Seimas neleido atsistatydinti Ž.Pacevičiui iš STT direktoriaus pareigų


Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas ne­pri­ta­rė Ži­man­to Pa­ce­vi­čiaus pa­reikš­tam pra­šy­mui at­leis­ti jį iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­riaus pa­rei­gų.

Par­la­men­ta­rai su­abe­jo­jo, ar jis pats ap­si­spren­dė ne­be­kan­di­da­tuo­ti į STT va­do­vus ant­rai ka­den­ci­jai. Už pri­ta­ri­mą jo at­lei­di­mui bal­sa­vo 38 Sei­mo na­riai, prieš – 27 ir 18 par­la­men­ta­rų su­si­lai­kė, be to, ras­ti 4 ne­ga­lio­jan­tys biu­le­te­niai.

Ž. Pa­ce­vi­čiaus at­lei­di­mui ne­pri­tar­ta, nes bal­sa­vu­sių „prieš“ ir su­si­lai­kiu­sių skai­čius vir­ši­jo bal­sa­vu­sių „už“ skai­čių. Pats Ž. Pa­ce­vi­čius to­kį spren­di­mą pa­va­di­no ab­sur­du. Kaip jis sa­kė, no­rint skir­ti STT di­rek­to­rių, rei­kia as­mens su­ti­ki­mo ei­ti pa­rei­gas, o jis to­kio no­ro ne­pa­reiš­kė.

Pa­klaus­tas, kaip elg­tų­si, jei Pre­zi­den­tė vis tik ban­dy­tų įti­kin­ti jį ei­ti pa­rei­gas an­trą ka­den­ci­ją, STT di­rek­to­rius sa­kė ne­su­tik­si­ąs. Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė sa­kė, kad dek­re­tas dėl Ž. Pa­ce­vi­čiaus at­lei­di­mo iš STT di­rek­to­riaus pa­rei­gų bus tei­kia­mas an­trą kar­tą.

Ž. Pa­ce­vi­čius pre­zi­den­to dek­re­tu bu­vo pa­skir­tas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, ku­ri bai­gia­si 2012 me­tų spa­lio 17 d. Jam pa­čiam iš­reiš­kus no­rą baig­ti tar­ny­bą, Pre­zi­den­tei su­ti­kus, bu­vo pa­teik­tas šis dek­re­tas – Sei­mui pri­ta­rus dėl jo at­lei­di­mo, va­do­vau­jan­tis STT įsta­ty­mu, Ž. Pa­ce­vi­čius bū­tų at­leis­tas pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai.

Sei­mo na­riai su­abe­jo­jo pa­ties pa­rei­gū­no no­ru iš­ei­ti iš tar­ny­bos. „Mes ži­no­me tuos sa­vo no­ru iš­ėji­mus. Reiš­kia, jau jau­čia, kad kaž­kur val­džia ne­pa­lai­ko. Ar Pre­zi­den­tū­ra pa­si­aiš­ki­no, gal yra su­kur­ta to­kia tei­si­nė ba­zė, ku­ri pa­lan­ki kla­nui, kad tos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­li muš­tis gal­va į sie­ną – pa­grie­bei, o tei­si­nė ba­zė to­kia, kad tu­ri pa­leis­ti tą, ku­ris įtar­ti­nas ir re­a­liai įtar­ti­nas. Koks gar­bin­gas žmo­gus ga­li dirb­ti to­kio­je tar­ny­bo­je? Ar čia tas va­rian­tas, ar Ž. Pa­ce­vi­čius pabūgo dirb­ti ant­ro­je ka­den­ci­jo­je, ka­dan­gi Pre­zi­den­tū­ra vis no­ri nau­jų ir nau­jų, ku­rie nie­ko ne­su­si­gau­do?“ – pik­ti­no­si „tvar­kie­tis“ Ju­lius Ve­sel­ka.

Abe­jo­nę dėl at­lei­di­mo sa­va­no­riš­ku­mo iš­sa­kė ir ki­ti Sei­mo na­riai.

Po to, kai Sei­mas prieš jo pa­ties va­lią Ž. Pa­ce­vi­čių pa­li­ko STT va­do­vo pos­te, Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė ke­ti­na im­tis prie­mo­nių ap­si­sau­go­ti nuo to­kių aki­brokš­tų. Ji siū­lo nu­sta­ty­ti, kad slap­tas bal­sa­vi­mas at­lei­džiant vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus vyk­tų tik tuo­met, kai ke­lia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mo jais klau­si­mas.

Tai­gi, ir vėl bus tai­so­mas „blo­gas“ įsta­ty­mas, ga­lio­jęs jau dau­gy­bę me­tų.

Nuotraukoje: Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) herbas.

2012.10.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.