Svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susitikimas


Sausio 11-15 dienomis Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susitikimas. Suvažiavime dalyvavo apie 50 atstovų iš Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus ir Kanados.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) bendras projektas, kuris šiais metais organizavo Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ULJS) kartu su PLJS ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos nariais.

Suvažiavime dalyvavo, jo įkūrėjas ir globėjas, PLB Sielovados reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams atstovas, prelatas Edmundas Putrimas. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą (PLJS) astovavo Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir Nicolás Velo, sulaukta svečių ir iš Kanados – Daniel Šarūno (KLJS valdybos pirmininkas) ir Dariaus Pažneko.

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija trečiadienį, sausio 11 d., Lietuvių kultūros Draugijos patalpose Montevidėjaus mieste, Cerro rajone. Suvažiavimo atidaryme dalyvius pasveikino Urugvajaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Daniel Modena Aleksejunas ir Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos (ULJS) atstovai, dėkodami svečiams už apsilankymą, pabrėždami šio jaunimo suvažiavimo reikšmę lietuviams, gyvenantiems šiame krašte. Vakare įvyko susipažinimo vakaras, kurio metu Suvažiavimo dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų bendraudami galėjo daugiau sužinoti vieni apie kitus. Po formalaus pristatymo lietuvių klube Kanados lietuvių jaunimas organizavo bendrą žaidimą.

xv paljs 1

Kitą dieną, ketvirtadienį, sausio 12 d., surengtos krepšinio rungtynės, prisimenant Europos krepšinio čempionatą, kuris pernai vyko Lietuvoje.

Po skanių pietų aplankyta Cerro pilis, kur yra Generalinio Artigo tvirtovė (Fortaleza General Artigas).  Paskui dalyviai mokėsi ivairių tradicinių lietuviškų stovyklų žaidimų ir dainų, kuriems vadovavo Daniel Šarūnas ir Darius Pažnekas. Ta diena buvo vadinama “Lietuvos diena”, kur KLJS astovai organizavo bendras užduotis, kurių pagalba dalyviai artimiau susipažino su Lietuvos istorija, geografija ir papročiais bei apžvelgė dabartines Lietuvos naujienas.

Minint Sausio 13-ąją prelatas Edmundas Putrimas aukojo Šv. Mišias “Nuestra Señora de Fátima” lietuvių parapijoje kartu su vietiniu kunigu Antonio Ocaña. Mišiose dalyvavo ir visi Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai, ir vietiniai parapijiečiai. Maldose prisiminėme Sausio 13-osios aukas, žuvusius ir sužeistus 1991 m. sausio 13-osios naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

xv paljs 2

Po Šv. Mišių XV suvažiavimo organizatoriai ir atstovai prisidėjo prie Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimo visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Ją organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje atminti.

Labai emocingas momentas –  akcijos simbolis žvakė, kuri simbolizavo gyvybę, šviesą, vienybę ir atmintį. Visų dalyvių žvakutės buvo padėtos ant lietuvių draujgijos palangės ir sukalbėta malda. Tos akcijos tikslai buvo priminti, kaip sovietų kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje ir nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, o lietuviai apgynė valstybės nepriklausomybę; puoselėti jaunimo  istorinę atmintį bei  patriotiškumą; prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus ir paskatinti jaunąją kartą domėtis  laisve ir nepriklausomybe mylinčių piliečių, patyrusių sovietinio režimo represijas,  atsiminimais.

Kitos dienos rytą vyko “Talentų vakaro” ruošos darbai. Po pietų prasidėjo diskucijos ir kraštų pranešimai. Pirmiausia žodį tarė prelatas Edmundas Putrimas, kuris supažindino jaunimą su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reikšme ir kilme, struktūra, dabartine situacija su nauja emigrantų banga bei PLB funkcijomis susijusiomis su sportu, mokslu, kultūra, komunikacija ir kt. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės svetainė www.plbe.org. Taip pat informavo apie ateinantį XIV Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sajungų Seimą, kuris vyks Vilniuje liepos 6 iki 9 dienomis.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Pietų Amerikos atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis informavo apie PLJS funkcijas, tikslus, renginius, pristatė aukščiausią jaunimo sąjungos organą – Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą bei PLJS valdybos struktūrą. Daugiau informacijos galite rasti: www.PLJS.org.

Renginyje taip pat kalbėjo Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus ir Kanados atstovai. Jie pristatė svarbius praėjusius renginius, problemas, siekus ir būdus, kurie skatina jaunimą dalyvauti ir išlaikyti lietuvišką dvasią. Buvo pateiktas pasiūlymas, kaip padėti, pagerinti LJS veiklą. Taip pat buvo kalbama apie kitą XVI Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą, kuris vyks Brazlijoje 2013 metais kartu su Pasaulio Jaunimo Dienomis.

Po įtempų diskusijų, kurios užtruko visą pavakarį ir vakarą, vyko susitikimas su buvusiais Vasario 16 osios gimnazijos mokiniais. Programą vedė buvęs PLB valdybos narys ir dabartinis ULB draugijos narys Roberto Ibarra Vėta. Per susirikimą visi buvę mokiniai papasakojo apie Vasario  16 – osios gimnazijos svarbą ir ju asmeninie gyvenime ir ju isiungiamas i bendruomenine veiklą. Buvę Urugvajaus mokiniai papasakojo ir parodė nuotraukas apie savo mokslo metus Vokietijoje ir išsakė ypatingą padėką Lietuvių Fondui iš Amerikos už ilgametę paramą ir buvusiam gimnazijos direktoriui Andriui Šmitui ir visam gimnazijos kolektyvui, padėjusiems ne vienam, Pietų Amerikos lietuviui išmokti senelių kalbą, kultūrą ir papročius.

Vasario 16-osios gimnazija (vok. Privates Litauisches Gymnasium) Vokietijoje, Hiutenfeldo miestelyje (Lampertheimo miesto dalyje), Vokietijos valstybės pripažinta lietuviška gimnazija, vienintelė tokio pobūdžio lietuviška mokykla Vakarų pasaulyje. Daugiau informacijos rasite http://www.gimnazija.de/     

Šeštadienį (sausio 14 d.) nuo ryto visa delegacija lankėsi Urugvajaus sostinės senamiestyje ir „Uosto turgų“ (“Mercado del Puerto”).

Po Sv. Mišių, vyko Talentų vakaras. Kiekvienas LJS kraštas smagiai pasirodė, visi dainavo ir šoko. Tai Urugvajaus lietuvių bendruomenės nariai, jaunimo draugai ir bičiuliai. Užbaigiant renginį koncertavo Urugvajaus šokių ansamblis „Ąžuolynas“, kuriam vadovauja Gustavo Martínez.

Sekmadienį (sausio 15 d.) visi susirinko papietauti Urugvajaus lietuvių draugijoje. Pirmiausia žodį tarė Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos Valdybos pirmininkas Daniel Modena Aleksejunas, po to Prelatas Edmundas Putrimas padėkojo visiems Suvažiavimo organizatoriams ir dalyviams bei palaimino maistą. Užbaigiant suvažiavimą visi dainavo Ilgiausių Metų, linkėdami, kad suvažiavimo tradicija tęstųsi ilgus metus.

XV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimo nutarimai:

Prašyti Amerikos Lietuvių Fondo, kad galėtų pilnai paremti bent vieną atstovą iš kiekvieno Pietų Amerikos krašto (kur yra oficialios lietuvių bendruomenės ir sąjungos), kad bendruomenės narai galėtų lankyti Vasario 16 osios gimnaziją (Vokietijoje) arba Vytauto Didžiojo arba Vilniaus universitetus Lietuvoje.

Kitas XVI Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas vyks 2013 metais liepos mėn. San Paule, Brazilijoje, savaitę prieš tarptautinį katalikiško jaunimo susitikimą „Pasaulio Jaunimo Dienas“. Renginis vyks Rio de Žaneire 2013 m. liepos 13 –28 d., kuriame dalyvaus Popiežius Benediktas XVI-asis.

Už finansinę paramą labai dėkojame:

Amerikos Lietuvių Fondui;

Už gautus sveikinimus labai dėkojame:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei,

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrui Audroniui Ažubaliui;

Lietuvos Ambasadai Argentinoje, ypač ambasadoriui p. Vaclovui Šalkauskui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai ir jos pirmininkei Reginai Narušienei;

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Valdybai ir pirmininkui Kęstui Pikūnui;

Vasario 16-osios gimnazijos mokytojoms  Marijai Dambriūnaitei- Šmitienei ir Bronei Lipšienei.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

2012.01.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.