Didžiosios Britanijos spauda praneša, kad trečiadienį Ponios Tiuso (Madame Tussaud) muziejuje Londone buvo iškilmingai atidengta vaškinė Didžiosios Britanijos premjerės Teresos Mei (Theresa May) figūra.

Šis muziejus garsėja tuo, kad jame saugomos svarbiausių, reikšmingiausių tiek Didžiosios Britanijos, tiek pasaulio politikų, visuomenės veikėjų, meno, mokslo, muzikos įžymybių figūros. Vaškinės figūros – labai tikslios įžymybių kopijos.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.11.09; 03:39

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Teresa Mei (Theresa May) patvirtino, kad sprogimas Mančesteryje buvo teroro aktas.

Saugumo pajėgos mano žinančios teroristo tapatybę, sakė ji. Tačiau esą dar per anksti įvardyti pavardę. Savižudis, anot premjerės, norėjo „kiek įmanoma didesnių skerdynių“, jis šaltakraujiškai taikėsi į vaikus. „Tai yra visiškai nauja bailumo kategorija“, – pabrėžė T. Mei.

Tai yra vienas kruviniausių teroro aktų, kuriuos teko patirti Jungtinei karalystei, kalbėjo ministrė pirmininkė. Anot jos, daugelio iš 59 sužeistųjų gyvybei gresia pavojus. Tarp jų yra vaikų ir jaunuolių. Jie gydomi ligoninėse.

Anot T. Mei, Didžiosios Britanijos laukia sunkios dienos. Visa šalis yra su žmonėmis Mančesteryje ir prisimena žuvusius ir sužeistuosius. „Mūsų vertybės, mūsų gyvenimo būdas visad nugalės“, – akcentavo T. Mei. Grėsmės scenarijus esą išlieka toks pat. Naujas išpuolis ir toliau yra labai tikėtinas, sakė premjerė.

Premjerė, pasak žiniasklaidos, dar antradienį ketina apsilankyti Mančesteryje.

„Visa šalis ištikta šoko dėl žuvusiųjų ir sužeistųjų Mančesteryje“, – sakoma karalienės Elžbietos II (Elizabeth II) pareiškime. Monarchė pareiškė savo gilią užuojautą pirmiausiai toms šeimoms, kurios per išpuolį prarado artimuosius arba kurie nukentėjo.

Informacijos šaltinis – ELTA.

EPA – ELTA nuotraukoje – Didžiosios britanijos premjerė Teresa Mei.

2017.05.24; 05:40

Pir­ma­die­nį ry­te nuo in­sul­to mi­rė bu­vu­si Bri­ta­ni­jos prem­je­rė Mar­ga­ret Te­čer (Mar­ga­ret That­cher). Ji bu­vo pir­mo­ji Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nist­rė pir­mi­nin­kė, šias pa­rei­gas ėjo il­giau nei ku­ris nors ki­tas ša­lies vy­riau­sy­bės va­do­vas (1979–1990 m.).

Jau­nys­tė­je stu­di­ja­vo che­mi­ją, vė­liau tei­sę, ga­vo lei­di­mą dirb­ti ad­vo­ka­te. 1959 me­tais ta­po kon­ser­va­to­rių at­sto­ve Ben­druo­me­nių rū­muo­se. 1964 me­tais ta­po sa­vo par­ti­jos spau­dos at­sto­ve sta­ty­bų ir že­mės rei­ka­lams, bu­vo at­sa­kin­ga trans­por­tą, vė­liau – už švie­ti­mą. Kon­ser­va­to­riams lai­mė­jus rin­ki­mus, pa­skir­ta eko­no­mi­kos bei švie­ti­mo mi­nist­re. 1975 me­tais sto­jo va­do­vau­ti sa­vo par­ti­jai. Lieps­nin­go­mis kal­bo­mis M. Te­čer įgi­jo „Ge­le­ži­nės le­di“ pra­var­dę. 1979 me­tais, lai­mė­ju­si rin­ki­mus, vyk­dė griež­tą eko­no­mi­nę mo­ne­ta­ri­nę po­li­ti­ką. 

Continue reading „Didžiosios Britanijos premjerės Margaret Tečer laidotuvės“

tecer_2

Čepmenas Pinčeris – žymus Didžiosios Britanijos rašytojas bei puikus žurnalistinių tyrimų specialistas. Britų visuomenė jį labiausiai prisimena kaip žmogų, išdrįsusį parašyti keletą skandalingų romanų apie žvalgybininkų intrigas. Minėti romanai sulaukė tokio didelė populiarumo, kad į žvalgybines intrigas buvo įvelta net tuometinė Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Tečer. Ji buvo priversta viešai išguldyti savo poziciją.

Č.Pinčerio veikalai sulaukė visuomenės susidomėjimo pirmiausiai dėl to, kad viename iš jų buvęs MI 5 tarnybos generalinis direktorius Rodžeris Cholisas kaltinamas bendradarbiavimu su sovietų žvalgyba.

Continue reading „Skandalingos Čepmeno Pinčerio knygos ir britų premjerės Margaret Tečer pareiškimas“