„WikiLeaks“ įkūrėjas dėkoja už pagalbą ginant jo teises


Į pa­sau­lio ži­niask­lai­dą krei­pė­si šiuo me­tu Lon­do­ne, Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je, prie­globs­tį ga­vęs „WikiLeaks“  tin­kla­la­pio įkū­rė­jas 41 me­tų Aust­ra­li­jos pi­lie­tis Ju­lia­nas As­san­ge‘­as.

Pa­si­ro­dęs vie­šu­mo­je jis pa­dė­ko­jo Ek­va­do­ro, ne­di­de­lės Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bės, va­do­vams už pa­gal­bą gi­nant jo tei­ses ir su­tei­kiant prie­globs­tį. „Esu dė­kin­gas Ar­gen­ti­nos, Li­bi­jos, Bra­zi­li­jos, Či­lės, Bo­li­vi­jos, Sal­va­do­ro, Hon­dū­ro, Mek­si­kos, Ni­ka­rag­vos, Pe­ru, Ve­ne­su­e­los ir ki­tų Lo­ty­nų Ame­ri­kos ša­lių gy­ven­to­jams ir val­džioms“, – dė­ko­jo J. As­san­ge‘­as.

Taip pat jis iš­sa­kė pa­dė­ką JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Šve­di­jos ir Aust­ra­li­jos žmo­nėms, ku­rie jį pa­lai­kė per vi­sus teis­mų ma­ra­to­nus. „Ačiū už pa­lai­ky­mą tuo me­tu, kai net šių ša­lių val­džia ne­pa­lai­kė“, – sa­kė „WikiLeaks“  tin­kla­la­pio įkū­rė­jas. Jis taip pat at­si­pra­šė sa­vo šei­mos, kad ne­ga­li su jais bū­ti, bet pa­ža­dė­jo, kad jie vėl bus grei­tai kar­tu. Jis taip pat pa­ra­gi­no JAV pre­zi­den­tą Ba­rac­ką Oba­mą su­stab­dy­ti „ra­ga­nų me­džiok­lę“ prieš jo tin­kla­la­pį, pa­skel­bu­sį dau­gy­bę slap­tų Va­šing­to­no do­ku­men­tų.

Kaip ir bu­vo ti­ki­ma­si, J.As­san­ge‘­as kal­bė­jo iš am­ba­sa­dos, ku­ri yra Lon­do­no pres­ti­ži­nia­me Nait­sbri­džo ra­jo­ne ne­to­li par­duo­tu­vės „Har­rods“, ne­di­de­lio bal­ko­no. Pra­ne­ša­ma, kad jis gy­ve­na ma­ža­me kam­ba­rė­ly­je am­ba­sa­dos pa­sta­te. Jis taip pat sa­kė, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos ri­zi­kuo­ja nu­stum­ti pa­sau­lį į žur­na­lis­ti­kos prie­spau­dos erą.

„Kaip pa­vo­jus gre­sia „WikiLeaks“, taip jis gre­sia raiš­kos lais­vei ir vi­sų mū­sų vi­suo­me­nių svei­ka­tai“, – sa­kė jis sa­vo kal­bo­je. J.As­san­ge‘­as taip pat pa­ra­gi­no JAV pa­leis­ti sa­vo ka­rį Brad­ley Man­nin­gą, ku­ris ap­kal­tin­tas pa­gal­ba prie­šui už tai, kad per­da­vė „WikiLeaks“ slap­tas by­las ir da­bar lau­kia teis­mo.

Be to, „WikiLeaks“ įkū­rė­jas gy­rė tą „drą­są“, ku­rią su­teik­da­mas jam po­li­ti­nį prie­globs­tį pa­de­monst­ra­vo Ekvadoro pre­zi­den­tas Ra­fa­e­lis Cor­rea.

Didžioji Bri­ta­ni­ja pa­pik­ti­no Ek­va­do­rą už­si­mi­nu­si, kad ga­li pa­si­nau­do­ti 1987 me­tais pri­im­tu Di­plo­ma­ti­nių ir kon­su­li­nių pa­sta­tų ak­tu, ku­riuo esą lei­džia­ma at­šauk­ti Bri­ta­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je esan­čios am­ba­sa­dos di­plo­ma­ti­nę ne­lie­čia­my­bę ir įženg­ti į ją areš­tuo­ti J.As­san­ge‘o, o jo ad­vo­ka­tas pra­šo, kad jo at­sto­vau­ja­mam as­me­niui bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė sėk­min­gai nu­ke­liau­ti į Ek­va­do­rą.

Be­je, Ek­va­do­ro są­jun­gi­nin­kai per­spė­jo Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją dėl „rim­tų pa­sek­mių“, jei­gu ji pa­žeis­tų di­plo­ma­ti­nį sau­gu­mą Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne. „Per­spė­ja­me Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vy­riau­sy­bę, kad ji su­si­durs su rim­to­mis pa­sek­mė­mis vi­sa­me pa­sau­ly­je, jei­gu tie­sio­giai pa­žeis Ek­va­do­ro Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lon­do­ne te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą“, – sa­ko­ma kai­ruo­liš­kų Lo­ty­nų Ame­ri­kos vals­ty­bių gru­pės ALBA pa­reiš­ki­me.

J.As­san­ge‘­as Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne pa­si­slė­pė bir­že­lio 19 die­ną, siek­da­mas iš­veng­ti iš­da­vi­mo Šve­di­jai, ku­ri no­ri jį ap­klaus­ti dėl įta­ria­mo ne­de­ra­mo ly­ti­nio el­ge­sio.

Nuotraukoje: Džulijanas Asandžas, “WikiLeaks” įkūrėjas.

2012.08.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.