Su kokiomis kliūtimis susidūrė Seimo narės Neringos Venckienės imuniteto klausimus nagrinėjusi komisija?


Par­ti­jos „Drą­sos ke­lio“ ly­de­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė, ku­rios tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą spren­dė Sei­mo lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, su­lau­kė gau­saus rė­mė­jų bū­rio, ku­rie su­plū­do į mi­nė­tos ko­mi­si­jos po­sė­dį. Tame po­sė­dy­je par­la­men­ta­rė ga­lė­jo at­vi­ra­me po­sė­dy­je iš­dės­ty­ti sa­vo ar­gu­men­tus.

Ko­mi­si­jos po­sė­dis pra­si­dė­jo dis­ku­si­ja, ar šis tu­ri bū­ti už­da­ras, mat par­la­men­ta­rai anks­čiau bu­vo su­si­pa­ži­nę su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga ir no­rė­jo už­duo­ti su ja su­si­ju­sių klau­si­mų. Pa­ga­liau ko­mi­si­jos na­riai nu­spren­dė, kad pir­mo­ji po­sė­džio da­lis bus at­vi­ra.

Sa­vo kal­bą pra­dė­ju­si N. Venc­kie­nė tei­gė, kad ge­gu­žės 17 d., kai bu­vo įvyk­dy­tas teis­mo spren­di­mas per­duo­ti ma­ža­me­tę Drą­siaus Ke­džio ir Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės duk­rą mo­ti­nai, smur­tas bu­vo pa­nau­do­tas tiek prieš ją pa­čią, tiek prieš vai­ką. N. Venc­kie­nė nei­gė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio tei­gi­nius, kad ji ge­gu­žės 17 d. Gar­lia­vo­je, kai bu­vo vyk­do­mas vai­ko per­da­vi­mas mo­ti­nai, puo­lė L. Stan­kū­nai­tę.

„Ne­su­pran­tu, ku­ria­me mo­men­te aš Stan­kū­nai­tei įkan­dau ar įspy­riau. (…) Ten yra pro­ku­ra­tū­ros in­ter­pre­ta­ci­jos. (…) Vai­ko tei­sių tar­ny­bos dar­buo­to­jos gąs­di­no vai­ką, (…) o vai­kas ver­kė. Ka­me­ras nu­su­kę jie, nau­do­da­mi prie­var­tą prieš vai­ką ir ma­ne, vai­ką iš­si­ne­šė“, – aiš­ki­no N. Venc­kie­nė. Ka­dan­gi pro­ku­ra­tū­ra Sei­mo ko­mi­si­jai ne­pa­tei­kė ge­gu­žės 17 d. vaiz­do įra­šo, o tai, pa­sak N. Venc­kie­nės, tik įro­do, kad tei­sė­sau­ga sle­pia tie­są ir no­ri su ja su­si­do­ro­ti.

„Jei­gu jūs pa­ma­ty­tu­mė­te tą vaiz­do įra­šą, tai pa­kraup­tu­mė­te“, – ko­mi­si­jos po­sė­dy­je aiš­ki­no „Drą­sos ke­lio“ ly­de­rė. Ant­ro­ji po­sė­džio da­lis bu­vo už­da­ra, nes li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė pa­siū­lė reng­ti iš­vis už­da­rą po­sė­dį ir tik “dar­bie­čiui” Me­čis­lo­vui Zas­čiu­rins­kui pa­siū­lius bu­vo nu­spręs­ta pir­mą­ją po­sė­džio da­lį da­ry­ti at­vi­rą, o „įslap­tin­ti“ ant­rą­ją po­sė­džio da­lį, kaip to rei­ka­la­vo li­be­ra­lė D. Kuo­dy­tė, su­pa­žin­din­ta su slap­tą­ja iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Jau anks­čiau Sei­mo ko­mi­si­ja pra­šė pro­ku­ro­rų pa­teik­ti jų da­ry­tą ope­ra­ci­jos vaiz­do įra­šą, ta­čiau pro­ku­ro­rai jo ne­pa­tei­kė. Pre­teks­tas: įra­še ma­to­si nu­ken­tė­jęs ne­pil­na­me­tis as­muo ir to­kia by­los me­džia­ga yra ne­vie­ši­na­ma. Štai kaip ra­fi­nuo­tai ir leng­vai pa­nau­do­ja­mi su­kur­ti įsta­ty­mai su­vers­ti kal­tę ne­kal­tiems.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­ju­si dirb­ti Sei­mo su­da­ry­ta lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja dėl „Drą­sos ke­lio“ frak­ci­jos se­niū­nės Ne­rin­gos Venc­kie­nės tei­si­nio imu­ni­te­to nu­ta­rė pro­ku­ro­rų pa­tei­kia­mą me­džia­gą per­žiū­rė­ti už­da­ra­me po­sė­dy­je. Ko­mi­si­ja bu­vo pa­si­ruo­šu­si per­žiū­rė­ti vaiz­do įra­šą iš N. Venc­kie­nės bro­lio Drą­siaus Ke­džio duk­ters per­da­vi­mo mer­gai­tės ma­mai Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei ope­ra­ci­jos.

Ta­čiau vaiz­do įra­šo ko­mi­si­jos na­riai tada ne­pa­ma­tė. Pro­ku­ro­rų tei­gi­mu, vaiz­do įra­šas par­la­men­ta­rams per­duo­tas ne­bu­vo dėl to, jog bu­vo „bū­ti­na ap­sau­go­ti ma­ža­me­tės tei­ses“. Pro­ku­ro­rės N. Rau­gie­nės tei­gi­mu, Sei­mo na­riai ga­vo 209 pus­la­pių by­los me­džia­gą, ir to vi­siš­kai pa­kan­ka. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Sau­lis pa­brė­žė, kad vaiz­do įra­šo, ku­ria­me už­fik­suo­tas ma­ža­me­tės mer­gai­tės per­da­vi­mas mo­ti­nai Gar­lia­vo­je, Sei­mo na­riai pra­šė, ta­čiau vie­to­je to ga­vo mi­nė­to įra­šo ra­šy­ti­nį va­rian­tą – ste­nog­ra­mą. Da­lį Sei­mo ko­mi­si­jos na­rių pa­pik­ti­no pro­ku­ro­rų at­si­sa­ky­mas duo­ti pra­šy­tą vaiz­do me­džia­gą.

Ki­tą die­ną Sei­mas nu­ta­rė pa­keis­ti par­la­men­to lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­dė­tį. Nu­spręs­ta kon­ser­va­to­rių Kęs­tu­tį Ma­siu­lį šio­je ko­mi­si­jo­je pa­keis­ti Vens­kie­nės ir vi­sos pe­do­fi­li­jos by­los dar la­biau ne­ap­ken­čian­čiu Man­tu Ado­mė­nu.

Po­li­ti­nės par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ pri­mi­nin­kas Jo­nas Var­ka­la iš­pla­ti­no vie­šą laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na Sei­mo lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją dėl Sei­mo na­rės N. Venc­kie­nės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo prie ty­ri­mo me­džia­gos pri­jung­ti ne­su­mon­tuo­tą vaiz­do me­džia­gą, ku­ri, jo tei­gi­mu, at­skleis­tų, kas iš tik­rų­jų vy­ko 2012 m. ge­gu­žės 17 d. Klo­nio g. 5, Te­lei­čių k., Kau­no raj., ir Vi­suo­me­ni­nę ko­mi­si­ją iš­tir­ti 2012 me­tų ge­gu­žės 17 die­nos smur­to ak­to Gar­lia­vo­je iš­va­das. Krei­pi­ma­sis ad­re­suo­tas Pre­zi­den­tei, Sei­mo pir­mi­nin­kui, Prem­je­rui ir ko­mi­si­jai.

J. Var­ka­los tei­gi­mu, Gin­ta­ro Kry­že­vi­čiaus gar­si fra­zė, kad N. Venc­kie­nė yra „pū­li­nys ne tik tei­si­nė­je, bet ir po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je” dar tuo me­tu, kai ji bu­vo tei­sė­ja, yra tie­sio­gi­nis nu­ro­dy­mas bū­si­miems pro­ku­ro­rų spren­di­mams kur­piant by­las, ir teis­mams ne­ob­jek­ty­viai ir ten­den­cin­gai spręs­ti vi­sas by­las, su­si­ju­sias su N. Venc­kie­nės as­me­niu. Tai šiuo me­tu ir da­ro­ma. To­dėl, pa­sak jo, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas tu­rė­tų at­si­sta­ty­din­ti.

J. Var­ka­la rei­ka­lau­ja, kad G. Kry­že­vi­čiui re­ko­men­da­ci­ją tei­kęs pa­rei­gū­nas ar­ba teik­tų Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką at­sta­ty­din­ti ar­ba at­si­sta­ty­din­tų pats. Pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką ski­ria Sei­mas Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to tei­ki­mu. J. Var­ka­la pa­reiš­ki­me ra­šo: „Ši ne­leis­ti­na ir su­si­rū­pi­ni­mą ke­lian­ti pa­dė­tis vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti ryž­tin­gai iš­spręs­ta ne­del­siant, sie­kiant ne de­kla­ruo­ja­mos, o iš tik­rų­jų tei­si­nės vals­ty­bės. Ar leis­ti­na tei­si­nė­je vals­ty­bė­je at­mes­ti vi­suo­me­nės gar­bių pi­lie­čių, sig­na­ta­rų, Kon­sti­tu­ci­jos kū­rė­jų, žy­mių tei­si­nin­kų ir žmo­gaus tei­sių gy­nė­jų, kaip Vi­suo­me­ni­nės ko­mi­si­jos, at­lik­tą ty­ri­mą ir pa­teik­tas iš­va­das dėl 2012 me­tų ge­gu­žės 17 d. smur­to įvy­kių Klo­nio gat­vė­je, o pa­lik­ti tik su­si­kom­pro­mi­ta­vu­sios bei 15 proc. vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo te­tu­rin­čios tei­sė­sau­gos iš­va­das? Ne­spren­džia­mos pro­ble­mos ir to­liau di­di­na vi­suo­me­nės ne­pa­si­ti­kė­ji­mą tei­sė­sau­gos spren­di­mais va­di­na­mo­jo­je pe­do­fi­li­jos by­lo­je, nu­si­ne­šu­sio­je ne vie­ną gy­vy­bę, ku­ri iš es­mės iki šiol ne­iš­tir­ta dėl tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nų kal­tės. Ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas, ar ši „by­la žu­di­kė“ ne­rei­ka­lau­ja dar vie­nos au­kos.

Pa­žvel­gus ke­lis de­šimt­me­čius at­gal, su po­li­tiš­kai ne­įtin­kan­čiais as­me­nis bu­vo su­si­do­ro­ja­ma, kri­mi­na­li­zuo­jant jų ko­vą su sis­te­ma. Tas fak­tas, kad bu­vu­siai apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jai, o da­bar Sei­mo na­rei N. Venc­kie­nei stai­ga in­kri­mi­nuo­ja­ma de­šim­tys bau­džia­mų­jų vei­kų, lei­džia kon­sta­tuo­ti, kad by­la POLITINĖ, ta­čiau kri­mi­na­li­zuo­ja­ma, no­rint už­slėp­ti po­li­ti­nį jos po­bū­dį, nes vei­kia­ma prin­ci­pu – „duo­ki­te žmo­gų, o by­lą su­kurp­si­me“.

N. Venc­kie­nė ke­ti­na į teis­mą dėl šmeiž­to pa­duo­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Da­rių Va­lį dėl jo vie­šų tei­gi­nių, kad ji esą prie­ši­no­si teis­mo spren­di­mo per­duo­ti ma­ža­me­tę D. Ke­džio ir L. Stan­kū­nai­tės duk­rą mo­ti­nai vyk­dy­mui, smur­ta­vo prieš L. Stan­kū­nai­tę. Vaiz­do įra­šas pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­bu­vo pa­teik­tas ir ne­pa­teik­tas net kovo 27-ąją.

Taip no­ri­ma at­im­ti tik­rus liu­di­ji­mus iš N. Venc­kie­nės, o žo­di­niais „liu­di­ji­mais“ sie­kia­ma ją su­kom­pro­mi­tuo­ti. Sei­mo na­rė už­si­mi­nė, jog ne­rei­kė­tų at­mes­ti ga­li­my­bės, kad mi­nė­tas vaiz­do įra­šas ga­lė­tų bū­ti su­klas­to­tas ir ta­da pa­teik­tas par­la­men­to ko­mi­si­jai.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Seimo narė Neringa Venckienė.

Laikraštis "XXI amžius"

2013.03.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *