KaminskasR_korupcija

Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, jog Kauno apygardos prokurorai, atlikdami ikiteisminį tyrimą vadinamojo auksinio tualeto byloje siūlo įvertinti trijų aukštas miesto savivaldybėje pareigas užimančių atstovų – mero pavaduotojo R. Mikaičio, administracijos direktoriaus V. Gudėno ir Antikorupcijos komisijos pirmininko R. Kaminsko –  veiklą.

Žiniasklaida remiasi Kauno apygardos prokuratūros informacija, kuri atskleidžia ikiteisminio tyrimo metu nustatytas aplinkybes. Prokuratūros pateiktame dokumente Kauno merui tvirtinama, kad Antikorupcijos komisijos pirmininkas R. Kaminskas apie galbūt vykdomą neteisėtą veiką žinojo dar tuo metu, kai reali 0,5 mln. litų turtinė žala nebuvo padaryta. Kai kurių atsakingų asmenų vieši pasisakymai šiuo klausimu verčia sunerimti.

Continue reading „Dėl vadinamojo “auksinio tualeto”“

KaminskasR_korupcija

Visuomenės aktualijų portalui Slaptai.lt pavyko gauti Kauno miesto savivaldybės tarybai adresuoto, grupės tarybos narių pasirašyto pareiškimo dėl “Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko Raimundo Kaminsko” kopiją. Šių metų kovo 18-osios data pažymėtas pareiškimas meta nepasitikėjimo šešėlį Antikorupcijos komisijai nebe vienerius metus vadovaujančiam R.Kaminskui. Antikorupcijos komisijos pirmininkas R.Kaminskas neigia jam inkriminuojamus kaltinimus. Tačiau pirmiausiai išklausykime nepasitikėjimą pareiškusiųjų narių argumentų. Pareiškimą pateikiame be sutrumpinimų.

“Pareiškiame, kad Kauno miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos veikla dėl komisijos pirmininko Raimundo Kaminsko veiksmų, nesuderinamų su komisijos pirmininkui keliamais reikalavimais, yra sužlugdyta.

Continue reading „Kodėl puolamas Kauno Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Kaminskas?“

video_cip

Keletas Kauno miesto savivaldybės tarybos narių pareiškė daugiau nebepasitikintys Antikorupcijos komisijos pirmininku Raimundu Kaminsku? Ar pelnytas toks pareiškimas? Kodėl būtent šiandien reiškiamas nepasitikėjimas? Videostudija “SLAPTAI” pateikia Kauno miesto savivaldybės tarybos Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininko, Antikorupcijos komisijos vadovo R.Kaminsko repliką. Artimiausiu metu visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt bei laikraštis “XXI amžius” paskelbs savąją versiją, kodėl puolamas Antikorupcijos komisijos vadovas R.Kaminskas.

Continue reading „Kauno savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Raimundo Kaminsko replika“

KaminskasR26

Rug­sė­jo mė­ne­sį Kau­no m. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui V. Gu­dė­nui pa­siū­liau, mi­nint Vi­li­jam­po­lės pri­jun­gi­mo prie Kau­no mies­to 90-me­tį, or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, ku­rie at­spin­dė­tų is­to­ri­nę Vi­li­jam­po­lės reikš­mę – pa­ro­dą, vie­šas pa­skai­tas ir eks­kur­si­jas po kul­tū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tus. Lap­kri­čio 4 die­ną Jo­no ir Pet­ro Vi­lei­šių vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da ,,Esa­ma, bet ne­pa­žin­ta“; lap­kri­čio 6 die­ną – Lie­tu­vos ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos ak­tų sa­lė­je vy­ko kon­fe­ren­ci­ja „Vi­li­jam­po­lės pri­jun­gi­mo prie Lai­ki­no­sios sos­ti­nės 90-me­tis“. Iš­leis­tas lei­di­nys „Til­tas į mies­tą“, dai­li­nin­kas A. Ra­mo­nas nu­pie­šė me­ni­nį Vi­li­jam­po­lės že­mė­la­pį.

Esu gi­męs ir au­gęs Vi­li­jam­po­lė­je, to­dėl norėjau su­rink­ti ir pub­li­kuo­ti prie­mies­čio is­to­ri­ją, ini­ci­juo­ti edu­ka­ci­nes eks­kur­si­jas. Vien P. Vi­le­i­šio til­to is­to­ri­ja yra tur­tin­ga per­mai­no­mis, at­spin­din­čio­mis is­to­ri­jos vin­gius, gy­ve­ni­mo bū­dą ir tech­no­lo­gi­jas. Rink­da­mi nuo­trau­kas, ana­li­zuo­da­mi že­mė­la­pius dė­lio­ja­me mo­zai­ką tam, kad Vi­li­jam­po­lės gy­ven­to­jai ži­no­tų sa­vo ra­jo­no is­to­ri­ją.

Continue reading „Vi­li­jam­po­lės lai­ko že­mė­la­pis“