Nepasitenkinimas kyla tik ten, kur pramoniniu būdu auginama itin daug kiaulių…


Lietuvos žaliųjų judėjimo ir Lietuvos gyventojų bendruomenių atstovai š.m. kovo 29 d. 13.00 val. prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilnius, Gedimino pr. 11) rengia pilietinę akciją, kurios metu reikalaus nutraukti susikompromitavusios Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės gyvulininkystės ir paukštininkystės problemoms spręsti veiklą ir sudaryti naują darbo grupę Seime. Akcijos dalyviai įteiks pareiškimus LR Seimo pirmininkei I. Degutienei, Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui ir kreipsis į Seimo narius.

Ministras Pirmininkas  potvarkiu Nr.574 sudarytai darbo grupei pavedė išnagrinėti pakankamai sudėtingas problemas, kurios apima platų klausimų spektrą, susijusių su Lietuvos gyventojams, Lietuvos gamtai, valstybei ir verslui gyvybiškai svarbiais klausimais. Todėl, mūsų nuomone, šios problemos turėtų būti sprendžiamos dėmesingai ir atsakingai, suderinant gamtosaugos, visuomenės ir verslo interesus.

Šiuo metu didelis gyventojų nepasitenkinimas kyla dėl kiaulidžių ir paukštynų tik ten, kur pramoniniu būdu auginami dideli kiaulių ir paukščių kiekiai, tačiau valstybei nereguliuojant gyvulininkystės ir paukštininkystės kompleksų plėtros, neišvengiamai pablogėtų gyvenamosios aplinkos kokybė visoje Lietuvoje, nukentėtų tūkstančių žmonių sveikata, nuvertėtų nekilnojamasis turtas, būtų užteršta gamta, sumažėtų kitų verslų vystymo galimybės. Savaime suprantama, kad tada kiltų dar didesnis Lietuvos gyventojų nepasitenkinimas.

Pagrįstai galima teigti, kad pagrindinė šios darbo grupės atsiradimo priežastis –  masinis Lietuvos gyventojų bendruomenių nepasitenkinimas dėl  kiaulių ir paukščių stambių auginimo kompleksų skleidžiamos taršos, vykdomos bei planuojamos chaotiškos kompleksų plėtros, dėl ko didėja arba padidėtų ir aplinkos tarša. Suinteresuotos gyventojų bendruomenės ir visuomeninės organizacijos įdėmiai stebi Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės veiklą ir konstatuoja, kad darbo grupė dirba nepatenkinamai ir yra nepajėgi atlikti Ministro Pirmininko patikėtą užduotį, nes:

  1. Darbo grupė, Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta 2009 m. gruodžio 18 d., turėjo baigti darbą ir pateikti pasiūlymus 2010 m. vasario 22 d., tačiau iki tos datos sugebėjo surengti tik 1 posėdį, kurio metu viso labo buvo apsikeista nuomonėmis;
  2. Dėl prasto darbo grupės veiklos organizavimo 2010 m. sausio 28 d. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr.36 buvo nušalintas darbo grupės vadovas D. Matulionis, o vadovu paskirtas G. Kazakevičius, kuris deja, taip pat vadovavo darbo grupei naudodamasis  tokiais pat nedemokratiškais, viešumo ir objektyvumo neužtikrinančiais bei visuomenės atstovams visiškai nepriimtinais darbo metodais;
  3. Tik po 2,5 mėn. nuo darbo grupės sudarymo (š.m. kovo 1 d.) buvo parengta darbo grupės darbotvarkė, kurią vienašališkai, nesitardamas su darbo grupės nariais, sudarė grupės vadovas G. Kazakevičius. Į dienotvarkę neįtraukti ne tik svarbūs darbo grupės narių pasiūlyti klausimai, bet ir nevykdomas Ministro Pirmininko potvarkis, kuris įpareigoja  darbo grupę nagrinėti poveikio aplinkai vertinimo problemas;
  4. Darbo grupės vadovai  per tris posėdžius pademonstravo ypatingą nepagarbą gyventojų bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas atstovaujantiems darbo grupės nariams, nesvarstydami raštu ir žodžiu pateiktų jų pasiūlymų bei nereaguodami į reikalavimus papildyti darbotvarkę svarbiais klausimais;
  5. Darbo grupės vadovai vienašališkai, nesitardami su darbo grupės nariais, darbo grupės vardu duoda abejotinus pavedimus valstybinėms institucijoms. Taip pat  darbo grupės vardu paskyrė Valstybinę sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos  apsaugos ministerijos atsakinga už kvapų kontrolę valstybės isntitucija, nors tam nei darbo grupė, nei darbo grupės vadovai įgaliojimų neturi. Šie faktai rodo darbo grupės vadovų nekompetenciją. Faktiškai darbo grupė 3 mėn. dirba be darbo grupės patvirtintų darbotvarkės ir reglamento;
  6. Darbo grupės vadovai ir dauguma darbo grupės narių atvirai atstovauja stambiųjų gyvulių ir paukščių augintojų interesus, į svarstomas problemas žiūri vieninteliu – ekonominiu apspektu ir siūlo sprendimus, kurie dar labiau pablogintų gyventojų padėtį ir padidintų aplinkos taršą (pvz., siūlo neberiboti fermų dydžio, sudaryti sąlygas koncentruotai statyti fermas vietovėse, įteisinti stipriai jaučiamus kvapus kaip leistiną kvapo normą, mažinti sanitarines apsaugos zonas, leisti laistyti skystą mėšlą žalienose visu šiltuoju metų laiku, neįterpiant į dirvą ir pan.).
  7. Darbo grupėje, svarstant sudėtingus klausimus, nepasitelkiami mokslininkai ir moksliniai argumentai, neanalizuojami kitų šalių pasiekimai ir patirtis, net nebandoma  suderinti gamtosaugos, visuomenės ir verslo interesus, o remiantis suinteresuota darbo grupės dauguma, atvirai proteguojami pramoninės gyvulininkystės ir paukštininkystės atstovų interesai;
  8. Darbo grupės veikla yra visiškai neefektyvi, kadangi per 3 mėnesius surengti tik 3 posėdžiai, o jų metu apsvarstyti tik 4 klausimai. Maža to, darbo grupė iki šiol nesugebėjo suformuluoti jokio konkretaus pasiūlymo Vyriausybei nei vienu svarstytu klausimu;
  9. Akivaizdu, kad dėl prasto darbo grupės veiklos organizavimo, didelės dalies darbo grupės narių suinteresuotumo ir nenoro objektyviai nagrinėti Ministro Pirmininko pavestus ir visuomenei ypatingai aktualius klausimus, darbo grupės išvados visuomenės nepasitenkinimo nesumažins, o atvirkščiai – padidins. Nusivylusios politikų, atsakingų pareigūnų ir darbo grupės veikla, gyventojų bendruomenės nebetiki tuščiais pažadais ir dėl nepakeliamos taršos prašo prokurorų pagalbos, ruošia ieškinius teismams, rengiasi naujoms protesto akcijoms.

Manome, kad Seimo nariai turėtų ištiesti pagalbos ranką visuomenei, sprendžiant susikaupusias problemas. Todėl siūlome suburti Seimo narių grupę, kuri:

1.      Kreiptųsi į LR Ministrą Pirmininką dėl darbo grupės, nesugebėjusios atlikti jai patikėtos užduoties bei diskreditavusios valstybinių institucijų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo galimybę,   veiklos nutraukimo;

2.      Sukurtų LR Seime gyvulininkystės ir paukštininkystės problemoms spręsti darbo grupę, kuriai vadovautų ir jos narių daugumą sudarytų su gyvulininkystės ir paukštininkystės verslu tiesiogiai nesusiję asmenys, kurie pasitelkdami mokslininkus ir specialistus,  atsižvelgdami į gamtosaugos, visuomenės ir verslo interesus, išanalizuotų esamą padėtį, užsienio šalių patirtį, pateiktų pasiūlymus Seimui ir Vyriausybei dėl gyvulininkystės ir paukštininkystės esamos padėties sureguliavimo bei plėtros galimybių.

2010.03.29

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *