Renkamas aktyviausias Kauno visuomenininkas


Trys Kauno visuomeninės – pilietinės organizacijos “Vytis”, “Nepartinio demokratinio judėjimo“ Kauno skyrius ir “Drąsiaus kelias” inicijuoja  pilietinę akciją – neformalią apklausą. Jos metu bus išrinkti du kauniečiai, labiausiai šiais metais pasižymeję savo pilietine veikla. Svarbiausi vertinimo kriterijai – kandidatų pastangos ginant viešą interesą, teisingumą ir veikla atliekant pilietinę ivairių valdžios veiklų (neveikimo)  kontrolę. Akcijos metu, Kauno ir kitų miestų pilietinių – visuomeninių organizacijų nariai ir veiklūs rėmėjai, balsuodami internetu, siūlys kandidatus ir išrinks “Kauno visuomenininką 2010“ ir  “Kauno visuomenininkę 2010”. Bendra šių judėjimų sudaryta šešių asmenų darbo grupė organizuos konkurso paviešinimą ir balsavimą  visuomenininkams prieinamais nemokamais būdais, ir po gruodžio 25 d. paskelbs nugalėtojus.

TIKSLAS – sukurti Kaune pilietiškų kauniečių pagerbimo tradiciją, pagerbti visuomenininkus, nusipelniusius kitų visuomeniškai aktyvių žmonių pagarbos, už  drąsą , išradingumą  ir atkaklumą  ginant demokratijos principus, viešą interesą ir teisingumą.

Bus renkami:

A) aktyvi pastarųjų metų visuomeninkė kaunietė, labiausiai nusipelnusi ginant viešą interesą ir teisingumą, aktyviai kontroliavusi valdžią. 

„2010 m. Kauno visuomenininkė” (KV 2010),

B) aktyvus pastarųjų metų visuomeninkas kaunietis, už viešojo intereso ir teisingumo gynimą bei pilietinę valdžios kontrolę:

„2010 m. Kauno visuomenininkas” (KV 2010);

Konkursą inicijuoja pilietiniai  judėjimai: “Vytis”, “Drąsiaus kelias” ir NDJ Kauno skyrius. Jų iniciatyva bus sudaryta  6-erių asmenų darbo grupė (DG), kuri:

– priims iš miesto visuomenininkų pasiūlymus,

– paviešins internete ir kitoje tik nemokamai prieinamoje  žiniasklaidoje (siekiant neeikvoti asmeninių konkursą organizuojančių asmenų pinigų);

– organizuos balsavimą iki gruodžio 25 d.;

– per 2 dienas apibendrins rezultatus ir priims bei paviešins galutinį sprendimą, organizuos nugalėtojų pagerbimą.

Konkurso nuostatos

1) Balsuotojai 

Manome, kad turėtų balsuoti tik visuomeniškai veiklūs žmonės, nes balsuojant visiems be išimties, tai tampa tik balsavimu už labiausiai įvairių valdžios struktūrų  ir žiniasklaidos minimus kauniečius, kurių veikla dažniausiai nieko bendro neturi su pilietine veikla. (Platesnio masto balsavimui NVO žmonės neturiu jokių piniginių bei organizacinių galimybių…). Pilietinė veikla yra nesavanaudiškas tęstinis darbas, veikla be medžiaginių paskatų, ginant viešą interesą, ginant teisingumą ir kontroliuojant įvairią valdžios veiklą (neveikimą). Bet koks savanoriškas darbas, jei jis nesisieja su pilietine valdžios kontrole ir rizika materialiai ar psichologiškai nukentėti nuo oligarchinės santvarkos galiomis besinaudojančių valdžios struktūrų, ar monopolistinių  verslo grupių, nėra  šio konkurso dalykas ir nėra organizatorių pripažistamas pilietine veikla, verta KV 2010 vardo.

Dalyvavimas viešuose projektuose, kuriems bet kokiu pavidalu gaunamas finansavimas iš miesto ar šalies biudžeto (ar iš  ES lėšų, jei jos gautos tarpininkaujant valdžiai) rodo asmenų priklausomumą, susietumą su atstovaujama ar vykdomaja valdžia ir tokio  darbo rezultatai nėra pilietinė veikla.

2) Balsavimo būdas:

a) neturint lėšų įvairių balsavimo būdų organizavimui, balsavimas vykdomas tik internete elektroniniais laiškais (užskaitomas tik vienas balsas iš vienos el. pašto dėžutės) ,

b) savo valią tiek keliant kandidatus, tiek balsuojant už juos gali pareikšti tik tie asmenys, kurie  priklauso Kaune ar kituose miestuose veikiančioms pilietinėms- visuomeninėms organizacijoms arba yra jų aktyvūs rėmejai.T.y. tokie, kurie  yra formaliais ir veikiančiais nariais, arba yra tokių organizacijų rėmėjai, reguliariai dalyvaujantys arba remiantys įvairiais būdais jų veiklą,

c) balsuojantis turi nurodyti savo vardą, pavardę,  seniūniją, kurioje jis gyvena, savo nuolatinį e-mailą ir telefono numerį bei narystę (rėmimą) konkrečioje  nevyriausybinėje organizacijoje (NVO).

3) Kandidatų iškėlimo tvarka:

a) Darbo grupė (DG) siekdama, kad kandidatai atstovautų kiek galint daugiau organizacijų ,balsavimui teiks ne daugiau kaip dvi tai pačiai NVO priklausančias  kandidatūras ,

b) už siūlomų  kandidatūrų reputacijos nepriekaištingumą ir atitikimą aukščiau nurodytiems reikalavimams savo vardu ir garbe atsako jas rekomenduojantys  konkretūs visuomenininkai arba    kolegialiai kandidatus siūlanti konkrečios NVO institucija( taryba ar pan.),

c) kandidatūras  argumentuotai ir atsakingai (laiduojant savo vardu) gali siūlyti tiek atskiras  veiklus  konkrečios NVO narys, tiek kolegiali  tos NVO institucija (jos taryba ar pan.),

d) DG  turi teisę atmesti bet kurį siūlomą kandidatą , jei jis neatitiks aukščiau išvardintų reikalavimų (nepriekaištinga reputacija, pilietinis veiklos pobūdis ir t.t.)  apie tai argumentuotai ir glaustai pranešę jį pasiūliusiems asmenims ar institucijoms,

e) DG visų norinčių visuomenininkų balsavimui pateiks nuo 10 iki 20 pavardžių, kurios el.laiškais buvo argumentuotai  minimos dažniausiai,

f) kievienas visuomenininkas ar NVO institucija iki gruodžio 18 d.(imtinai)  siūlo ne daugiau kaip du kandidatus;

Jau galima į paminėtą e-mailą siųsti kandidatūras, apibūdinant tiek savo statusa, tiek konkrečius argumentus kandidato naudai.

Šias taisykles sudarė idejos autorius, JDJ narys Algirdas Karčiauskas.

2010.12.18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.