endriukaitis_statiska

Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio vals­ty­bė­se, kur gy­ve­na mū­sų tau­tie­čiai, iš­ki­liai mi­ni­mos Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 20-osios me­ti­nės. Šiam svar­biam įvy­kiui pri­si­min­ti dar ge­ro­kai prieš Ko­vo 11-ąją pra­si­dė­jo šven­ti­niai ren­gi­niai. Be abe­jo, to­kios iš­kil­mės ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos be pa­grin­di­nių is­to­ri­nių aki­mir­kų liu­dy­to­jų – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tų, prieš 20 me­tų vė­ly­vą ko­vo 11-osios va­ka­rą pa­si­ra­šiu­sių Ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės At­sta­ty­mo ak­tą. Ta­čiau ne vi­si Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­rai su pa­ki­lia nuo­tai­ka pa­si­tin­ka šią šven­tę. Nuo Su­val­ki­jos kraš­to anuo­met iš­rink­tas par­la­men­ta­ras Al­gir­das En­driu­kai­tis ne­se­niai pa­reiš­kė ne­da­ly­vau­si­ąs iš­kil­min­ga­me Sei­mo po­sė­dy­je ir ki­tuo­se ofi­cia­liuo­se ren­gi­niuo­se, ku­riuos or­ga­ni­zuos val­džios ins­ti­tu­ci­jos. Ko­dėl pa­ty­ręs vals­ty­bės bei vi­suo­me­nės vei­kė­jas nu­spren­dė bū­tent taip, at­sa­ky­mą su­ži­no­si­me iš pa­ties sig­na­ta­ro.

Continue reading „Sovietinio genocido vertinimas tėra to paties sovietmečio lygmens“