ripka_2

Mindaugo karūnavimo švenčių bei TAFISA sporto žaidynių ir mokslinės konferencijos proga parašiau apie lietuviškojo ritinio, liaudiškai vadinamos ripkos arba ripkės, žaidimą.

Kokios žaidimo atsiradimas ir ištakos XIV amžiuje?

Šis žaidimas sugalvotas kaip Vytauto Didžiojo (Vytautas Magnus) laikų karių pagrindinei taktinei bei fizinei parengčiai kovoms prieš krašto užpuolėjus stiprinti.

Pirmieji rašytiniai šaltiniai, bylojantys apie ripką, atrasti 1523 metais rašytojo M. Husovjano poemoje “Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę”.

Continue reading „Apie lietuviškąjį ritinį“

frontininkai

Kad pa­ger­bia­mos mo­te­rys (dar ge­riau rim­tos mo­ti­nos), įtei­kiant joms gė­lių, ne­smerk­ti­na. Dar ge­riau bū­tų, jei pa­svei­kin­tų jas ne tik ko­vo 8-ąją, bet ir per Mo­ti­nos die­ną. Ta­čiau Ma­ri­jam­po­lės cen­tri­nė­je aikš­tė­je ir gat­vė­se gė­les tei­kė jau­nuo­liai, ry­šin­tys rau­do­nus ša­li­kus, o tai reiškė, kad jas tei­kia jau­nie­ji soc­de­mai. Šią va­di­na­mą­ją tarp­tau­ti­nę šven­tę jiems įdie­gė Lie­tu­vo­je „švie­saus“ ko­mu­niz­mo kū­rė­jai (dau­ge­liui tarp­tau­ti­nė to­ly­gi ta­ry­bi­nei). Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad mū­sų soc­de­mai yra ko­mu­nis­tų par­ti­jos tra­di­ci­jų pe­rė­mė­jai. Lie­tu­vo­je ko­mu­nis­tų par­ti­ja ne­bu­vo iš­for­muo­ta, to­dėl Lie­tu­vos soc­de­mai daug kuo ski­ria­si nuo Eu­ro­pi­nių soc­de­mų.

Continue reading „Rinkimų agitacija pradėta gėlėmis“