„Drąsos kelias”: prokuratūra ir teismai paverčiami politinės kovos įrankiais


„Drą­sos ke­lio“ po­li­ti­nės par­ti­jos rin­ki­mų šta­bą pri­bloš­kė Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Jus­ti­no Pup­kos pra­šy­mas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir ki­taip su­var­žy­ti lais­vę Ne­rin­gai Venc­kie­nei bei Aud­ro­nei Sku­čie­nei, ku­rios įre­gist­ruo­tos kan­di­da­tė­mis į Sei­mo na­rius.

Par­ti­jos pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma: „Ži­nant, kaip van­giai Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ti­ria sun­kiau­sius nu­si­kal­ti­mus, me­tų me­tus vil­ki­na pa­teik­ti tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus net re­zo­nan­si­nė­se by­lo­se, dar la­biau pri­bloš­kia pro­ku­ro­rų uo­lu­mas ir sku­ba: tik rug­sė­jo 14 die­ną kan­di­da­tams su­teik­ta tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė, o jau rug­sė­jo 18 die­ną pa­rei­ka­lau­ta ją pa­nai­kin­ti.

Ne­abe­jo­ti­na, kad tai su­si­ję su pra­si­dė­ju­sia rin­ki­mų ko­va, ku­rios baig­mę no­ri­ma nu­lem­ti rep­re­si­nė­mis prie­mo­nė­mis. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad tai ne pir­mas at­ve­jis, kai pro­ku­ra­tū­ra ir teis­mai pa­ver­čia­mi po­li­ti­nės ko­vos ir net po­li­ti­nio su­si­do­ro­ji­mo įran­kiais. Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos jau ku­ris lai­kas su ne­ri­mu žvel­gia į ma­si­niu reiš­ki­niu tam­pan­čius Lie­tu­vos žmo­nių per­se­kio­ji­mus už jų po­li­ti­nius įsi­ti­ki­ni­mus ir pa­žiū­ras.

Už 2012 m. su­reng­tas pi­lie­ti­nes pro­tes­to ak­ci­jas teis­muo­se bu­vo iš­kel­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to Sig­na­ta­rams, vi­suo­me­ni­nin­kams, žy­miems ko­vo­to­jams už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nuo­lat su­lai­ko pi­lie­ti­nes ak­ci­jas ren­gian­čius, ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tei­si­ne sis­te­ma reiš­kian­čius, val­džios ins­ti­tu­ci­jas ir po­li­ti­kus kri­ti­kuo­jan­čius ak­ty­vius vi­suo­me­nės vei­kė­jus.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė (kai ku­rie mi­nist­rai) net­gi drau­džia me­no ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams da­ly­vau­ti pi­lie­čių su­ei­go­se, nors pi­lie­čiams tei­sę lais­vai reikš­ti min­tis ir įsi­ti­ki­ni­mus, gau­ti bei skleis­ti in­for­ma­ci­ją ir idė­jas, taip pat tei­sę lais­vai reng­ti tai­kius su­si­rin­ki­mus ga­ran­tuo­ja Eu­ro­pos Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ja bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja.

Šian­dien ky­la rim­tas pa­vo­jus, kad iš kan­di­da­čių į Sei­mo na­rius N. Venc­kie­nės bei A. Sku­čie­nės bus at­im­tos re­a­lios ga­li­my­bės da­ly­vau­ti rin­ki­mų ko­vo­je, pa­neig­tas rin­ki­mams svar­bus są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pas. Ga­li kil­ti abe­jo­nių, ar rin­ki­mus, kai iš jų tei­si­nė­mis ma­ni­pu­lia­ci­jo­mis pa­ša­li­na­mi stip­riau­si kan­di­da­tai, iš tik­rų­jų ga­li­ma va­din­ti lais­vais ir de­mo­kra­tiniais“.

Pa­reiš­kus, kad ti­ki­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos iš­min­ti­mi, jos no­ru ap­gin­ti Lie­tu­vos de­mo­kra­tijos gar­bę, ap­sau­go­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę nuo ne­ma­lo­nių pa­ly­gi­ni­mų su ne­de­mok­ra­ti­nė­mis kai­my­nė­mis, pa­reiš­ki­mo pa­bai­go­je ra­šo­ma: „Ti­ki­me, kad Lie­tu­vos par­ti­jos ne­už­mir­šo Są­jū­džio lai­kų šū­kio: „Už mū­sų ir jū­sų lais­vę“.

Nuotraukoje: „Drąsos kelio” lyderė buvusi teisėja Neringa Venckienė.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.09.27

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *