Tarp kan­di­da­tų į mi­nist­rus – du mi­li­jo­nie­riai


Tik du vie­šai įvar­din­ti kan­di­da­tai į mi­nist­rus tu­ri tur­to už dau­giau kaip mi­li­jo­ną li­tų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, tur­tin­giau­sias pre­ten­den­tas į mi­nist­rus – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ti siū­lo­mas Vy­te­nis Po­vi­las  An­driu­kai­tis.

Jis de­kla­ra­vo tu­rįs tur­to už dau­giau kaip 1,71 mln. Lt.

Tie­sa, ne­ma­ža da­lis šio tur­to – sko­lin­tos lė­šos. Jis yra ga­vęs 542,53 tūkst. Lt pa­sko­lų.

Be­je, V. P.  An­driu­kai­tis ne tik sko­li­na­si, bet ir sko­li­na – jis de­kla­ra­vo su­tei­kęs pa­sko­lų už 515,89 tūkst. Lt. V. P.  An­driu­kai­tis nu­ro­do, kad dar 2006 me­tais iš per­nai na­cio­na­li­zuo­to ban­ko „Sno­ras“ pa­ė­mė 750 tūkst. Lt pa­sko­lą.

Ant­ras pa­gal tur­tin­gu­mą – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos kan­di­da­tas į vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rus R. Že­mai­tai­tis. Jis de­kla­ra­vo tu­rįs tur­to už dau­giau kaip 1,47 mln. Lt. Ta­čiau di­džio­ji da­lis šios su­mos – 622,57 tūkst. Lt – sko­lin­tos lė­šos.

Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro pos­tą Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė de­kla­ra­vo tur­to už 157,52 tūkst. Lt, soc­de­mų pre­ten­den­tas į fi­nan­sų mi­nist­rus Ri­man­tas Ša­džius – už 162,18 tūkst. Lt. Juos ne­žy­miai len­kia „dar­bie­čių“ pre­ten­den­tė va­do­vau­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, de­kla­ra­vu­si tur­to už 176,29 tūkst. Lt.

Jau ket­vir­tą ka­den­ci­ją iš ei­lės į Sei­mą iš­rink­tas pre­ten­den­tas į tei­sin­gu­mo mi­nist­rus Ju­lius Sa­ba­taus­kas per anks­tes­nes tris ka­den­ci­jas ne­pra­lo­bo – jo tur­to ver­tė sie­kia vos 66,38 tūkst. Lt.

Ma­žiau­siai gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) vals­ty­bei su­mo­kė­jo ki­tas pre­ten­den­tas į tei­sin­gu­mo mi­nist­rus – Juo­zas Ber­na­to­nis, de­kla­ra­vęs ir ma­žiau­sias pa­ja­mas. O kuk­liau­siu su­mo­kė­to GPM ir gau­tų pa­ja­mų san­ty­kiu ga­li pa­si­gir­ti so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tas į fi­nan­sų mi­nist­rus di­džiau­sias pa­ja­mas de­kla­ra­vęs R. Ša­džius – po­li­ti­kas nu­ro­do per 2011 me­tus ga­vęs 125,35 tūkst. Lt pa­ja­mų ir su­mo­kė­jęs 15,4 tūkst. Lt GPM. Pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis R. Ša­džiaus me­ti­nė­se pa­ja­mo­se – apie 12,29 proc.

Dau­gu­mos pre­ten­den­tų į mi­nist­rus me­ti­nės pa­ja­mos pa­na­šios ir svy­ruo­ja tarp maž­daug 90–110 tūkst. Lt. To prie­žas­tis pa­pras­ta – dau­gu­ma į mi­nist­rus pre­ten­duo­jan­čių po­li­ti­kų dir­bo anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­me ir ki­tų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių pa­ja­mų, iš­sky­rus Sei­mo na­rio al­gą, gau­ti ne­ga­lė­jo.

Dau­ge­lis kan­di­da­tų į mi­nist­rus tu­ri nuo­sa­vą ver­slą ar ver­slau jan­čius gi­mi­nai­čius.

Slaptai.lt nuotr.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.12.04

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *