Uždraudė retransliuoti „Golos Ameriki“ ir „Svoboda“


Ru­si­jos val­džia dau­giau nei 60 ra­di­jo tran­sliuo­to­jų už­drau­dė ret­ran­sliuo­ti JAV vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­mų Ru­si­jo­je tran­sliuo­jan­čių sto­čių „Ame­ri­kos bal­sas“ („Go­los Ame­ri­ki“) ir „Lais­vės ra­di­jas“ („Ra­dio Svo­bo­da“) pro­gra­mas.

Šio spren­di­mo prie­žas­ti­mi nu­ro­do­mas iš­duo­tų li­cen­zi­jų są­ly­gų pa­žei­di­mas. Ra­di­jo sto­tis „Lais­vės ra­di­jas“ šį drau­di­mą ver­ti­na kaip baus­mę už Krem­liui ne­pa­to­gių te­mų nag­ri­nė­ji­mą ir dėl griež­to nau­jojo įsta­ty­mo, ri­bo­jan­čio už­sie­nio fi­nan­sa­vi­mą ži­niask­lai­dai.

Anks­tes­niojo Ru­si­jos pre­zi­den­to Dmit­ri­jaus Med­ve­de­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va Ru­si­jos par­la­men­tas pri­ėmė ma­žai dė­me­sio su­lau­ku­sį tei­sės ak­tą, įpa­rei­go­jan­tį at­šauk­ti tran­slia­vi­mo li­cen­ci­jas ka­na­lams, ku­rie dau­giau nei pu­sę fi­nan­sa­vi­mo gau­na iš už­sie­nio. Šis įsta­ty­mas te­oriš­kai ga­li bū­ti tai­ko­mas ir ki­toms ra­di­jo sto­tims, įskai­tant pri­klau­san­čias Eu­ro­pos pra­mo­gų ver­slo kon­glo­me­ra­tams.

Ta­čiau kol kas nė vie­na iš jų ne­pa­skel­bė pa­si­trau­kian­ti iš ete­rio kaip RFE/RL. Tai­gi „Lais­vės ra­di­jas“ pri­vers­tas at­leis­ti apie 70 proc. sa­vo dar­buo­to­jų ir tur­būt tu­rės baig­ti tran­slia­ci­jas ete­ry­je. Ši sto­tis, ku­rios tran­slia­ci­jos bu­vo slo­pi­na­mos So­vie­tų Są­jun­gos lai­kais dėl jos pa­tei­kia­mos pro­ame­ri­kie­tiš­kos po­zi­ci­jos, tvy­rant di­džiau­siai Šal­to­jo ka­ro įtam­pai, nu­ro­dė, kad ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis nu­trauks lai­dų tran­slia­vi­mą ra­di­jo ban­go­mis ir veiks tik in­ter­ne­te.

Tuo tar­pu Ru­si­jos kul­tū­ros ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ni­ko­la­jus No­vi­ko­vas aiš­ki­no, kad „jei ra­di­jo sto­tis iš pra­džių pa­reiš­kia, kad į ete­rį leis 100 proc. sa­vo tu­ri­nio, o vė­liau kon­cep­ci­ją kei­čia, apie tai rei­kia pra­neš­ti, ir vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja nu­spręs, ap­ro­buo­ti tai ar ne, – tei­gė jis. – Mes tu­ri­me ri­bo­tą daž­nių skai­čių. Jei­gu kas nors no­ri už­dirb­ti pi­ni­gus leis­da­mi į ete­rį sve­ti­mas pro­gra­mas ir sa­vo re­kla­mą, tuo­met tai ne­są­ži­nin­ga ko­le­gų, pre­ten­duo­jan­čių į tą pa­tį daž­nį, at­žvil­giu“.

„2005 me­tų va­sa­rį mes tu­rė­jo­me per 30 ofi­cia­lių part­ne­rių Ru­si­jo­je, o 2006 me­tų ge­gu­žę jų te­li­ko 4, – sa­kė „Ra­dio Free Eu­ro­pe/Ra­dio Li­ber­ty“ pre­zi­den­tas Jef­frey Trim­ble‘­as. – Part­ne­riai mums pa­aiš­ki­no, kad yra pri­vers­ti nu­trauk­ti mū­sų lai­dų tran­slia­vi­mą ne sa­vo no­ru. Juos tai pa­da­ry­ti ver­čia vie­tos val­džia“. J.Trim­ble‘o įsi­ti­ki­ni­mu, tai dar vie­nas žings­nis sie­kiant ap­ri­bo­ti ži­niask­lai­dos lais­vę Ru­si­jo­je.

N. No­vi­ko­vas tvir­ti­na, kad šiuo at­ve­ju val­džios veiks­muo­se po­li­ti­kos įžvelg­ti ne­rei­kia, o ame­ri­kie­čių veik­los ri­bo­ti nie­kas ne­si­ruo­šia. Esą Ru­si­jos kul­tū­ros ap­sau­gos ins­pek­ci­ja pa­pras­čiau­siai at­lie­ka ben­drą 600 Ru­si­jos sto­čių re­vi­zi­ją, po ku­rios 42 sto­tys jau ga­vo įspė­ji­mus dėl pa­žei­di­mų.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.10.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.