų tarybos (TBT) pirmininkas Mahiras Gamzajevas. Mūsų portalui pavyko gauti laiško kopiją.

Tenka pripažinti, jog tai – itin keistas “Lietuvos rusų sąjungos” žingsnis. Pareiškime skelbiami pikti priekaištai tiek sėkmingai TBT vadovaujančiam M.Gamzajevui, tiek valstybinėms ir visuomeninėms Lietuvos struktūroms, kurios palaiko dabartinį TBT vadovą. Žodžiu, “Lietuvos rusų sąjungos” kritikos susilaukia ir pats TBT pirmininkas, ir visi kiti, kurie TBT pirmininką laiko lojaliu Lietuvos valstybės piliečiu, nuoširdžiai besirūpinančiu Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų reikalais ir tuo pačiu nepamirštančiu Lietuvos interesų.

Ar pagrįsta “Lietuvos rusų sąjungos” kritika? Štai piktinamasi, kodėl praėjusią savaitę į Lietuvos Seimo konferenciją, kurioje gvildenta Latvijos patirtis sprendžiant tautinių mažumų klausimus (apie šią konferenciją netrukus paskelbsime išsamų Vytauto Visocko reportažą), oficialiai buvo pakviestas tik ponas M.Gamzajevas. Bet juk konferencija buvo atvira. Į ją galėjo pakliūti visų tautinių bendrijų atstovai. Tačiau teisė tarti žodį kaip tautinių bendrijų atstovui buvo suteikta tik M.Gamzajevui. Bet kas čia nesuprantamo? Juk M.Gamzajevas – Lietuvos Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas, išrinktas demokratiniu keliu. Kas kitas, jei ne jis šiandien gali taikliausiai apibendrinti visų tautinių mažumų rūpesčius?

Pareiškime skelbiama, esą M.Gamzajevo “specifiniai pasisakymai” nesutampa su pačių stambiausių Lietuvos nacionalinių mažumų pozicija. Na, gal tiems rusų tautinės mažumos atstovams, kurie iki šiol ilgisi “Didžiojo brolio” statuso, M.Gamzajevo pareiškimai ir nepatinka. Bet kodėl “Lietuvos rusų sąjunga” savo atvirame laiške drįsta kalbėti daugiskaita? Juk be rusų Lietuvoje gyvena dar latvių, estų, baltarusių, totorių, moldavų, ukrainiečių, vokiečių, rumunų, azerbaidžaniečių, libaniečių, karaimų, suomių, čečėnų… Kai kurios iš šių diasportų – irgi užtektinai skaitlingos. Portalo Slaptai.lt žiniomis, dauguma šių tautinių bendrijų atstovų neturi jokių priekaištų ponui M.Gamzajevui. Jie remia būtent M.Gamzajevo, kuris linkęs manyti, jog nė viena tautinė bendrija Lietuvoje negali turėti išskirtinių teisių ir sąlygų, poziciją.

Štai būtent toks M.Gamzajevo principingumas “Lietuvos rusų sąjungai” greičiausiai ir nepatinka. Pareiškime rašoma, esą M.Gamzajevas neva priklauso radikalioms nacionalistinėms jėgoms, siekiančioms įleisti destrukcinę bangą tarp Lietuvoje gyvenančių tautų. O kur įrodymai? Įrodymų nėra. Šis nuo seno Lietuvoje gyvenantis azerbaidžanietis itin tolerantiškas skirtingoms nuomonėms. Tačiau M.Gamzajevas yra visiškai teisus, kai pastebi, jog rusai bei lenkai Lietuvoje turi išskirtines sąlygas, kokių neturi rusai ir lenkai, gyvenantys bet kokioje kitoje valstybėje, įskaitant ir demokratines, ir autokratines. Omenyje turimos Lietuvos valstybės išlaikomos mokyklos, kuriose disciplinos dėstomos būtent rusų ir lenkų kalbomis.

Ponas M.Gamzajevas niekad niekur neįrodinėjo, esą Lietuvos rusai čia, Lietuvoje, negali turėti mokymo įstaigų gimtąja kalba. Jis tik priminė, jog niekur kitur pasaulyje tokių rudimentų nėra kaip Lietuvoje. Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Belgijoje ar Danijoje nėra rusiškų mokyklų, kurias išlaikytų šios valstybės. Taigi ir Lietuva turėtų elgtis civilizuotai. Lietuva neturėtų tęsti sovietmečiu įsigalėjusios tradicijos, kai egzistavo “Didysis brolis”, apdovanotas įvairiausiomis privilegijomis, ir dešimtys “Mažesniųjų brolių”, kurie visur ir visada privalėjo pirmiausiai kalbėti rusiškai, o tik paskui – savo gimtąja kalba.

“Lietuvos rusų sąjungos” pareiškime teigiama, esą M.Gamzajevas įžeidžiančiai neigė Lietuvos rusų teisę gauti išsilavinimą gimtąja kalba. Kur, kada jis būtent taip ir būtent įžeidžiančiai kalbėjo? Gal šio pareiškimo autoriai gali nurodyti konkrečius leidinius, konkrečias konferencijas, kuriose būtent taip kalbėjo ponas M.Gamzajevas? TBT pirmininkas M.Gamzajevas tėra pastebėjęs, jog Lietuvos valstybė elgiasi dviprasmiškai, iš savo biudžeto išlaikydama rusų ir lenkų mokyklas, mat tokiu savo elgesiu norom – nenorom diskriminuoja visas kitas tautines bendrijas, neturinčias Lietuvos valstybės išlaikomų mokyklų gimtąja kalba. Bet jei “Lietuvos rusų sąjunga” save laiko modernia, demokratiška, europietiška organizacija, kodėl  šis pono M.Gamzajevo pastebėjimas ją siutina?

Ypač keistai atrodo “Lietuvos rusų sąjungos” pastangos kalbėti “visų tautinių bendrijų vardu”. Pareiškime galima aptikti sakinį, esą ji “atstovauja visų tautinių bendrijų interesus”. Taip tvirtinti tikrai nederėtų. Kaip “Lietuvos rusų sąjunga” gali atstovauti, sakykim, estų ir latvių poreikius? “Lietuvos rusų sąjunga” pamiršta, jog rusai, žvelgiant atidžiau, nėra “tradicinė nacionalinė diaspora, istoriškai įsikūrusi Lietuvoje”. Latviai ir estai, azerbaidžaniečiai ir moldavai, baltarusiai ir ukrainiečiai tikrai įsikūrė Lietuvoje istoriškai, tradiciškai, natūraliai. O štai dauguma rusų į Lietuvą kėlėsi visų pirma todėl, kad Lietuvą buvo okupavusi bei aneksavusi Sovietų Sąjunga. Todėl šiokių tokių moralinio (ne teisinio) pobūdžio skirtumų tarp, sakykim, Lietuvoje gyvenančių estų ir Lietuvoje gyvenančių rusų esama.

Pareiškimo autoriai painioja ir kai kuriuos kitus svarbius dalykus. Šių metų gegužės mėnesį Vilniaus savivaldybė nusprendė sostinėje uždaryti tris rusų mokyklas. Bet dėl šio sprendimo TBT vadovas M.Gamzajevas – nieko dėtas. Jis nėra Vilniaus savivaldybės tarybos narys, todėl negalėjo nei palaiminti, nei pasmerkti tokio nutarimo. Tuo tarpu už šį projektą – trijų rusiškų mokyklų uždarymą – balsavo Larisa ir Sergėjus Dmitrijevai. Žodžiu, šiuo konkrečiu atveju kažkas per klaidą, o gal specialiai, M.Gamzajevą painioja su L Dmitrijeva ar S.Dmitrijevu.

Atspėti, koks “Lietuvos rusų sąjungos” pareiškimo tikslas, – nėra sunku. “Lietuvos rusų sąjunga” savo laiške kelia klausimą, ar M.Gamzajevas vertas užimti TBT pirmininko postą. Ir šiuo savo elgesiu išsiduoda. Šiandieninis TBT vadovas išties neparankus “Lietuvos rusų sąjungai”. Tik pamanyk, jis nesiruošia šokti pagal rusų dūdelę. Tik pamanyk, jis nelaiko rusų “Didžiuoju broliu”, jis nesiruošia nuolaidžiauti rusakalbiams, jis pastebi, jog Vilniaus ir Maskvos miestų draugystė – nelygiavertė, Lietuvai neparanki, jis siekia, kad Lietuvos rusai mažiau dėmesio kreiptų į Rusijos diplomatų nurodymus… Taigi į šį itin svarbų postą “Lietuvos rusų sąjunga” norėtų prastumti labiau sukalbamą žmogų. Vaizdžiai tariant, labiau prorusišką. Į šias intrigas bandoma įpainioti ir Lietuvos lenkus. Žodžiu, kova nebus lengva, juolab kad įvairiausio pobūdžio išpuolių prieš M.Gamzajevą būta ir anksčiau, išpuolių greičiausiai nemažės ir ateityje.

Todėl viliuosi, kad Lietuvoje gyvenančios tautinės bendrijos sugebės atskirti “pelus nuo grūdų”. Viliuosi, kad ir Lietuvos valstybinėms institucijoms, besirūpinančioms tautinių bendrijų reikalais, užteks sveiko proto susigaudyti, kas yra kas.

Gintaro Visocko nuotraukoje: Lietuvos tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Mahiras Gamzajevas.

2010.11.03


Prisijunkite prie diskusijos