Vie­ši pa­siū­ly­mai, skirti Tėvynės sąjungai – Krikščionims demokratams


Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikš­čio­nys demokratai (TS-LKD), nuo pat su­si­kū­ri­mo pa­vel­dė­ju­si Są­jū­džio dva­sią, at­sto­vau­da­ma pa­trio­ti­nės ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės da­lies lū­kes­čiams, bu­vo vie­nin­te­lė par­ti­ja, tu­rin­ti ide­o­lo­gi­ją, po­li­ti­nius prin­ci­pus ir siekė už­tik­ri­nti Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą. De­ja, po pas­ku­ti­nių Sei­mo rin­ki­mų par­ti­ja pra­ran­da šiuos ver­ty­bi­nius bruo­žus. Pi­lie­tiš­ko­ji Lie­tu­vos gy­ven­to­jų da­lis, lau­ku­si ra­di­ka­lių is­to­ri­nį bei so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą at­sta­tan­čių spren­di­mų, nu­si­vy­lė. To­kiu at­ve­ju TS-LKD par­ti­jai po at­ei­nan­čių Sei­mo rin­ki­mų gre­sia pa­vo­jus ne­grįž­ta­mai pra­ras­ti par­la­men­ti­nės par­ti­jos sta­tu­są, o Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mui tokiu atveju iš­kil­tų grės­mė.

Pa­dė­čiai tai­sy­ti pateikiame 26-erius reikalavimus, kuriuos Andriaus Kubiliaus vadovaujama partija turėtų kuo greičiau įgyvendinti. Tik šitokiu būdu konservatoriai – krikščionys demokratai gali atgauti prarandamą žmonių pasitikėjimą. 

 
1. Įves­ti pri­va­lo­mą moks­lei­vių is­to­ri­jos eg­za­mi­ną. 2. Mo­kyk­lų pro­gra­mo­se skir­ti ne 17, o 100 va­lan­dų Lie­tu­vos lais­vės ko­vų is­to­ri­jos kur­sui. 3. Lie­tu­vos lais­vės ko­vų įam­ži­ni­mą (pa­min­klų sta­ty­mą, mu­zie­jų kū­ri­mą) iš pri­va­čių as­me­nų per­im­ti vals­ty­bės ži­nion ir tai vyk­dy­ti vals­ty­bi­nia­me lyg­me­ny, ski­riant tin­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą. 4. Pa­sta­ty­ti pa­min­klus vi­soms par­ti­za­nų apy­gar­doms ir rink­ti­nėms jų vei­ki­mo vie­to­se. 5. Žy­miau­sių par­ti­za­nų var­dais pa­va­din­ti gat­ves, aikš­tes, skve­rus, mo­kyk­las, lai­vus ar ki­tus svar­bius vals­ty­bi­nius ob­jek­tus. 6. Įver­ti­nant tai, kad ne­ma­ža vi­suo­me­nės da­lis dėl pa­tir­tos oku­pa­ci­jos ne­iš­sau­go­jo is­to­ri­nės at­min­ties, pra­ra­do ge­bė­ji­mą ver­tin­ti po­li­ti­nius po­ka­rio įvy­kius, su­tei­kiant gat­vių pa­va­di­ni­mus va­do­vau­tis par­ti­za­nų, trem­ti­nių ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir pa­si­prie­ši­ni­mo ty­ri­mo cen­tro re­ko­men­da­ci­jo­mis ir nu­ro­dy­mais. 7. Šios ka­den­ci­jos Sei­mui sos­ti­nės Lu­kiš­kių aikš­tė­je pa­sta­ty­ti mo­nu­men­tą ar me­mo­ria­lą, įam­ži­nan­tį Lie­tu­vos lais­vės ko­vas. Šią aikš­tę su­tvar­ky­ti taip, kad ji tap­tų rep­re­zen­ta­ci­ne vals­ty­bės vie­ta, kur at­va­žia­vę ki­tų vals­ty­bių va­do­vai ir sve­čiai ga­lė­tų pa­dė­ti gė­les prie žu­vu­sio Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po. 8. Vyk­dy­ti 1949 m. vasario 16-osios Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio ta­ry­bos de­kla­ra­ci­jos 17-tą straips­nį, ku­ris tei­gia: „As­me­nys, bol­še­vi­ki­nės ar­ba vo­kiš­ko­sios oku­pa­ci­jos me­tu iš­da­vę Tė­vy­nę ben­dra­dar­bia­vi­mu su prie­šu, sa­vo veiks­mais ar įta­ka pa­ken­kę tau­tos iš­si­lais­vi­ni­mo ko­vai, su­si­te­pę iš­da­vys­tė­mis ar krau­ju yra at­sa­kin­gi prieš Lie­tu­vos teis­mą“. 9. Tei­sė­jams, nag­ri­nė­jan­tiems by­las, su­si­ju­sias su Tė­vy­nės iš­da­vi­mu ir tau­tos ge­no­ci­du, pri­va­lo­mas pa­pil­do­mas is­to­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas bei spe­cia­lių kur­sų iš­klau­sy­mas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tre (to­liau LGGTC). 10. Pa­reiš­ki­mų pa­tei­ki­mą teis­mams dėl nu­si­kals­ta­mų veiks­mų, su­si­ju­sių su Tė­vy­nės iš­da­vi­mu, pa­gal tu­ri­mą ar­chy­vi­nę me­džia­gą vyk­do LGGTC. 11. Sek­ti Es­ti­jos pa­vyz­džiu ir iš­kel­ti Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se rep­re­zen­ta­ci­nes vie­tas už­iman­čias so­vie­ti­nes sta­tu­las, sim­bo­lius, ku­rie nie­ki­na mū­sų vals­ty­bin­gu­mą ir tau­ti­nį oru­mą. 12. Pra­dė­ti de­ry­bas su Ru­si­ja dėl trem­ti­nių pa­lai­kų su­grą­ži­ni­mo į Lie­tu­vą ar jų ka­pi­nių su­tvar­ky­mo taip, kaip Lie­tu­vo­je yra su­tvar­ky­ti oku­pa­ci­nės ru­sų ka­riuo­me­nės ka­rių ka­pai. 13. Ži­nant, kad Iz­ra­e­lio vals­ty­bė ne­iš­duo­da Lie­tu­vos tei­sė­sau­gai nu­si­kal­tė­lių, vyk­džiu­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­dą, nu­trauk­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą su Vy­zen­ta­lio cen­tru. 14. Už­draus­ti kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą, už­im­ti va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas vals­ty­bi­nė­se bei švie­ti­mo įstai­go­se as­me­nims, ku­rie yra teis­ti, dir­bę KP ir KGB struk­tū­ro­se. 15. Iš­slap­tin­ti KP ir KGB ar­chy­vą. 16. Po­li­ti­nes par­ti­jas fi­nan­suo­ti tik iš vals­ty­bės biu­dže­to. 17. Spau­dos lei­di­nius – „Į lais­vę“, „XXI am­žius“, „Trem­ti­nys“, „Kregž­du­tė“, „At­gi­mi­mas“, „Vo­ru­ta“, skie­pi­jan­čius mei­lę Tė­vy­nei, ug­dan­čius pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, do­tuo­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to. Tą pa­tį tai­ky­ti to­kio po­bū­džio te­le­vi­zi­jos, ra­di­jo lai­doms. 18. Lie­tu­vos pi­lie­čiams, dėl so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos pa­si­trau­ku­siems į Va­ka­rų vals­ty­bes, Aust­ra­li­ją, JAV, su­grą­žin­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, ku­rios jie ne­bu­vo iš­si­ža­dė­ję. 19. Griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę už riau­šių or­ga­ni­za­vi­mą ir Tė­vy­nės iš­da­vi­mą. 20. Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mus ma­žin­ti 50 proc. 21. At­ly­gi­ni­mų mi­ni­mu­mą ir mak­si­mu­mą su­sie­ti, o skir­tu­mą tarp jų nu­sta­ty­ti ne­vir­ši­jant tri­jų kar­tų. 22. Pa­nai­kin­ti ren­tas, ži­ny­bi­nes sa­na­to­ri­jas, po­il­sio na­mus. 23. Iš­sau­go­ti so­cia­li­nę pa­ra­mą lais­vės ko­vų da­ly­viams, trem­ti­niams, di­si­den­tams, ne­įga­liems as­me­nims, naš­lai­čiams, dau­gia­vai­kėms šei­moms ir nu­ken­tė­ju­siems nuo sti­chi­nių ne­lai­mių. 24. Pa­nai­kin­ti dar­bo sta­žą, ku­ris bu­vo įgy­tas dir­bant nu­si­kals­ta­mo­se KP ir KGB struk­tū­ro­se. 25. Sei­mo, vy­riau­sy­bės, pre­zi­den­tū­ros dar­buo­to­jų bei ki­tų val­di­nin­kų iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas su­ma­žin­ti iki 30 proc. 26. Pa­nai­ki­nus ren­tas, val­di­nin­kai, ku­rių sun­ki ma­te­ria­li­nė pa­dė­tis, tu­ri tei­sę ben­dra tvar­ka kreip­tis į so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių ir pri­sta­tę rei­ka­lin­gas pa­žy­mas gau­ti pa­ra­mą.

Sta­sys Bur­ba,

TS-LKD Kre­tin­gos sky­riaus Dar­bė­nų gru­pės se­niū­nas

„XXI amžius“, Nr. 84

2009.12.01

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.