ukraina_veliava

Uk­rai­nos ka­ta­li­kų uni­ver­si­te­to (UKU) rek­to­rių, pa­si­skam­bi­nęs į as­me­ni­nį rek­to­riaus mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, ap­lan­kė Uk­rai­nos sau­gu­mo tar­ny­bos (SBU) agen­tas. Agen­tas at­ėjo tuo mo­men­tu, kai nie­ko iš rek­to­ra­to dar­buo­to­jų ša­lia ne­bu­vo. Agen­tas iš­dės­tė UKU rek­to­riui, ku­ni­gui dr. Bo­ry­s‘ui Gu­dzia­k‘ui (jis uk­rai­nie­tis, gi­męs ir už­au­gęs JAV, 1992 m. at­vy­kęs į Uk­rai­ną), kad kai ku­rios po­li­ti­nės par­ti­jos ren­gia­si pro­tes­tuo­ti prieš val­džios ins­ti­tu­ci­jų veik­lą. Stu­den­tai, tei­gė agen­tas, ga­li bū­ti įtrauk­ti į šiuos pro­tes­tus. Pa­sak agen­to, stu­den­tai tu­ri tei­sę pro­tes­tuo­ti, ta­čiau jei­gu jų veiks­mai bus ne­tei­sė­ti, jie bus pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Ne­le­ga­li veik­la, pa­sak agen­to, tai ne tik smur­tas, bet ir, pa­vyz­džiui, pi­ke­tai, truk­dan­tys pa­tek­ti į dar­bo vie­tą vals­ty­bės pa­rei­gū­nams, ar bet ko­kie val­džios ne­sank­cio­nuo­ti pro­tes­tai.

Continue reading „Ukrainos saugumas gąsdina nepriklausomus universitetus“