vokieciu-belaisviai

Šiais me­tais su­kan­ka 70 me­tų nuo ta­da, kai į bu­vu­sio­je  So­vie­tų Są­jun­go­je gy­ve­nu­sių  vo­kie­čių na­mus at­ėjo tra­giš­kai lem­tin­gos per­mai­nos. Pra­si­dė­jus Rusijos–Vokietijos ka­rui ir pas­ta­rie­siems pir­mo­mis die­no­mis sėk­min­gai žy­giuo­jant į Ry­tų gi­lu­mą, 1941 m. rug­pjū­čio 28 d., SSSR Aukš­čiau­sios ta­ry­bos pre­zi­diu­mas pri­ėmė įsa­ką „Dėl vo­kie­čių per­kė­li­mo, gy­ve­nan­čių Pa­vol­gio ra­jo­ne“.

Tuo pa­čiu kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis vie­ne­tas bu­vo pa­nai­kin­ta Vo­kie­čių au­to­no­mi­nė res­pub­li­ka su sos­ti­ne En­gel­su, įkur­ta 1924 me­tais Sa­ra­to­vo sri­ties te­ri­to­ri­jo­je. Nors vo­kie­čiai Ru­si­jo­je gy­ve­no ke­lis šimt­me­čius, so­vie­ti­nė val­džia jais ne­pa­si­ti­kė­jo. Įsa­ke, ku­rį tuo me­tu pa­si­ra­šė M. Ka­li­ni­nas ir A. Gor­kis, bu­vo kon­sta­tuo­ta: „Pa­gal pa­ti­ki­mus duo­me­nis, gau­tus iš ka­ri­nės val­džios, tar­p vo­kie­čių gy­ven­to­jų, gy­ve­nan­čių Pa­vol­gio ra­jo­nuo­se, yra tūks­tan­čiai ir de­šim­tys tūks­tan­čių di­ver­san­tų ir šni­pų, ku­rie pa­gal sig­na­lą, gau­tą iš Vo­kie­ti­jos, pri­va­lo at­lik­ti sprog­di­ni­mus ra­jo­nuo­se, ap­gy­ven­din­tuo­se Pa­vol­gio vo­kie­čių.

Continue reading „Skaudi Rusijos vokiečių dalia“