Kultūros viceministro Deivido Staponkaus atsakymas ponui Andrejui Fominui


Print

Atidesni visuomenės aktualijų portalo Slaptai.lt skaitytojai, be abejo, prisimena, kiek daug dėmesio mes skyrėme neseniai Klaipėdoje surengtai Rusijos tėvynainių konferencijai. Portalas Slaptai.lt domėjosi, kokias tendencijas, idėjas, nuostatas propaguoja tokios konferencijos. Portalas Slaptai.lt kėlė klausimą, ar šios konferencijos organizatoriai yra lojalūs Lietuvos valstybei. Portalas Slaptai.lt taip pat svarstė, kokias nuotaikas konferencijos sumanytojai viešais bei konfidencialiais pareiškimais skiepija Lietuvoje gyvenantiems rusakalbiams. Mūsų manymu, kai kurie tokio pobūdžio konferencijų aspektai – įtartini ir nepageidautini.

Šiandien mes skelbiame Kultūros viceministro Deivido Staponkaus laišką “Dėl Rusijos tėvynainių Lietuvos respublikinės konferencijos priimtų dokumentų”, adresuotą Klaipėdoje gyvenančiam Andrejui Fominui. Šis laiškas – tai tos konferencijos atgarsiai.

Deividas Staponkus

Dėl Rusijos tėvynainių Lietuvos respublikinės konferencijos priimtų dokumentų

Dėkojame Jums už nuomonę, išdėstytą Rusijos tėvynainių Lietuvos respublikinės konferencijos dokumentuose, kuriuos Jūs išsiuntėte Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui.

Pasinaudodami proga, norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Rusijos tėvynainių Lietuvoje respublikinė taryba (toliau RTLRT) nėra Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota nevyriausybinė organizacija, jos pavadinimas nefigūruoja Valstybės įmonės “Registrų centras” skelbiamame juridinių asmenų registre, todėl 2010 metų liepos 7 dienos RTLRT raštas, adresuotas LR ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui, turėjo būti įformintas ne kaip šios organizacijos (kuri juridiškai neegzistuoja), o kaip fizinio asmens, asmenų grupės arba į RTLRT įeinančių registruotų organizacijų atstovų pasirašytas raštas.

Susipažinę su RTLRT konferencijos dokumentuose išdėstytais teiginiais, turime pastebėti, kad Lietuvos Respublikoje nėra vykdoma prievartinė rusų ir kitų tautinių mažumų asimiliacija, o natūralios asimiliacijos procesai, vykstantys visame pasaulyje, nėra Lietuvos Respublikos vykdomos kryptingos politikos pasekmė.

Nelabai suprantama, ką norėjo pasakyti RTLRT rezoliucijos autoriai, pareikšdami, kad santykiai tarp Lietuvos ir Rusijos “turi būti grindžiami įvairių tautybių šalies piliečių, o ne nedidelės grupės politikų, esančių valdžioje dabar ir ribotą ateities laikotarpį, valia”. Panašios mintys dėstomos ir RTLRT rašte: “pastaruoju metu, nepaisant daugumos gyventojų ir piliečių valios bei interesų, Lietuvos valdantieji sluoksniai sąmoningai pasirinko kursą, prieštaraujantį Lietuvos ir Rusijos ekonominiam ir politiniam bendradarbiavimui (…). Lietuvos valdantieji sluoksniai nustojo girdėję piliečių balsus, jie nepaiso jų interesų, netarnauja savo tautai (…). Sprendimus, kurie liečia trijų milijonų šalies gyventojų likimus, priima kelios dešimtys politikų, nesiskaitydamos su jų nuotaikomis ir reikalavimais”. Tenka priminti RTLRT rezoliucijos ir kreipimosi autoriams, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, “kelios dešimtys politikų” (t.y. Lietuvos Respublikos Seimas) yra išrinkti laisvuose ir demokratiniuose rinkimuose.

Lietuvos Respublika palaiko su Rusijos Federacija normalius diplomatinius santykius, vysto su ja ekonominius ir kultūrinius ryšius; tarp mūsų valstybių vyksta aktyvus žmonių ir idėjų judėjimas. Tikimės, kad taip bus ir ateityje.

Kalbant apie naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Tautinių mažumų įstatymą, informuojame Jus, kad šiuo metu yra rengiamas jo projektas, kuriame bus atsižvelgta į mūsų šalies tautinių mažumų ir visų kitų jos piliečių teisėtus interesus ir kuris atitiks Europos ir kitų civilizuoto pasaulio valstybių standartus. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų dialogas su mūsų šalies tautinių mažūmų organizacijomis ir jų atstovais vyksta tiesiogiai ir per Tautinių bendrijų tarybą prie LR Kultūros ministerijos.

Taip pat pranešame Jums, kad Lietuvos Respublikos valstybės institucijose jokiam lygyje nėra svarstomos Švietimo įstatymo pataisos ir kitos priemonės, kuriomis būtų siekiama apriboti moksleivių teises ir galimybes mokytis bendrojo lavinimo mokyklose gimtąja kalba.

Kalbant apie Jūsų minimą Klaipėdos apylinkės teismo sprendimą, primename Jums, kad Lietuvos Respublikoje įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios yra atskirtos ir negali įtakoti viena kitą. Dėl tos pačios priežasties mes negalime ir neketiname kvestionuoti Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų, paminėtų RTLRT kreipimesi. Taip pat informuojame Jus, kad Lietuvos Respublikos valstybės institucijos nedisponuoja informacija apie tame pačiame kreipimesi minėtus vadovėlius, kuriuose rusų istorija ir kultūra pateikiami neva iškraipytai ir žeidžiant tautinę savimonę, o faktai neva falsifikuojami arba visai nutylimi.

Visiškai nepriimtinas yra ir Tautinių bendrijų tarybos (TBT) prie LR Kultūros ministerijos ir jos pirmininko Mahiro Gamzajevo užsipuolimo RTLRT konferencijos pareiškime tonas. Jame Tautinių bendrijų taryba prie LR Kultūros ministerijos išvadinta Lietuvos valstybės “etnokratinės politikos priedanga”, o jos pirmininkas – žmogumi su ribotomis konservatyviomis – nacionalistinėmis pažiūromis”.

Informuojame Jus, kad TBT pirmininkas yra renkamas demokratiniu būdu iš TBT narių tarpo ir tvirtinamas po to LR Kultūros ministro įsakymu. RTLRT pareiškime minimas TBT pirmininko pasisakymas nebuvo pateiktas Tautinių mažumų reikalų koordinacinės komisijos posėdyje kaip TBT pareiškimas, o M.Gamzajevas, kaip ir bet kuris kitas Lietuvos Respublikos pilietis, turi Konstitucijos garantuotą teisę laisvai reikšti savo nuomonę.

Linkime sėkmės tolesnėje Jūsų visuomeninėje vaikloje.

Pagarbiai

Kultūros viceministras Deividas Staponkus

2010.08.19


Prisijunkite prie diskusijos