Partijoms siūloma pasirašyti platų nacionalinį susitarimą dėl energetikos


Ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos ren­gi­mo dar­bo gru­pė siū­lo sta­ty­ti Vi­sa­gi­no ato­mi­nę elek­tri­nę (VAE), jei bus įgy­ven­din­tos trys bū­ti­nos są­ly­gos.

Dar­bo gru­pė tei­gia, kad VAE pro­jek­tą ga­li­ma plė­to­ti, jei Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos pa­sieks su­si­ta­ri­mą dėl ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos, re­gio­ni­niai part­ne­riai pa­tvir­tins da­ly­va­vi­mą pro­jek­te ir in­ves­tuos į jo vys­ty­mo ben­dro­vę iki ga­lu­ti­nio ap­si­spren­di­mo dėl in­ves­ti­ci­jų ir jei bus pa­siek­tos ge­res­nės VAE fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos iš tarp­tau­ti­nių kre­di­to ins­ti­tu­ci­jų.

Dar­bo gru­pė Vy­riau­sy­bei re­ko­men­duo­ja siū­ly­ti par­la­men­ti­nėms po­li­ti­nėms par­ti­joms pa­si­ra­šy­ti pla­tų na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą dėl ener­ge­ti­kos, taip mak­si­ma­liai de­po­li­ti­zuo­jant šį sek­to­rių ir už­tik­ri­nant il­ga­lai­kių stra­te­gi­nių tiks­lų ener­ge­ti­ko­je įgy­ven­di­ni­mą, ir Vy­riau­sy­bei ap­si­spręs­ti, ar rei­kia tiks­lin­ti Na­cio­na­li­nę ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės stra­te­gi­ją.

Pir­ma­die­nį prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­niu ko­mi­te­tu ap­ta­rė šias ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos dar­bo gru­pės iš­va­das. Apie do­ku­men­te iš­sa­ky­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus jis ne­bu­vo lin­kęs kal­bė­ti ir siū­lė ap­si­gin­kluo­ti kan­try­be. Po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo prem­je­ras kal­bė­jo: „Dar­bo gru­pė pa­tei­kė iš­va­das ir iš­va­dos bus šian­dien (pir­ma­die­nį) pri­sta­ty­tos stra­te­gi­nia­me ko­mi­te­te. Po to bus pri­sta­ty­tos ko­a­li­ci­jai ir pri­im­tas spren­di­mas. Bet tai dar nė­ra vi­sa ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja. Ji yra ruo­šia­ma ly­gia­gre­čiai, kur bus kal­ba­ma apie bio­ku­ro da­lį, po to bus kal­ba­ma apie ter­mo­fi­ka­ci­nių elek­tri­nių per­tvar­ky­mą tiek Kau­ne, tiek Vil­niu­je“.

Ta­čiau kon­kre­ti­zuo­ti, ko­kia iš­va­do­se nu­brėž­ta VAE at­ei­tis, prem­je­ras ne­no­rė­jo. Žur­na­lis­tams pa­si­tei­ra­vus dėl VAE at­ei­ties A. But­ke­vi­čius at­sa­kė: „Kan­try­bės no­rė­čiau pa­lin­kė­ti. Yra stra­te­gi­nis ko­mi­te­tas ir vis­ką iš­gir­si­te sa­vu lai­ku“. Vis dėl­to Vy­riau­sy­bės va­do­vas pri­pa­ži­no, kad tarp iš­va­dų yra mi­ni­ma ir nau­ja ato­mi­nė elek­tri­nė, ta­čiau ko­kia­me kon­teks­te ir su ko­kiais pa­siū­ly­mais, ne­at­sklei­dė.

Jis sa­kė: „Šian­dien tu­ri­me tiek pa­grin­di­nių prie­mo­nių ar tech­ni­nių pa­jė­gu­mų, kad mes ga­li­me ap­si­rū­pin­ti elek­tros ener­gi­ja 180 proc., bet yra kai­nos klau­si­mas, ar ap­si­mo­ka“. Stra­te­gi­niam ko­mi­te­tui pa­tei­kia­mo­se iš­va­do­se yra ap­skai­čiuo­ta, kaip bū­tų ga­li­ma ap­si­rū­pin­ti 80 proc., 70 proc. ir pan. rei­ka­lin­gos elek­tros ener­gi­jos kie­kiais ša­liai. Dar­bo gru­pė nau­do­jo 70 ma­te­ma­ti­nių mo­de­lių. „Yra įvai­riau­si mo­de­liai pri­tai­ky­ti sie­kiant tiks­lo kuo dau­giau pa­tiems ga­my­bos me­tu ap­si­rū­pin­ti elek­tros ener­gi­ja. Da­bar rei­kia įver­tin­ti, kiek ta elek­tros ener­gi­ja kai­nuo­ja“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Po Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nio ko­mi­te­to po­sė­džio prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė pa­si­sa­ko už bran­duo­li­nę ener­ge­ti­ką Lie­tu­vo­je, ta­čiau Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės (VAE) pro­jek­tas ga­lė­tų bū­ti to­liau plė­to­ja­mas tik su­ma­ži­nus elek­tros ga­my­bos kai­ną, nes spe­cia­lis­tų iš­va­dos ro­do, kad pa­si­rink­to VAE va­rian­to kai­na yra, pa­skai­čia­vus elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos sa­vi­kai­ną, per di­de­lė.

Prem­je­ras tei­gė, kad kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, kaip su­ma­žin­ti ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je ga­mi­na­mos elek­tros ener­gi­jos kai­ną, Vy­riau­sy­bė ne­pa­tei­kia, tik „yra lei­di­mas kal­bė­tis VAE su re­gio­ni­niais part­ne­riais, ieš­kant įvai­riau­sių va­rian­tų“. Žur­na­lis­tams pa­si­tei­ra­vus, ar bus to­liau tę­sia­mos de­ry­bos su ja­po­nų ben­dro­ve „Hi­ta­chi“, A. But­ke­vi­čius į klau­si­mą at­sa­kė tei­gia­mai. Stra­te­gi­nia­me ko­mi­te­te bu­vo svars­ty­ta ne vi­sa dar­bo gru­pės ruo­šia­ma ša­lies ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja, o tik Sei­mo iš­kel­tas už­da­vi­nys Vy­riau­sy­bei – nu­sta­ty­ti VAE vaid­me­nį ener­gi­jos stra­te­gi­jo­je. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras J. Ne­ve­ro­vi­čius ir­gi ne­daug pa­sa­ko­jo, kas bu­vo kon­kre­čiai ap­tar­ta stra­te­gi­nio ko­mi­te­to po­sė­dy­je: „La­bai iš­sa­miai kal­bė­ti ne­ga­lė­siu, nes dar esa­me prieš ko­a­li­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dį, kur tuos klau­si­mus nag­ri­nė­si­me“.

Pa­sak mi­nist­ro, eks­per­tų iš­va­dos at­sklei­dė, kad „bu­vu­sios pro­jek­to (su „Hi­ta­chi“ pa­gal­ba) są­ly­gos nė­ra pa­kan­ka­mai ge­ros, kad bū­tų ga­li­ma kon­ku­ruo­ti rin­ko­je, to­dėl jos tu­rė­tų bū­ti ge­ri­na­mos“. Mi­nist­ras to­kią VAE sta­ty­bos klau­si­mo ei­gą aiš­ki­no „pro­jek­to il­ga­am­žiš­ku­mu“ ir „de­po­li­ti­za­vi­mu“: „Tai bū­tų vie­nas iš svar­biau­sių spren­di­mų, nes, kaip ir anks­čiau sa­kė­me, ener­ge­ti­ko­je vi­si pro­jek­tai yra il­ga­lai­kiai. Jie įgy­ven­di­na­mi me­tais, o kai ku­rie – net de­šimt­me­čiais.

Kal­bant apie ga­my­bos struk­tū­ros pa­si­kei­ti­mus, pa­vyz­džiui, elek­tros ener­ge­ti­ko­je, tai tu­rė­tu­me siek­ti de­po­li­ti­zuo­ti tuos pro­jek­tus, dėl jų su­si­tar­ti ir nuo­sek­liai įgy­ven­din­ti“. „Hi­ta­chi“ pro­jek­to kai­na ir to­liau kol kas iš­lie­ka 5 mlrd. eu­rų (17,3 mlrd. Lt).

Po ant­ra­die­nio Vy­riau­sy­bės po­sė­džio prem­je­ras aiš­kiai iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją, kad VAE pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas šian­die­nė­mis są­ly­go­mis bū­tų ne­iš­min­tin­gas spren­di­mas ša­liai. „Man at­ro­do, kad aš va­kar aiš­kiai pa­sa­kiau, kad mes (Vy­riau­sy­bė) pa­si­sa­ko­me po eks­per­tų, spe­cia­lis­tų at­lik­tos stu­di­jos, kad ši­tas pro­jek­tas yra per bran­gus Lie­tu­vai. Nes jei­gu ši­tas pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas, tai pa­ga­min­ta elek­tros ener­gi­ja bū­tų bran­ges­nė ne­gu elek­tros ener­gi­jos kai­na rin­ko­je“, – kal­bė­jo prem­je­ras ir vėl­gi pri­mi­nė, kad dėl bran­gaus pro­jek­to jau kal­bė­jo­si su Lat­vi­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku, grei­tai kal­bė­sis su Es­ti­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku, pra­šy­da­mas dar­bo gru­pės pa­reng­tą stu­di­ją įver­tin­ti. Pa­da­rius iš­va­das, bus pri­im­ti ga­lu­ti­niai spren­di­mai.

A. But­ke­vi­čius dar kar­tą pa­brė­žė, kad da­bar­ti­nio VAE pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas bū­tų ne­pro­tin­gas spren­di­mas: „Šian­die­nai, ma­no nuo­mo­ne, pa­gal tu­ri­mus pa­skai­čia­vi­mus, pa­gal pa­teik­tą VAE in­for­ma­ci­ją apie tech­ni­nius pa­ra­met­rus, apie tam tik­ras in­ves­ti­ci­jas, apie sko­li­ni­mo­si po­li­ti­ką bū­tų ne­iš­min­tin­ga sta­ty­ti, ži­nant, kad po to tu­rė­si pro­ble­mų“. Prem­je­ras tei­gė, kad dėl pro­jek­to re­gio­niš­ku­mo ga­lu­ti­nis VAE li­ki­mas bus nu­lem­tas vi­sų tri­jų ša­lių spren­di­mu. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ti­ki­no, kad pi­ges­nių al­ter­na­ty­vų ato­mi­nės elek­tri­nės re­ak­to­riaus sta­ty­bai nė­ra ieš­ko­ma.

Duo­tas lei­di­mas elek­tros jung­čiai su Šve­di­ja

Šve­di­jos Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį su­tei­kė ga­lu­ti­nį lei­di­mą ties­ti elek­tros jung­tį į Lie­tu­vą. Apie tai skel­bia­ma Šve­di­jos vy­riau­sy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas nu­ta­rė leis­ti vals­ty­bi­nei įmo­nei „Svens­ka Kraftnät“ sta­ty­ti ka­be­lio jung­tį, su­jung­sian­čią Šve­di­jos ir Lie­tu­vos elek­tros tin­klus. „NordBalt“ su­da­rys 40 ki­lo­met­rų ka­be­lio at­kar­pa sau­su­mo­je ir 400 ki­lo­met­rų  po jū­ros dug­nu tarp Šve­di­jos Nyb­ro mies­to ir Klai­pė­dos Lie­tu­vo­je.

Pra­ne­ši­me spau­dai Šve­di­jos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir ener­ge­ti­kos mi­nist­rė An­na-Ka­rin Hatt tei­gė: „Mums rei­kia la­biau in­teg­ruo­tos ir ge­riau vei­kian­čios elek­tros ener­gi­jos rin­kos bei ener­gi­jos per­da­vi­mo pa­jė­gu­mų Eu­ro­po­je. „NordBalt“ pro­jek­tas tu­rės la­bai di­de­lės reikš­mės su­jun­giant Bal­ti­jos ša­lių ir Skan­di­na­vi­jos elek­tros tin­klus bei pri­si­dės už­tik­ri­nant elek­tros tie­ki­mo sau­gu­mą tiek Šve­di­jo­je, tiek Bal­ti­jos ša­ly­se“.

Įgy­ven­di­nus „NordBalt“ pro­jek­tą (tai pla­nuo­ja­ma 2015 me­tų pa­bai­go­je), at­si­ras 300 kV nuo­la­ti­nės sro­vės jung­tis, ku­rios ga­lia sieks 700 MW, kaip di­de­lės hid­ro­e­lek­tri­nės.

Informacijos šaltinis – laikraštis "XXI amžius"

2013.04.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *