Pašalino iš TS – LKD gretų


Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) iš sa­vo gre­tų rug­sė­jo 7 die­ną pa­ša­li­no su par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ į Sei­mą kan­di­da­tuo­jan­tį An­ta­ną Bu­ro­ką.

TS-LKD Laz­dy­nų sky­riaus pir­mi­nin­kas Eval­das Ma­cei­ka sa­kė, kad sky­riaus ta­ry­bos na­rių bal­sų dau­gu­ma A. Bu­ro­kas bu­vo pa­ša­lin­tas, nes ne­si­ė­mė jo­kių bū­dų pa­si­trauk­ti iš „Drą­sos ke­lio“ są­ra­šo.

Pa­gal TS-LKD įsta­tus ša­lin­ti iš par­ti­jos ga­li par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba ar­ba Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas. A. Bu­ro­kas da­ly­vau­ja Sei­mo rin­ki­muo­se par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ są­ra­še ir kaip šios po­li­ti­nės jė­gos kan­di­da­tas vien­man­da­tė­je Širvintų–Vilniaus apy­gar­do­je. TS-LKD ima­si „draus­mės“ prie­mo­nių ir prieš ki­tus „di­si­den­tus“ par­ti­jo­je.

Lai­ki­nai su­stab­dy­ta TS-LKD na­rys­tė Pa­ne­vė­žio me­rui Vi­ta­li­jui Sat­ke­vi­čiui, ku­ris ta­po sa­va­ran­kiš­ku kan­di­da­tu Va­ka­ri­nė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, nors TS-LKD šio­je apy­gar­do­je iš­kė­lė įta­ri­mų pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­ba su­lau­ku­sį Sei­mo na­rį Vi­tą Ma­tu­zą. Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas su­stab­dė šio po­li­ti­ko na­rys­tę par­ti­jo­je.

Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis, ku­rį par­ti­ja iš­kė­lė kan­di­da­tu Da­nės rin­ki­mų apy­gar­do­je, nu­ta­rė re­gist­ruo­tis ir kaip sa­va­ran­kiš­kas kan­di­da­tas. Ry­tas Kup­čins­kas už „ne­tin­ka­mą“ bal­sa­vi­mą Sei­me, svars­tant Vi­sa­gi­no elek­tri­nės klau­si­mą, bu­vo nu­baus­tas ir per ke­lias de­šim­tis vie­tų nu­kel­tas į rin­ki­mų są­ra­še že­myn.

Iš par­ti­jos bu­vo pa­ša­lin­ti Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė, Sau­lius Sto­ma, da­bar kan­di­da­tuo­jan­tys „Drą­sos ke­lio“ są­ra­še, bei Sei­mo pir­mi­nin­kės Ire­nos De­gu­tie­nės pa­dė­jė­jas Da­lius Stan­ci­kas, pro­tes­ta­vęs prieš ne­tei­sė­tą po­li­ci­jos ak­ci­ją Gar­lia­vo­je ge­gu­žės 17-ąją, prie­var­ta at­imant duk­te­rė­čią iš tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės pa­gal ant­sto­lės nu­ro­dy­mus.

„Drą­sos ke­lio“ są­ra­še kan­di­da­tuo­ja ir dau­giau iš TS-LKD iš­ėju­sių jos na­rių: Kau­ne – Gin­ta­ras Druč­kus, Šiau­liuo­se – Ire­na Va­si­naus­kai­tė ir kt.

Nuotraukoje: iš konservatorių gretų pašalintas Antanas Burokas.

2012.09.27

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *