cekuolis___

Ži­no­mam pub­li­cis­tui ir ra­šy­to­jui, ne­nuils­tan­čiam ke­liau­to­jui Al­gi­man­tui Če­kuo­liui lais­vų ato­kvė­pio aki­mir­kų ­lie­ka nedaug… Ta­čiau prieš Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jų jis ra­do lai­ko ap­lan­ky­ti ir ša­lies švie­ti­mo, kul­tū­ros įstai­gas, tarp jų ir bib­lio­te­kas, ku­rias vis dar lan­ko ne­ma­žas bū­rys skai­ty­to­jų, en­tu­zias­tin­gų kny­gos ger­bė­jų. Ka­len­do­ri­nio pa­va­sa­rio iš­va­ka­rė­se ap­si­lan­kęs Vil­niaus Kal­va­ri­jų vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­tas, kai iš­vy­do dau­giau nei pus­šim­tį skai­ty­to­jų, su­si­rin­ku­sių į su­si­ti­ki­mą.

„Be jo­kios abe­jo­nės, aš daž­nai sa­ky­da­vau, kad bib­lio­te­kos vi­sa­da bū­da­vo ir iš­liks kul­tū­ros ži­di­niu, trau­kos cen­tru, kur žmo­gus ga­li vi­sa­pu­siš­kai at­si­gau­ti. Nors pas­ta­ruo­ju me­tu vi­suo­me­nę ban­do už­ka­riau­ti in­ter­ne­ti­nė li­te­ra­tū­ra, ta­čiau vis dar vi­liuo­si, kad ši nau­jo­vė ne­pa­keis spaus­din­ti­nės kny­gos, nes pas­ta­ro­ji la­biau la­vi­na skai­ty­to­jo in­te­lek­tą, ver­čia ak­ty­viau mąs­ty­ti“, – pra­si­ta­rė sve­čias.

Continue reading „Gar­sus pub­li­cis­tas neat­si­spi­ria ke­lio­nių ma­gi­jai“