Ukrainos saugumas gąsdina nepriklausomus universitetus


Uk­rai­nos ka­ta­li­kų uni­ver­si­te­to (UKU) rek­to­rių, pa­si­skam­bi­nęs į as­me­ni­nį rek­to­riaus mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, ap­lan­kė Uk­rai­nos sau­gu­mo tar­ny­bos (SBU) agen­tas. Agen­tas at­ėjo tuo mo­men­tu, kai nie­ko iš rek­to­ra­to dar­buo­to­jų ša­lia ne­bu­vo. Agen­tas iš­dės­tė UKU rek­to­riui, ku­ni­gui dr. Bo­ry­s‘ui Gu­dzia­k‘ui (jis uk­rai­nie­tis, gi­męs ir už­au­gęs JAV, 1992 m. at­vy­kęs į Uk­rai­ną), kad kai ku­rios po­li­ti­nės par­ti­jos ren­gia­si pro­tes­tuo­ti prieš val­džios ins­ti­tu­ci­jų veik­lą. Stu­den­tai, tei­gė agen­tas, ga­li bū­ti įtrauk­ti į šiuos pro­tes­tus. Pa­sak agen­to, stu­den­tai tu­ri tei­sę pro­tes­tuo­ti, ta­čiau jei­gu jų veiks­mai bus ne­tei­sė­ti, jie bus pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Ne­le­ga­li veik­la, pa­sak agen­to, tai ne tik smur­tas, bet ir, pa­vyz­džiui, pi­ke­tai, truk­dan­tys pa­tek­ti į dar­bo vie­tą vals­ty­bės pa­rei­gū­nams, ar bet ko­kie val­džios ne­sank­cio­nuo­ti pro­tes­tai.

Pas­kui agen­tas ant sta­lo pa­dė­jo laiš­ką ir pa­rei­ka­la­vo, kad rek­to­rius sa­vo pa­ra­šu pa­tvir­tin­tų, kad su­si­pa­ži­no su jam pa­teik­to laiš­ko tu­ri­niu. Rek­to­riui at­sa­kius, kad pa­si­ra­šys ir per­skai­tys laiš­ką tik tuo­met, jei šis bus nu­ko­pi­juo­tas ir liks rek­to­ra­to ar­chy­ve, agen­tas su­tri­kęs pra­dė­jo skam­bin­ti sa­vo va­dui ir, ga­vęs nei­gia­mą at­sa­ky­mą (laiš­kas ga­li bū­ti pa­skelb­tas spau­do­je), at­si­sa­kė įvyk­dy­ti rek­to­riaus pra­šy­mą. Tai bu­vo liu­di­ji­mas rek­to­riui, kad ki­to­se mo­ky­mo įstai­go­se, kur šis agen­tas, ma­tyt, jau ap­si­lan­kė, to­kio pre­ce­den­to ne­pa­si­tai­kė.

Kal­bė­da­mas su agen­tu UKU rek­to­rius, kaip ku­ni­gas, pra­bi­lo apie dva­siš­kai sun­kų, iš so­vie­ti­nių lai­kų ei­nan­tį pa­li­ki­mą, ku­ris slė­gė bu­vu­sius KGB (SBU) dar­buo­to­jus, ža­lo­ja juos ir fi­ziš­kai, ir mo­ra­liš­kai bei už­trau­kia gė­dą prieš sa­vo tau­tą, vai­kus bei anū­kus. Agen­tas su­tri­kęs  at­sa­kė, kad rek­to­rius pa­sa­ky­tų, jei jau­čia ko­kį spau­di­mą iš jo pu­sės.

Rek­to­rius tei­gė, kad Uk­rai­nos gy­ven­to­jai bi­jo ir ne­pa­si­ti­ki vals­ty­bės sau­gu­mo ir po­li­ci­jos dar­buo­to­jais, nes jie daž­nai lin­kę bau­gin­ti są­ži­nin­gus po­li­ti­kus, žur­na­lis­tus, pa­pras­tus pi­lie­čius ir smul­kio­jo bei vi­du­ti­nio ver­slo at­sto­vus. Rek­to­rius pa­pra­šė šio agen­to per­duo­ti iš­var­dy­tas pro­ble­mas sa­vo va­dams. Anot rek­to­riaus, bu­vo ma­ty­ti, kad čia yra tie­siog jau­nas žmo­gus, ku­riam pa­sky­rė at­lik­ti tam tik­ras už­duo­tis.

SBU agen­tas ap­si­lan­kė prieš svar­bų ren­gi­nį – ge­gu­žės 20–22 die­no­mis vyk­sian­čią ge­ne­ra­li­nę Eu­ro­pos ka­ta­li­kų uni­ver­si­te­tų fe­de­ra­ci­jos (FUCE) asam­blė­ją, pir­mą kar­tą su­reng­tą Uk­rai­no­je, Lvo­ve.

Tė­vas Bo­rys Gu­dziak pra­šo ne­ap­leis­ti UKU, vi­sų Uk­rai­nos stu­den­tų ir pi­lie­čių iš mū­sų min­čių ir mal­dų.

„XXI amžius“

2010.06.11

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.