Latvija ir Estija kol kas nepritaria Visagino AE


Pra­ėju­sią sa­vai­tę su Lie­tu­vos prem­je­ru An­driu­mi Ku­bi­liu­mi Vil­niu­je su­si­ti­kę Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rai Val­dis Domb­rov­skis ir An­dru­sas An­si­pas pa­reiš­kė, kad jiems įne­šė abe­jo­nių po­li­ti­kų ini­cia­ty­va dėl jė­gai­nės sta­ty­bos su­reng­ti kon­sul­ta­ci­nį re­fe­ren­du­mą.

Ta­čiau ir lat­viai, ir es­tai, kaip sa­kė A. Ku­bi­lius, yra „la­bai in­ten­sy­vaus ben­dro dar­bo part­ne­riai, to­liau de­ran­tis ir su „Hi­ta­chi“ kom­pa­ni­ja, ir de­ran­tis dėl pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų, ku­rių jie no­ri iš Lie­tu­vos pu­sės, dėl sa­vo in­ves­ti­ci­jų ap­sau­gos“. Kaip ži­no­ma, Sei­mo spren­di­mu, kon­sul­ta­ci­nis re­fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos ren­gia­mas kar­tu su par­la­men­to rin­ki­mais spa­lio 14 die­ną.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį, bai­gian­tis tri­ša­liam Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mui Vil­niu­je, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos mi­nist­rai pir­mi­nin­kai pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mą dėl to­li­mes­nių veiks­mų, su­si­ju­sių su Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tu. Lie­tu­vos prem­je­ras pa­ti­ki­no, kad lai­ko de­ry­boms bus pa­kan­ka­mai.

„De­ry­bos dėl pro­jek­to tę­sia­si iki 2015 me­tų, – sa­kė jis. – Mū­sų rū­pes­tis ir dė­me­sys, ma­nau, tik­rai pa­dės šį pro­jek­tą efek­ty­viai ir lai­ku įgy­ven­din­ti“.

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo me­tu Es­ti­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas pa­brė­žė, jog spren­di­mas sta­ty­ti elek­tri­nę, ar ne, iš tie­sų gu­la ant lie­tu­vių pe­čių. „Lie­tu­viai tu­ri pri­im­ti spren­di­mą sta­ty­ti, ar ne. Jei at­sa­ky­mas bū­tų „ne“, aš bū­čiau nu­si­vy­lęs“, – sa­kė A. An­si­pas.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Lietuvos premjeras Andrius Kubilius.

2012.10.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.