Pras­ti par­la­men­to rin­ki­mai Lat­vi­jo­je


Lat­vi­jos par­la­men­to rin­ki­muo­se per­ga­lę iš­ko­vo­jo pro­ru­siš­kas „San­tar­vės centras“ (SC), ku­ris už­si­tik­ri­no 31 man­da­tą Sei­me.

Ne­se­niai įsteig­ta bu­vu­sio preziden­to Val­džio Zat­le­rio re­for­mų par­ti­ja (ZRP) ga­vo 22 man­da­tus, prem­je­ro Val­džio Domb­rov­skio su­bur­tas cen­tro de­ši­ny­sis blo­kas „Vie­ny­bė“ – 20 vie­tų.

Kon­ser­va­ty­vus Na­cio­na­li­nis al­jan­sas „Vis­kas – Lat­vi­jai!“, „Tė­vy­nei ir lais­vei“ bei ju­dė­ji­mas „Už Lat­vi­jos na­cio­na­li­nę ne­pri­klau­so­my­bę“ šiuo­se rin­ki­muo­se be­veik pa­dvi­gu­bi­no sa­vo bal­sus iki maž­daug 13 proc. ir drau­ge iš­ko­vo­jo 14 vie­tų. Ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­ga ga­vo 13 man­da­tų. Iš vi­so rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 903 470 žmo­nių, o rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bu­vo 60,55 proc.

Už kai­rio­sios orien­ta­ci­jos pro­ru­siš­ką „San­tar­vės cen­trą“ sa­vo bal­sus ati­da­vė 28,54 proc. rin­kė­jų (259 493 žmo­nės). V. Zat­le­ro par­ti­ja su­rin­ko 20,78 proc. bal­sų (bal­sa­vo 188 973 žmo­nės), su­si­vie­ni­ji­mas „Vie­ny­bė“ – 18,8 proc. bal­sų (bal­sa­vo 171 010 žmonių), Na­cio­na­li­nis al­jan­sas – 13,85 proc. bal­sų (bal­sa­vo 125 880 žmo­nių), o Ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­ga su­rin­ko 12,14 proc. (bal­sus ati­da­vė 110 331 žmo­gus). Ki­tos par­ti­jos ne­įvei­kė 5 proc. slenks­čio. Anks­tes­niuo­se de­šim­tojo šau­ki­mo Sei­mo rin­ki­muo­se „Vie­ny­bė“ tu­rė­jo 33, „San­tar­vės cen­tras“ – 29, Ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­ga – 22, o Na­cio­na­li­nis al­jan­sas ir „Už ge­res­nę Lat­vi­ją“ – 8 de­pu­ta­tų man­da­tus.

Po bal­sa­vi­mo šeš­ta­die­nį bu­vęs ša­lies pre­zi­den­tas Val­dis Zat­le­ris, va­do­vau­jan­tis nau­ja­jai Zat­le­rio re­for­mų par­ti­jai (ZRP), sa­kė, kad pir­ma­lai­kiais Sei­mo rin­ki­mais siek­ta pa­keis­ti po­li­ti­nę kul­tū­rą Lat­vi­jo­je. Ei­da­mas bal­suo­ti jis sa­kė ma­tęs gat­vė­se džiu­gios nuo­tai­kos ap­im­tus žmo­nes – tai ro­do, jog ša­ly­je bus per­mai­nų.

Lat­vi­jos pir­ma­lai­kiuo­se par­la­men­to rin­ki­muo­se pre­ce­den­to ne­tu­rin­čią įti­ki­na­mą per­ga­lę pa­sie­ku­si pro­ru­siš­ka par­ti­ja „San­tar­vės cen­tras“ (SC) ne­sle­pia am­bi­ci­jų for­muo­ti val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją. SC ti­ki­si su­for­muo­ti sta­bi­lią ko­a­li­ci­ją su da­bar­ti­nio prem­je­ro Val­džio Domb­rov­skio cen­tro de­ši­nių­jų blo­ku „Vie­ny­bė“ ir bu­vu­sio ša­lies pre­zi­den­to Val­džio Zat­le­rio įkur­ta Re­for­mų par­ti­ja. Tai šeš­ta­die­nio va­ka­rą žur­na­lis­tams pa­reiš­kė „San­tar­vės cen­tro“ na­rys An­dre­jus Kle­ment­je­vas. A. Kle­ment­je­vo tei­gi­mu, „San­tar­vės cen­tras“ ti­ki­si, jog ša­lies pre­zi­den­tas An­dris Ber­zi­nis lai­ky­sis se­nos Lat­vi­jos po­li­ti­kos tra­di­ci­jos ir mi­nist­ru pir­mi­nin­ku pa­skirs rin­ki­muo­se lai­mė­ju­sios par­ti­jos at­sto­vą. Ta­čiau  la­biau­siai ti­kė­ti­na ko­a­li­ci­jos kom­bi­na­ci­ja yra V. Zat­le­rio re­for­mų par­ti­ja, „Vie­ny­bė“ ir Na­cio­na­li­nis al­jan­sas.

Sek­ma­die­nį vy­ko V. Zat­le­rio re­for­mų par­ti­jos ir „Vie­ny­bės“ de­ry­bos, o vė­liau – de­ry­bos su na­cio­na­lis­tų blo­ku. Ana­li­ti­kai sa­ko, kad kon­ser­va­ty­vus al­jan­sas „Vis­kas – Lat­vi­jai!“, „Tė­vy­nei ir lais­vei“ bei ju­dė­ji­mas „Už Lat­vi­jos na­cio­na­li­nę ne­pri­klau­so­my­bę“ ga­lė­tų bū­ti tre­čia dau­gu­mai su­for­muo­ti rei­ka­lin­ga po­li­ti­nė jė­ga.

Lat­vi­jo­je vykusius pir­ma­lai­kius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bė­ję ak­ty­vis­tai iš Ru­si­jos tvir­ti­na, kad bal­sa­vi­mo tei­sės ne­su­tei­ki­mas „ne­pi­lie­čiams“ yra rim­ta šios ša­lies pro­ble­ma: „ne­pi­lie­čiai“ su­da­ro treč­da­lį ša­lies gy­ven­to­jų, iš jų 350 tūkst. – ru­sa­kal­biai, to­dėl „mū­sų tė­vy­nai­nių nuo­tai­ka pri­slėg­ta“, „jie lai­ko­mi ant­ra­rū­šiais žmo­nė­mis“. Jų at­sto­vas sa­kė, kad „ši gė­din­ga Lat­vi­jos įsta­ty­mų spra­ga tu­ri bū­ti už­pil­dy­ta – tu­ri bū­ti pri­im­tos ati­tin­ka­mos rin­ki­mų ir pi­lie­ty­bės įsta­ty­mų pa­tai­sos“. Va­di­na­si, Ru­si­ja pa­si­ren­gu­si at­vi­rai kiš­tis į rin­ki­mų Lat­vi­jo­je pro­ce­są. Po rin­ki­mų jie esą siū­lys Ru­si­jos vi­suo­me­nės rū­mų ta­ry­bai kreip­tis į Jung­ti­nes Tau­tas (JT), Eu­ro­pos Ta­ry­bą, ir Eu­ro­pos sau­gu­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ją (ESBO), ra­gi­nant iš­sa­ky­ti po­zi­ci­ją dėl šiuo me­tu Lat­vi­jo­je ga­lio­jan­čių „blo­gų“ rin­ki­mų įsta­ty­mų.

Tai­gi ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pa­dė­tis Lat­vi­jo­je ga­li keis­tis – ru­sų dau­gu­ma, eg­zis­tuo­jan­ti kai ku­rio­se ša­lies vie­to­vė­se, taip pat ir sos­ti­nė­je Ry­go­je, pa­kei­tus įsta­ty­mus rin­ki­muo­se ga­li lai­mė­ti di­dži­ą­ją par­la­men­to bal­sų da­lį.

Nuotraukoje: Latvijos sostinė Ryga, paminklas Latvijos nepriklausomybei.

Laikraščio „XXI amžius“ publikacija.

2011.09.27

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.