Neringa Venckienė išleidžia knygą


Į Sei­mo na­res kan­di­da­tuo­jan­ti „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos na­rė, bu­vu­si tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­kie­nė iš­lei­džia kny­gą. Nau­jo­ji kny­ga ski­ria­ma Drą­siaus Ke­džio ir Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės duk­rai, ku­rios li­ki­mas ta­po Lie­tu­vos li­ki­mu.

Bu­vu­sios tei­sė­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ra­šo­ma: „Šią kny­gą nu­spren­džiau su­da­ry­ti iš sa­vo straips­nių, pub­li­kuo­tų įvai­riuo­se in­ter­ne­ti­niuo­se por­ta­luo­se ir lais­vo­je spau­do­je, ra­šy­tų dar tuo­met, kai, ko­vo­da­ma už sa­vo bro­lio duk­ry­tės sau­gu­mą ir har­mo­nin­gą gy­ve­ni­mą, dė­jau vi­sas pa­stan­gas, kad Lie­tu­vo­je pa­aiš­kė­tų tik­ro­ji pe­do­fi­li­jos is­to­ri­jos tie­sa, kad bū­tų iš­aiš­kin­ti di­džiu­lės ma­ža­me­čiam vai­kui pa­da­ry­tos skriau­dos kal­ti­nin­kai ir pa­vyk­tų iš­gel­bė­ti au­ką nuo pa­te­ki­mo į ga­li­mų nu­si­kal­tė­lių ran­kas“.

Pra­ne­ši­me kan­di­da­tė kri­ti­kuo­ja da­bar­ti­nę ša­lies val­džią, esą ji, de­kla­ruo­da­ma žmo­gaus tei­sių ap­sau­gą, ne­si­do­mė­jo šia skan­da­lin­ga is­to­ri­ja taip, kaip tai tu­rė­tų da­ry­ti. N. Venc­kie­nė ra­šo: „Sa­vo bro­lio mer­gai­tės aš ne­iš­gel­bė­jau – vi­sų mū­sų bal­sais iš­rink­ta Lie­tu­vos val­džia, dar taip ne­se­niai žė­ru­si be­ri­bius pa­ža­dus „sau­go­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves“, „rū­pin­tis kiek­vie­nu vals­ty­bės žmo­gu­mi“, „kur­ti jo ge­ro­vę“, „įtvir­tin­ti prin­ci­pi­nes de­mo­kra­tijos nuo­sta­tas“, „ga­ran­tuo­ti vi­so­ke­rio­pą vai­kų sau­gu­mą“ ati­da­vė ją ga­li­miems nu­si­kal­tė­liams tie­siai į ran­kas, ne­iš­ty­rus iki ga­lo pe­do­fi­li­jos by­los, net ne­su­lau­kus jos pro­ce­se ga­li­mos nu­si­kal­tė­lės – L. Stan­kū­nai­tės – ap­klau­sos“.

Bu­vu­sios tei­sė­jos tei­gi­mu, ge­gu­žės 17 die­nos vai­ko per­da­vi­mo ope­ra­ci­ja pa­ro­dė, kad žmo­gus Lie­tu­vo­je nė­ra ver­ti­na­mas, o pa­rei­gū­nai ga­li im­tis bet ko­kių veiks­mų prieš sa­vo pi­lie­čius.

„Ge­gu­žės 17 d. ry­tas aki­vaiz­džiai pa­ro­dė, kad žmo­gus mū­sų vals­ty­bė­je, už ku­rią tiek ko­vo­jo­me, ku­rios taip sie­kė­me, yra nie­kas. Kad po­li­ci­ja, at­ėju­si į mū­sų na­mus, prieš ne­kal­tą žmo­gų ga­li im­tis bet ko­kių prie­mo­nių. Jis pa­ro­dė, kad de­mo­kra­tija Lie­tu­vo­je tė­ra iliu­zi­ja, kad, skir­tin­gai nei Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lys, te­be­sa­me po­li­ci­nė vals­ty­bė. Ša­lį val­do­me ne mes vi­si, Lie­tu­vos žmo­nės, bet į vie­ną kumš­tį su­si­tel­kęs val­džios ir tei­sė­sau­gos kla­nas“, – tei­gia kny­gos au­to­rė N. Venc­kie­nė.

Nuotraukoje: Neringa Venckienė.

Laikraštis „XXI amžius“

2012.10.05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.