Telefoniniai pokalbiai, arba Kodėl teisėjai yra išskirtinė kasta


Skai­tau ir ana­li­zuo­ju du nau­jau­sius Kau­no įvy­kius, su­si­ju­sius su STT dar­bu. Pir­mas – su­lai­ky­tas Kau­no vi­ce­me­ras ir ke­li sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vai.

Vi­ce­me­rui Kęs­tu­čiui Kriš­čiū­nui pa­teik­ti įta­ri­mai pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­ba. Teis­mas pri­tai­kė kar­do­mą­ją prie­mo­nę – lei­do jį su­im­ti vie­nam mė­ne­siui, ir šis žmo­gus jau ne­be vi­ce­me­ras. Ne­ke­liu klau­si­mo, įta­ria­ma­sis kal­tas ar ne, te­gul iš­si­aiš­kins teis­mas, bet ste­bi­na tar­ny­bų uo­lu­mas ti­riant šią by­lą.

By­lo­je, ku­ri jau vie­šai žur­na­lis­tų ap­ta­ri­nė­ja­ma, mi­ni­mi trys epi­zo­dai: vie­nas, kad kal­bant te­le­fo­nu, įta­ria­ma­sis ne­va da­rė po­vei­kį vie­nam iš įmo­nių va­do­vų, kad pa­dė­tų su­re­mon­tuo­ti bu­tą ki­tai įta­ria­ma­jai; ant­ras ir tre­čias, kad STT klau­sy­da­ma po­kal­bių esą nu­gir­do, jog vi­ce­me­ras ta­ria­mai da­rė po­vei­kį dar vie­nos įmo­nės va­do­vui, kad pas­ta­ra­sis pa­dė­tų su­re­mon­tuo­ti vi­ce­me­ro as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį.

Abie­jų įmo­nių va­do­vai – bu­vu­sio vi­ce­me­ro kai­my­nai, to­dėl po­kal­bių tarp šių as­me­nų įvar­di­ji­mas po­vei­kiu ga­li bū­ti ne vi­sai pa­ma­tuo­tas. Tai spręs teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs vi­sas by­los ap­lin­ky­bes, ta­čiau žmo­gus už gro­tų ir jo po­li­ti­nė kar­je­ra su­ga­din­ta jau da­bar. No­riu ak­cen­tuo­ti ir tai, ką pro­ku­ra­tū­ra ir STT bei skan­da­lų be­si­vai­kan­ti ži­niask­lai­da ven­gia įvar­dy­ti ar pa­mi­ni tik pro­bėgš­mais – įta­ri­muo­se pa­tei­kia­mi esą ne­tei­sė­tai sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis ap­mo­kė­to re­mon­to skai­čiai tė­ra dvie­jų t­ri­jų tūks­tan­čių li­tų ri­bo­se. Įta­ri­mai grin­džia­mi te­le­fo­ni­niais po­kal­biais, to­dėl keis­ta, kad to­kiai „su­dė­tin­gai“ by­lai iš­tir­ti bū­ti­na žmo­gų vi­sam mė­ne­siui so­din­ti už gro­tų.

Ky­la klau­si­mas, ar tik­rai no­ri­ma iš­si­aiš­kin­ti ir iš­spręs­ti by­lą, ar tik gar­siai ir de­monst­ra­ty­viai pa­trauk­ti iš ke­lio kaž­kam ne­įti­ku­sį žmo­gų. Kaip ta­ry­bi­niais lai­kais už­da­ro­mas į da­bok­lę tol, kol pri­si­pa­žins tai, ko rei­kia. Gal ban­do­ma ne tik iš­stum­ti iš pos­to, po­li­ti­kos, bet ir su­tryp­ti kaip žmo­gų, kad tik­rai ne­at­si­ties­tų? O STT, pro­ku­ra­tū­rai tai – dar ir pui­ki pro­ga pa­si­rek­la­muo­ti?

Ant­ra­sis Kau­ne gar­siai nu­skam­bė­jęs įvy­kis – STT pa­si­klau­sė tei­sė­jų po­kal­bių te­le­fo­nu, ir ke­tu­ri tei­sė­jai sa­vo no­ru iš­ėjo iš dar­bo, penk­to­jo li­ki­mas sprę­sis po atos­to­gų Aust­ra­li­jo­je, ku­rių iš­vy­ko jau po skan­da­lo. Pa­pras­tam pi­lie­čiui pa­skai­čius spau­dą įta­ri­mai at­ro­do la­bai pa­na­šūs – esą nau­do­da­mie­si sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi pik­tnau­džia­vo tar­ny­ba, te­le­fo­nu pra­šė vie­ni ki­tų leng­va­tų, ga­li­mai siek­da­mi pa­da­ry­ti po­vei­kį by­los ei­gai, nu­tar­čiai ar net nuosp­ren­džiui.

Apie su­mas, ku­rio­mis ga­li­mai su­ma­žė­jo už­tar­tų­jų bau­dos ar ko­kių ki­tų leng­va­tų su­lau­kė, vi­suo­me­nei net ne­pa­vie­šin­ta. Si­tu­a­ci­ja lyg ir vie­no­da – kol kas tik įta­ri­mai, STT kaž­ką gal­būt iš­gir­do, ir teis­mas įver­tins ką iš­gir­do, įta­ri­mai pa­gal tą pa­tį straips­nį (pik­tnau­džia­vi­mas tar­ny­ba), tad ko­dėl šiuo at­ve­ju STT tei­sė­jų ne­su­lai­ko, ne­už­de­da ant­ran­kių vi­siems ma­tant, ne­iš­ke­lia jiems bau­džia­mų­jų by­lų, ki­ti teis­mai ne­įme­ta jų į da­bok­lę, kad ne­be­da­ry­tų po­vei­kio ki­tiems pa­rei­gū­nams bei tei­sė­jams ir ne­truk­dy­tų iš­tir­ti by­lų.

Ko­dėl šie tei­sė­jai, lyg iš­skir­ti­nės kas­tos at­sto­vai, iš­di­džiai at­si­sta­ty­di­na ir lie­ka su vi­so­mis leng­va­to­mis, ne­ap­juo­din­tais var­dais ir ne­su­ga­din­tais CV (gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mais)? Pre­zi­den­tės tei­sės pa­ta­rė­ja pa­aiš­ki­no, kad at­si­sta­ty­din­ti šiuo pa­grin­du Pre­zi­den­tė lei­du­si, ka­dan­gi įver­ti­no kaip nuo­šir­dų ap­gai­les­ta­vi­mą. O kur fi­nan­si­nės ža­los at­ly­gi­ni­mas vals­ty­bei, jei ne­pa­grįs­tai su­ma­žin­tos bau­dos? Ko­dėl ne­reiš­kia­mi kal­ti­ni­mai, jog pa­da­ry­ta di­de­lė ne­tur­ti­nė ža­la vals­ty­bei, ga­li­mai pa­kirs­tas pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mi­ne val­džia ir jos ne­pri­klau­so­mu­mu, tei­si­nės vals­ty­bės pa­grin­du? Pik­tnau­džia­vi­mas tar­ny­ba juk yra sun­kus nu­si­kal­ti­mas.

O gal yra skir­tu­mas tarp įta­ri­mų pa­pras­tam val­di­nin­kui ir tei­sė­jo pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba? Iki šiol gal­vo­jau, kad prieš įsta­ty­mą vi­si ly­gūs, bet at­ro­do, kad yra ly­ges­nių. Be­je, kaip pi­lie­tis, su­pran­tu, jog darb­da­vio, įdar­bi­nu­sio be dar­bo su­tar­ties ke­pė­ją ar va­ly­to­ją, ne­rei­kė­tų baus­ti mak­si­ma­lia bau­da, nes jis juk da­vė dar­buo­to­jui dar­bo, bet to­kių skir­tu­mų tarp pa­pras­tų mir­tin­gų­jų ir tei­sė­jų at­sa­ko­my­bės, kai įta­ri­mai net ne­reiš­kia­mi ir ne­ti­ria­mi, ne­ga­liu su­pras­ti.

Grįž­ki­me prie pir­mo­sios by­los ir su­ėmi­mo, kaip griež­čiau­sios ir žmo­gaus tei­ses la­biau­siai pa­žei­džian­čios kar­do­mo­sios prie­mo­nės, tai­ky­mo pa­grin­dų. Nag­ri­nė­jant bu­vu­sio Kau­no vi­ce­me­ro ape­lia­ci­ją dėl su­ėmi­mo tai­ky­mo, jis vie­šai at­si­sta­ty­di­no, pa­reiš­kė, kad jau ne­be­tu­ri jo­kių pa­rei­gų ir net te­oriš­kai ne­be­ga­li daryti įtakos jo­kiems pa­val­di­niams ar liu­dy­to­jams. Be to, as­muo izo­liuo­tas nuo vi­suo­me­nės jau 14 die­nų, ta­čiau ar kas nors bu­vo pa­da­ry­ta per tas die­nas? Nie­ko nau­jo teis­mui ne­pa­teik­ta.

Ne­ju­čio­mis į gal­vą len­da ho­li­vu­di­niai fil­mai su griež­tuo­ju JAV tei­sė­ju, ku­ris pa­klaus­tų – „Tu­ri­te ką nors nau­ja, tai dė­ki­te ant sta­lo, o jei tik kal­ba­te, tai gal reik­tų pa­gal­vo­ti apie sa­vo kom­pe­ten­ci­ją?“ Mat, STT se­ka ke­lis mė­ne­sius, klau­so­si po­kal­bių, fil­muo­ja, de­monst­ra­ty­viai su­ima ir pa­reiš­kia įta­ri­mus, o ta­da ke­le­tą sa­vai­čių ne­su­ge­ba pa­si­im­ti kaž­ko­kių įkal­čių. Na, bet Lie­tu­vo­je rei­kia šou – įka­lin­ti žmo­gų dar ne­su­lau­kus teis­mo nuosp­ren­džio.

Da­bar jau pra­de­du gal­vo­ti ir įtar­ti, kad tai spe­cia­liai su­re­ži­suo­tas šou ir su­si­do­ro­ji­mo tę­si­nys – grei­čiau­siai lauks, kol baig­sis mė­ne­sio su­ėmi­mas, o ta­da, kad ga­lu­ti­nai pri­baig­tų, iš­mes dar kaž­ko­kių „fak­te­lių“, ku­rių jau kaip ir pa­mes­ta dėl in­tri­gė­lės vie­ša­jai nuo­mo­nei for­muo­ti. To­je pa­čio­je vie­šo­jo­je erd­vė­je nuo­lat skai­tau, kad jau iš kaž­ku­rios tar­ny­bos žur­na­lis­tams nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja su lyg ir ne­kal­tu tei­gi­niu – „ty­rė­jai pra­si­ta­rė“, kad įta­ria­mų­jų ra­tas iš­augs iki sep­ty­nių, kad dar lyg ir yra kaž­ko­kios pa­dan­gos ir t.t. Tik klau­si­mas – ko­dėl tai, kas pa­tei­kia­ma vie­ša­jai erd­vei, kaž­ko­dėl ne­pa­tei­kia­ma teis­mui? Ir ko­dėl teis­mas lei­džia taip elg­tis STT ir Kau­no pro­ku­ra­tū­rai?

Pa­brė­žiu – ne­ke­liu klau­si­mo,  kal­tas K. Kriš­čiū­nas ar ne­kal­tas, te­gul tai nu­sta­to teis­mas, kai nag­ri­nės by­lą iš es­mės. Tik klau­siu, ko­kio tei­sin­gu­mo ga­li­ma ti­kė­tis Lie­tu­vo­je, tiks­liau, šiuo at­ve­ju Kau­no teis­muo­se, jei čia yra ga­li­mai „ka­bi­ne­ti­nius“ san­ty­kius už­mez­gu­sių, po­li­ti­kuo­jan­čių, ku­rian­čių par­ti­jas, že­mes­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis iš­si­pir­ku­sių tar­ny­bi­nius bu­tus, pa­si­ė­mu­sių di­džiu­les pa­sko­las tei­sė­jų. Apie pas­ta­ruo­sius švie­sios at­min­ties ad­vo­ka­tas K. Či­lins­kas yra pa­sa­kęs, kad to­kie tei­sė­jai yra la­biau pa­žei­džia­mi, nes, anot jo, „jie yra ar­ba ga­li bū­ti pri­vers­ti ieš­ko­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų“. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad to­kiems tei­sė­jams su­dė­tin­ga bū­ti ne­pri­klau­so­miems, drą­siems ir tin­ka­mai dirb­ti tei­sė­jo dar­bą?

Teis­mas lei­do su­im­ti ir lai­ky­ti izo­lia­to­riu­je tri­jų ma­ža­me­čių vai­kų tė­vą, ku­riam pa­reikš­ti tik įta­ri­mai, net ne­svars­ty­da­mas ki­tų skun­de pra­šo­mų kar­do­mų­jų prie­mo­nių – re­gist­ra­vi­mo­si po­li­ci­jo­je, ben­dra­vi­mo ap­ri­bo­ji­mo, na­mų areš­to.

Pats pro­ce­sas nuo pir­mos die­nos pa­vers­tas šou, teis­mas net ne­sant bū­ti­ny­bės pa­gal pro­ce­dū­ras už­sa­ki­nė­ja kon­vo­jų, ve­ža įta­ria­mą­jį į teis­mą nu­tar­ties iš­klau­sy­ti, teis­mo dar­buo­to­ja pa­kvie­čia už­ei­ti vi­sus no­rin­čius „fo­to­se­si­jai“. Čia tei­sin­gu­mas ar tei­sin­gu­mo šou? O gal čia no­ras įbau­gin­ti ki­tus „ne­pa­klus­niuo­sius“ – žiū­rė­ki­te, štai kas jums bus, jei per daug do­mė­si­tės, jei ne­pa­klu­si­te kam rei­kia. O kas nu­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­rei­gū­nams, ku­rie pra­de­da do­mė­tis ne­šva­riais vie­šai­siais pir­ki­mais? Tuoj pat pa­tys su­kom­pro­mi­tuo­ja­mi kaip mi­nist­ras D. Krei­vys, kaip ban­dy­mas tą pa­tį pa­da­ry­ti su VPT va­do­vu Ž. Plyt­ni­ku, jau ne­kal­bant apie švie­sios at­min­ties pul­ki­nin­ką V. Po­ciū­ną.

Da­bar svar­biau­sias klau­si­mas – koks vis­gi ry­šys tarp STT ir teis­mų? Ar ga­li ins­ti­tu­ci­ja, šiuo at­ve­ju STT, vyk­dan­ti ty­ri­mus ir įta­ria­mie­siems, ir baus­mių ar kar­do­mų­jų prie­mo­nių sky­rė­jams, t.y. tei­sė­jams, tin­ka­mai at­lik­ti šias be­si­ker­tan­čias funk­ci­jas? Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad STT jau ­tu­ri kaž­ko­kios „me­džia­gos“ ir ki­tiems tei­sė­jams, ir ta­da šie tei­sė­jai te­gir­di tik STT ar pro­ku­ra­tū­ros no­rus ir ar­gu­men­tus? Ar nė­ra kon­flik­to, kad ta pa­ti ins­ti­tu­ci­ja, vie­nu me­tu se­ka, klau­so­si ir Kau­no val­di­nin­kų, ir tei­sė­jų? Ar toks teis­mas bus ob­jek­ty­vus, ne­pri­klau­so­mas ir tei­sin­gas?

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mai ga­lė­tų do­mė­tis ir Eu­ro­pos ša­lių prak­ti­ka – vis­gi esa­me ES vals­ty­bė, jau dau­giau nei 20 me­tų ne­be so­vie­ti­nė, ačiū Die­vui. Ir Lie­tu­vos žmo­nių rei­ka­la­vi­mai Lie­tu­vos teis­mams yra ki­ti – ne suž­lug­dy­ti žmo­gų, o nu­sta­ty­ti by­lo­je tie­są, pa­skir­ti tei­sin­gą baus­mę, jei kal­tas. Kar­do­mą­sias prie­mo­nes skir­ti tik pa­gal pa­skir­tį, t.y. ne­tei­sė­tam po­vei­kiui bei nau­jiems nu­si­kal­ti­mams už­kar­dy­ti, o prie­mo­nė tu­ri bū­ti adek­va­ti ir pa­kan­ka­ma. Kas at­sa­kys, jei įta­ri­mai nepa­si­tvir­tins? Kas kom­pen­suos ir at­ly­gins nuos­to­lius, su­tryp­tą gar­bę?

Vėl Lie­tu­vos vals­ty­bė iš vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų? Ir ko­dėl Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įta­ria­miems mi­li­jar­di­nes su­mas pa­si­sa­vi­nus ar iš­švais­čius ban­ki­nin­kams net pa­re­ti­na­ma re­gist­ra­ci­ja po­li­ci­jo­je, ka­dan­gi truk­do ver­slui ar ken­kia svei­ka­tai, ko­dėl Ita­li­jo­je lai­vą ir žmo­nes pra­žu­dęs ir ga­li­mai kal­tas ka­pi­to­nas sė­di na­mų areš­te? To­dėl, kad jie tik įta­ria­mie­ji ir to­dėl, kad tik­ro­se de­mo­kra­tinėse ša­ly­se ger­bia­mos žmo­gaus tei­sės ir lais­vės. Ar ver­ta įta­ria­mie­siems ban­ko pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mu grįž­ti į Lie­tu­vą ir ti­kė­tis tei­sin­gu­mo? Kaip bri­tų teis­mas įver­tins ga­li­my­bę ti­kė­tis tei­sin­go teis­mo Lie­tu­vo­je? Ar ne­at­si­su­ka per­ne­lyg di­de­lis Lie­tu­vos teis­mų, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų „uo­lu­mas“ vė­liau prieš pa­čią Lie­tu­vą? Ar ga­li­me pa­si­ti­kė­ti sis­te­ma, ku­ri bau­džia, jei­gu sau ji to­kia at­lai­di?

(Teksto autorius To­mas Kriš­čiū­nas yra su­im­to­jo Kęs­tu­čio Kriš­čiū­no bro­lis).

Re­dak­ci­jos “XXI amžius” prie­ra­šas.

Šis su­im­to­jo bu­vu­sio Kau­no vi­ce­me­ro Kęs­tu­čio Kriš­čiū­no bro­lio laiš­kas su­pran­ta­mas. Kaip iš­si­aiš­ki­no­me, K. Kriš­čiū­nas, nors ir bū­da­mas so­cial­de­mok­ra­tas, anks­čiau yra dir­bęs Kau­no slau­gos li­go­ni­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jo­je, bu­vo vie­nas iš ne­dau­ge­lio Kau­no sa­vi­val­dy­bės žmo­nių, ak­ty­viai rė­mu­sių ka­ri­ta­ty­vi­nes Baž­ny­čios ini­cia­ty­vas. Ben­drau­jant pa­li­ko są­ži­nin­go, ki­tų var­gams ne­abe­jin­go žmo­gaus įspū­dį. Kriš­čiū­nų šei­ma lai­ko­si ka­ta­li­kų ti­kė­ji­mo. Be abe­jo, kaip ir Kęstučio bro­lis bei šei­ma pri­pa­žįs­ta, kal­tu­mo ar ne­kal­tu­mo klau­si­mus tu­ri spręs­ti teis­mas. Svar­bu, kad teis­tų tei­sin­gai, nes ži­no­me, ko­kia įvai­rias­luoks­nė yra da­bar­ti­nės mū­sų tei­sė­sau­gos ko­ky­bė… Spaus­din­da­mi šį straips­nį, ne­si­i­ma­me nei tei­sin­ti, nei kal­tin­ti. Tai pa­pras­čiau­siai yra nuo­mo­nė apie pa­čių tei­sėt­var­kos pro­ce­sų skaid­ru­mą, ku­ris dau­ge­ly­je sri­čių vi­suo­me­nei ke­lia pa­grįs­tų abe­jo­nių…

Nuotraukoje: buvęs Kauno miesto vicemeras Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.02.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *