Postai jau dalijami?


Pra­ėjus pir­ma­jam Sei­mo rin­ki­mų tu­rui Dar­bo par­ti­ja, so­cial­de­mok­ra­tai bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ su­sku­bo pa­reikš­ti ke­tinančios for­muo­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą. Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas pa­si­bai­gus pir­ma­jai rin­ki­mų die­nai tei­gė, kad „tvar­kie­čiai“, Dar­bo par­ti­ja ir so­cial­de­mok­ra­tai jau prieš rin­ki­mus yra ap­ta­rę, ku­rias mi­nis­te­ri­jas no­rė­tų pa­si­da­lin­ti.

R. Pa­ksas taip pat ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad prie tri­jų par­ti­jų ko­a­li­ci­jos ga­lė­tų pri­si­jung­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) ar­ba Li­be­ra­lų są­jū­dis. Apie li­be­ra­lų da­ly­va­vi­mą bū­si­mo­jo­je kai­rių­jų ko­a­li­ci­jo­je kal­bė­jo ir V. Us­pas­ki­chas, tei­gęs, kad nau­ją val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją ga­li su­da­ry­ti ir dau­giau ne­gu trys par­ti­jos, o jis pats as­me­niš­kai la­biau­siai no­rė­tų, kad jo­je bū­tų Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Jis „ne­ma­tąs pro­ble­mų ir su len­kais“, ku­rie yra „vi­siš­kai nor­ma­lūs, prag­ma­tiš­ki žmo­nės, su ku­riais ga­li­ma dirb­ti“. Ta­čiau ne­tru­kus Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras V. To­ma­šev­skis pa­reiš­kė, kad LLRA tu­ri daug abe­jo­nių, ar ver­ta ben­dra­dar­biau­ti su Dar­bo par­ti­jos ly­de­riu. Esą daug prie­kaiš­tų šiai par­ti­jai yra dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo, dėl ne­etiš­kos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, – tei­gė V. To­ma­šev­skis. Ma­tyt, jį yra įžei­du­si V. Us­pas­ki­cho pa­sa­ky­ta fra­zė, kad „Lie­tu­vos len­kų pro­ble­ma yra per­ne­lyg iš­pūs­ta“.

V. Us­pas­ki­chas ven­gė at­sa­ky­ti, ar jis no­rė­tų tap­ti prem­je­ru, taip pat, jei Dar­bo par­ti­ja lai­mė­tų rin­ki­mus, ar ne­pri­eš­ta­rau­tų šį pos­tą už­leis­ti par­ti­jos ko­le­gai. Anot par­ti­jos va­do­vo, į to­kius klau­si­mus at­sa­ky­ti bus ga­li­ma tik po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro.

V. Us­pas­ki­chas tei­gė su­tin­kąs su so­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mu, kad prem­je­ro, fi­nan­sų mi­nist­ro ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rų pos­tai tu­rė­tų pri­klau­sy­ti tai pa­čiai par­ti­jai. Ta­čiau kon­kre­čius Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tus įvar­din­ti jis at­si­sa­kė. V. Us­pas­ki­chas taip pat ne­no­rė­jo ver­tin­ti ir kal­ti­ni­mų Dar­bo par­ti­jai, kad šios at­sto­vai kai ku­rio­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se pir­ko bal­sus.

„Nie­kaip ne­ver­ti­nu. Už­si­i­mi­nės tei­sė­sau­ga ir nu­sta­tys“, – sa­kė V. Us­pas­ki­chas. Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na ga­li­mą ka­li­nių bal­sų pir­ki­mą kon­kre­čiai Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me, par­tijos lyderis taip pat iš­si­su­ko nuo at­sa­ky­mo. Jis tei­gė ne­ma­nąs, kad Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios“ bu­hal­te­ri­jos by­la su­kliu­dy­tų jam dirb­ti Vy­riau­sy­bė­je ir pa­kar­to­jo, kad šioje by­lo­je jam iš­kel­ti kal­ti­ni­mai – ne­pa­grįs­ti. Teis­mas esą aiš­ki­na­si tik tai, ar V. Us­pas­ki­chas  ži­no­jęs apie „juo­dą­ją“ bu­hal­te­ri­ją, o jis esą ne tik ne­ži­no­jo, bet iš­vis ne­ti­ki, kad to­kia bu­vo. „Į teis­mą aš vaikš­čio­jau kaip į dar­bą“, – sa­kė V. Us­pas­ki­chas.

Dar­bo par­ti­jos po­zi­ci­ja dėl ato­mi­nės elek­tri­nės, jo tei­gi­mu, ne­si­kei­čia: par­ti­ja pa­si­sa­ko už ato­mi­nę ener­ge­ti­ką, bet kon­kre­tų kon­ser­va­to­rių pa­teik­tą pro­jek­tą ga­lės ver­tin­ti tik tuomet, kai bus aiš­ku, kiek tai kai­nuos ir ar ap­si­mo­kės. Jis tei­gė, kad po po­ros me­tų ga­lė­tų bū­ti su­reng­tas nau­jas re­fe­ren­du­mas – ta­da ato­mi­nės elek­tri­nės kai­na bus ži­no­ma tiks­liau.

Su Ru­si­ja, pa­sak V. Us­pas­ki­cho, bus sie­kia­ma ben­drau­ti prag­ma­tiš­kai. „Mes ati­dir­bi­nė­si­me ge­rus san­ty­kius, prag­ma­tiš­kus san­ty­kius. Tai tu­ri bū­ti da­ro­ma. Bet ne­svar­bu, ko­kie bū­tų itin nau­din­gi in­te­re­sai eko­no­mi­kai, tai ne­tu­ri bū­ti da­ro­ma Lie­tu­vos su­ve­re­ni­te­to są­skai­ta“, – tei­gė jis. Ben­drau­da­ma su „Gaz­prom“, pa­sak Dar­bo par­ti­jos ly­de­rio, Lie­tu­va tu­ri siek­ti, kad du­jų kai­na bū­tų ne di­des­nė, ne­gu mo­ka Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Dėl nau­jos vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo be­si­de­ran­čios opo­zi­ci­nės jė­gos – Dar­bo par­ti­ja, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja (LSDP) bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – su­da­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re su­si­ta­ri­mą. Tai reiš­kia, kad šios trys par­ti­jos iš­reiš­kia pa­ra­mą vie­na ki­tos kan­di­da­tams, ku­rie ant­ra­ja­me tu­re grum­sis su kon­ser­va­to­riais, li­be­ra­lais, „Drą­sos ke­lio“ ar ki­tų po­li­ti­nių jė­gų kan­di­da­tais.

Po­li­to­lo­gų ne­ste­bi­na, kad Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą – jų  ma­ny­mu, šios par­ti­jos at­žvil­giu bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis pro­tes­to bal­sa­vi­mo ir re­zul­ta­tai ga­lė­jo bū­ti ge­ro­kai blo­ges­ni. Kon­ser­va­to­rius pa­lai­kė nuo­la­ti­nis jų elek­to­ra­tas, ku­ris, de­ja, bal­sa­vo už tuos pa­čius vals­ty­bės vys­ty­mo­si re­zul­ta­tus – už ne­dar­bą, pla­čių­jų sluoks­nių skur­dą, emig­ra­ci­ją, be­sai­kį mo­kes­čių di­di­ni­mą, biu­ro­kratinės val­di­nin­ki­jos įsi­ga­lė­ji­mą.

Stip­rus kon­ser­va­to­rių elek­to­ra­tas dar ga­li su­stip­rin­ti TS-LKD po­zi­ci­jas, ir to­dėl po ant­ro­jo rin­ki­mų ra­to ga­li at­si­ras­ti ki­ta ko­a­li­ci­jos ga­li­my­bė – ją for­muo­tų Dar­bo par­ti­ja, kon­ser­va­to­riai bei Li­be­ra­lų są­jū­dis, ypač jei „dar­bie­čiai“ man­da­tų skai­čiu­mi nu­si­leis­tų soc­de­mams ir ne­no­rė­tų bū­ti jau­nes­nie­ji ko­a­li­ci­jos part­ne­riai.

Prem­je­ras A. Ku­bi­lius la­bai dė­kin­gas Pre­zi­den­tei už pa­ra­mą, ku­rią ji prieš pat rin­ki­mus iš­reiš­kė jo va­do­vau­ja­mai vy­riau­sy­bei. Vy­riau­sy­bės var­du prem­je­ras dė­ko­jo Pre­zi­den­tei už pa­gal­bą – esą dau­ge­lis Vy­riau­sy­bės dar­bų bū­tų bu­vę „ne­įma­no­mi be to kon­struk­ty­vaus ben­dra­dar­bia­vi­mo“. Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na sa­vo šan­sus iš­lik­ti prem­je­ro pos­te po Sei­mo rin­ki­mų, A. Ku­bi­lius at­sa­kė už­tik­rin­tai ir pu­siau juo­kais: „99 pro­cen­tų, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. – Jei­gu rim­tai, tai tik­rai ne­si­i­mu prog­no­zuo­ti.“ Sy­kiu jis ne­pra­lei­do pro­gos pa­kri­ti­kuo­ti po­li­ti­nius opo­nen­tus.

Prem­je­ro nuo­mo­ne, opo­zi­ci­nės par­ti­jos ne­at­ro­do pa­jė­gios tęs­ti fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo bei ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės po­li­ti­ką. Pa­klaus­tas, ku­rios tai par­ti­jos, A. Ku­bi­lius tei­gė, kad tai „pa­grin­di­nės“ opo­zi­ci­nės jė­gos, bet kon­kre­čių par­ti­jų ne­nu­ro­dė.

„Drą­sos ke­lio“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Val­das Va­si­liaus­kas sa­kė, kad „Drą­sos ke­liui“ bu­vo su­truk­dy­ta siek­ti man­da­tų, nes jiems ir ki­toms ma­žo­sioms par­ti­joms ne­bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė nau­do­tis vals­ty­bės fi­nan­sais, ką sau pa­si­sky­rė par­la­men­ti­nės par­ti­jos.

Tad  „Drą­sos ke­lio“ re­zul­ta­tai „fan­tas­tiš­ki“, ly­gi­nant su Li­be­ra­lų są­jū­džio, „tu­rė­ju­sio dau­gy­bę lė­šų ir ga­lė­ju­sio nau­do­tis ad­mi­nist­ra­ci­niais re­sur­sais“.

Tie­sa, Li­be­ra­lų są­jū­dis, kaip ir „Drą­sos ke­lias“, dar ga­li iš­ko­vo­ti man­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Esa­mais duo­me­ni­mis par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ su­rin­ko 7,88 proc. bal­sų ir taip pat kaip Li­be­ra­lų są­jū­dis jau gavo 7 vie­tas par­la­men­te pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas ir jo rinkiminiai pažadai.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.10.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *